• Výsledky prijímacieho konania do 1. ročníka pre šk. rok 2022/2023

   p.č.

   termín

   kód žiaka

   odbor

   bodov spolu

   výsledok

   1.

   1

   85TG4

   7902 J gymnázium

   152

   prijatý

   2.

   2

   61WB8

   7902 J gymnázium

   144

   prijatý

   3.

   1

   96LS6

   7902 J gymnázium

   134

   prijatý

   4.

   2

   62HN5

   7902 J gymnázium

   128

   prijatý

   5.

   1

   29NW6

   7902 J gymnázium

   127

   prijatý

   6.

   1

   76HD5

   7902 J gymnázium

   124

   prijatý

   7.

   1

   59EP3

   7902 J gymnázium

   123

   prijatý

   8.

   2

   12CX4

   7902 J gymnázium

   122

   prijatý

   9.

   2

   71NQ4

   7902 J gymnázium

   121

   prijatý

   10.

   2

   44DZ9

   7902 J gymnázium

   120

   prijatý

   11.

   1

   88XH4

   7902 J gymnázium

   119

   prijatý

   12.

   2

   13XN1

   7902 J gymnázium

   119

   prijatý

   13.

   2

   84CH3

   7902 J gymnázium

   118

   prijatý

   14.

   2

   99AZ1

   7902 J gymnázium

   118

   prijatý

   15.

   2

   56SA1

   7902 J gymnázium

   118

   prijatý

   16.

   2

   79HZ5

   7902 J gymnázium

   118

   prijatý

   17.

   2

   42WD9

   7902 J gymnázium

   117

   prijatý

   18.

   1

   52WG7

   7902 J gymnázium

   117

   prijatý

   19.

   1

   74ZH8

   7902 J gymnázium

   117

   prijatý

   20.

   1

   33PF3

   7902 J gymnázium

   110

   prijatý

   21.

   2

   16WT2

   7902 J gymnázium

   110

   prijatý

   22.

   2

   91WJ3

   7902 J gymnázium

   109

   prijatý

   23.

   1

   35YY6

   7902 J gymnázium

   108

   prijatý

   24.

   1

   86QJ2

   7902 J gymnázium

   108

   prijatý

   25.

   1

   97LZ4

   7902 J gymnázium

   107

   prijatý

   26.

   2

   16CE8

   7902 J gymnázium

   107

   prijatý

   27.

   1

   76BR3

   7902 J gymnázium

   107

   prijatý

   28.

   1

   85DH6

   7902 J gymnázium

   106

   prijatý

   29.

   2

   88QH1

   7902 J gymnázium

   105

   prijatý

   30.

   1

   24JK9

   7902 J gymnázium

   104

   prijatý

   31.

   1

   24XR6

   7902 J gymnázium

   104

   prijatý

   32.

   1

   36JS5

   7902 J gymnázium

   101

   prijatý

   33.

   2

   58YW6

   7902 J gymnázium

   100

   prijatý

   34.

   1

   85GH9

   7902 J gymnázium

   100

   prijatý

   35.

   2

   26QS8

   7902 J gymnázium

   100

   prijatý

   36.

   2

   77TX3

   7902 J gymnázium

   99

   prijatý

   37.

   2

   55ZK3

   7902 J gymnázium

   99

   prijatý

   38.

   1

   38XM2

   7902 J gymnázium

   99

   prijatý

   39.

   2

   55KK6

   7902 J gymnázium

   99

   prijatý

   40.

   2

   86YX1

   7902 J gymnázium

   98

   prijatý

   41.

   2

   33XQ3

   7902 J gymnázium

   96

   prijatý

   42.

   1

   52XS2

   7902 J gymnázium

   96

   prijatý

   43.

   1

   84TY5

   7902 J gymnázium

   96

   prijatý

   44.

   1

   76WT6

   7902 J gymnázium

   95

   prijatý

   45.

   1

   69PY1

   7902 J gymnázium

   94

   prijatý

   46.

   1

   66FC5

   7902 J gymnázium

   94

   prijatý

   47.

   1

   59DM6

   7902 J gymnázium

   94

   prijatý

   48.

   2

   18ZY9

   7902 J gymnázium

   92

   prijatý

   49.

   1

   18GR2

   7902 J gymnázium

   92

   prijatý

   50.

   1

   75LT3

   7902 J gymnázium

   88

   prijatý

   51.

   1

   83XQ1

   7902 J gymnázium

   85

   prijatý

   52.

   2

   7PPH9

   7902 J gymnázium

   82

   prijatý

   53.

   2

   51CQ2

   7902 J gymnázium

   81

   prijatý

   54.

   1

   86DJ3

   7902 J gymnázium

   81

   prijatý

   55.

   1

   36CQ3

   7902 J gymnázium

   80

   neprijatý (nedostatok miesta)

   56.

   1

   16GS1

   7902 J gymnázium

   79

   neprijatý (nedostatok miesta)

   57.

   1

   11BE4

   7902 J gymnázium

   78

   neprijatý (nedostatok miesta)

   58.

   1

   53YE4

   7902 J gymnázium

   76

   neprijatý (nedostatok miesta)

   59.

   1

   79FL3

   7902 J gymnázium

   74

   neprijatý (nedostatok miesta)

   60.

   1

   55TZ2

   7902 J gymnázium

   73

   neprijatý (nedostatok miesta)

   61.

