• Pravidlá a podmienky dištančného vzdelávania v prípade uloženia opatrenia na predchádzanie ochoreniam nariadeného Regionálnym úradom verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici

   • Ak nariadením regionálneho úradu verejného zdravotníctva alebo rozhodnutím Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu dôjde k zákazu vykonávania výchovno-vzdelávacieho procesu prezenčnou formou v triede alebo celej škole, prechádzajú žiaci na dištančné vzdelávanie. Dištančné vzdelávanie prebieha podľa platného rozvrhu, ktorý je zverejnený na stránke školy a v aplikácii EduPage. Vyučujúci jednotlivých predmetov vyučujú vybrané hodiny online prostredníctvom aplikácie MS Teams. Hodiny, ktoré budú vyučované online označí vyučujúci v rozvrhu hodín piktogramom s kamerou aspoň dva dni pred konaním online hodiny. Žiaci počas online vyučovania môžu byť kedykoľvek vyzvaní na zapnutie si mikrofónu alebo web kamery (prezentácia, preskúšanie, test,...).

    Na ostatné vyučovacie hodiny, ktoré sa nebudú vyučovať online, vyučujúci zadá pokyny a úlohy na samostatnú prácu. Minimálny počet online hodín z daného predmetu závisí od jeho týždennej hodinovej dotácie nasledovne:

    • v predmetoch s časovou dotáciou 1 – 2 hodiny/ týždeň sa online hodina bude konať minimálne 1x za 2 týždne s povinnou účasťou;
    • v predmetoch s časovou dotáciou 3 – 5 hodín/ týždeň sa online hodina bude konať minimálne 1x týždenne s povinnou účasťou.

     

    Pri cudzích jazykoch budú online hodiny nasledovné:

    • pri cudzom jazyku s časovou dotáciou 3 hodiny/týždenne bude 1 hodina online /týždenne povinná,
    • pri cudzom jazyku s dotáciou 4 – 5 hodín/týždenne budú 2 online hodiny /týždenne povinné,
    • pri konverzáciách z cudzieho jazyka bude povinná 1 hodina online /týždenne.

    Žiaci budú na cudzích jazykoch v prípade väčšieho počtu v skupine rozdelení vyučujúcim na menšie skupinky.

    Etická výchova/ náboženská výchova budú prebiehať dištančne bez nutnosti online hodín.

    Hodnotenie a klasifikácia jednotlivých predmetov sa riadi aj v čase dištančného vzdelávania podľa platného školského poriadku.

    Žiak, ktorý sa nemôže zúčastniť online vyučovania, jeho povinnosťou je v zmysle školského poriadku ospravedlniť sa triednemu učiteľovi najneskôr pred začatím vyučovania v danom dni. Žiakom budú poznámky, úlohy a zadania zasielané len v čase, kedy majú daný predmet v rozvrhu hodín, v primeranom množstve a rozsahu. Pri zadaných úlohách je potrebné sledovať aj termín a čas určený na ich odovzdanie. Ak učiteľ nestanoví konkrétny dátum a čas odovzdania, vypracujú žiaci zadané úlohy najneskôr do ďalšej vyučovacej hodiny daného predmetu. Pri vyučovaní jednotlivých predmetov žiadame o dodržiavanie pokynov jednotlivých vyučujúcich. V prípade akýchkoľvek otázok žiak, resp. rodič kontaktuje v prvom rade konkrétneho vyučujúceho, poprípade triedneho učiteľa.

     

     

    Vedenie SSŠ ŽP, 30. 11. 2021