• Základné informácie a pokyny k začiatku školského roka pre žiakov prvých ročníkov

    STRAVOVANIE

    • pri nástupe na štúdium obdrží každý žiak od triedneho učiteľa identifikačnú kartu žiaka (IKŽ), ktorú využíva na evidenciu dochádzky a objednávanie stravy
    • každý žiak si môže čipovú kartu nabiť minimálnym kreditom 5 € u p. Lehockej na technickoekonomickom úseku (č. dverí 5)
    • platba za stravu je možná aj na účet č.: SK10 0900 0000 0003 0291 2005, var. symbol: osobné číslo žiaka uvedené na IKŽ
    • poplatok za stravu si reguluje každý zákonný zástupca žiaka resp. žiak individuálne podľa počtu odobratých jedál
    • stravu si je potrebné objednať deň vopred vždy do 13:30 hod. buď na stránke https://pegasgw.zelpo.sk:805/Stravovanie/ resp. v školskej  jedálni na objednávacom termináli
    • bližšie informácie ohľadom stravovacieho systému nájdete na stránke školy: https://sgzp.edupage.org/ v sekcii Pre žiakov a rodičov – Stravovanie

     

    ZĽAVY NA CESTOVNOM

    ISIC/EURO<26

    • Pri nástupe na štúdium obdrží každý žiak bezplatný preukaz ISIC/EURO<26, ktorý je pre uplatnenie zliav cestovného v rámci SAD a MHD nutné „zaevidovať“ do systému na školskom termináli v učebni č. 123 pri Ing. Štubňovi resp. na predajnom mieste dopravcu.
    • preukaz  ISIC/EURO<26 plne nahrádza dopravnú kartu SAD
    • V SAD sa naň dá nahrať kredit buď priamo u vodiča, alebo na predajnom mieste dopravcu. V MHD sa naň dá nahrať predplatný cestovný lístok a ďalej sa preukaz používa ako bežný preukaz vydaný dopravcom.
    • Na železniciach má držiteľ preukazu nárok na zľavu podľa aktuálnych pravidiel pre študentov/žiakov na lístok na ktorejkoľvek trase v rámci celého Slovenska. Preukaz žiaka ISIC/EURO<26 je potom potrebné predložiť pri kontrole cestovného lístka sprievodcovi vo vlaku.
    • Preukaz je možné využiť na žiacke cestovné aj vo vlakoch spoločnosti RegioJet. V týchto vlakoch sa nekontroluje čipová platnosť, je potrebné mať platnosť vyznačenú na preukaze platnou známkou ISIC.
    • Viac informácií nájdete na www.studentskypreukaz.sk

    Školský autobus

    • možnosť využitia bezplatného školského autobusu
    • podmienkou je predloženie identifikačnej karty žiaka
    • cestovný poriadok školského autobusu je zverejnený na stránke školy

     

    Autobus

    • je potrebné si priniesť tlačivo „Žiadosť o vydanie dopravnej karty“ na zľavu cestovného príslušnej autobusovej dopravy, ktoré je zverejnené na stránkach konkrétnej autobusovej dopravy resp. na predajnom mieste dopravcu
    • potvrdenie tlačiva je možné na sekretariáte školy

    Vlak

    • je potrebné si priniesť tlačivo „Žiadanka na vydanie preukazu“ na zľavu cestovného , ktoré je k dispozícii na stránke www.slovakrail.sk v sekcii Bezplatná preprava – ŽIADANKA NA VYDANIE PREUKAZU resp. na predajnom mieste dopravcu
    • potvrdenie tlačiva je možné na sekretariáte školy