   1

   23RP4

   7902 J gymnázium

   73

   neprijatý (nedostatok miesta)

   62.

   1

   73GF6

   7902 J gymnázium

   71

   neprijatý (nedostatok miesta)

   63.

   1

   54TP5

   7902 J gymnázium

   70

   neprijatý (nedostatok miesta)

   64.

   1

   61JR1

   7902 J gymnázium

   69

   neprijatý (nedostatok miesta)

   65.

   1

   86MF2

   7902 J gymnázium

   67

   neprijatý (nedostatok miesta)

   66.

   2

   26ZE4

   7902 J gymnázium

   65

   neprijatý (nedostatok miesta)

   67.

   1

   86XK3

   7902 J gymnázium

   62

   neprijatý (nedostatok miesta)

   68.

   1

   74JX5

   7902 J gymnázium

   60

   neprijatý (nedostatok miesta)

   69.

   1

   38ZF5

   7902 J gymnázium

   56

   neprijatý (nedostatok miesta)

   70.

   1

   61WS1

   7902 J gymnázium

   52

   neprijatý (nedostatok miesta)

   71.

   2

   75NB7

   7902 J gymnázium

   45

   neprijatý (nedostatok miesta)

   72.

   2

   67CX6

   7902 J gymnázium

   43

   neprijatý (nedostatok miesta)

   73.

   2

   65LP6

   7902 J gymnázium

   76

   neprijatý (nezúčastnil sa)

   74.

   2

   45SY7

   7902 J gymnázium

   72

   neprijatý (nezúčastnil sa)

   75.

   2

   88ZP2

   7902 J gymnázium

   58

   neprijatý (nezúčastnil sa)

   76.

   2

   46BN3

   7902 J gymnázium

   57

   neprijatý (nezúčastnil sa)

   77.

   2

   16QP9

   7902 J gymnázium

   55

   neprijatý (nezúčastnil sa)

   78.

   2

   35LN3

   7902 J gymnázium

   38

   neprijatý (nezúčastnil sa)

   79.

   2

   24YC9

   7902 J gymnázium

   27

   neprijatý (nezúčastnil sa)

   80.

   2

   85JA7

   7902 J gymnázium

   9

   neprijatý (nezúčastnil sa)

    

  • Povinnosti rodiča súvisiace s pandemickou situáciou

   a) Rodič zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických  opatrení pri prechode žiaka do školy a pri odchode žiaka zo školy (prekrytie horných dýchacích ciest vhodne zvolenými  osobnými  ochrannými  pomôckami  v súlade   s   aktuálne   platnými  opatreniami   Úradu  verejného   zdravotníctva  SR, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR).

   b) Rodič zabezpečí pre žiaka každý deň minimálne dve rúška (náhradné musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazove vreckovky.

   c) Rodič elektronicky cez aplikáciu EduPage predkladá pri prvom nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní (vrátane víkendov a sviatkov) Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti.  
    
   d) Rodič môže svojim rozhodnutím ospravedlniť žiaka na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní. Pri absencii viac ako 5 po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí predložiť ospravedlnenku od ošetrujúceho lekára, v opačnom prípade pôjde o neospravedlnenú neprítomnosť, ktorá môže mať za následok zníženú známku zo správania prípadne nutnosť vykonať komisionálne skúšky.

   e) V prípade,  že je u žiaka podozrenie na COVID-19 (bol v úzkom kontakte s osobou pozitívnou na COVID-19), rodič bezodkladne o tejto situácii informuje triedneho učiteľa alebo riaditeľa školy, aby mohli prijať sprísnené hygienicko-epidemiologické opatrenia. Povinnosťou rodiča je aj bezodkladne nahlásenie karantény škole, ak bola žiakovi nariadená všeobecným lekárom pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym úradom verejného  zdravotníctva. Za týchto podmienok  nemôže žiak navštevovať školu.

   f) V prípade, že je u žiaka potvrdene ochorenie na COVID-19, rodič bezodkladne o tejto situácii  informuje  triedneho  učiteľa  alebo  riaditeľa školy,  aby  mohli  byť  obratom identifikovane úzke kontakty žiaka za 2 dni pred jeho testovaním.

    

   Rodičom odporúčame predložiť prostredníctvom aplikácie Edupage prípadne písomne Oznámenie o výnimke z karantény.

   Riaditeľ tak v prípade potvrdeného pozitívneho prípadu na ochorenie COVID-19 bude môcť v záujme ochrany zdravia neprekonaných a nezaočkovaných žiakov ich požiadať, aby čo najrýchlejšie opustili priestory školy, no zároveň uplatni výnimku z karantény na tých žiakov, ktorých sa týka.

    

  • Podmienky vstupu cudzích osôb do priestorov školy

   • Vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný len s výnimkou, potvrdenou riaditeľom školy a Písomným vyhlásením o bezpríznakovosti.
    Pod cudzou osobu sa rozumie akákoľvek iná osoba okrem zamestnanca školy a žiaka.
   • Na komunikáciu externých osôb so školou počas úradných (stránkových) hodín odporúčame využívať distančný spôsob komunikácie (písomný, maily a pod.), prezenčný spôsob komunikácie je možný len so súhlasom riaditeľa školy za vyššie uvedených podmienok.
  •  

             • Novinky