• Profilácia Šport (79 02 J)

     • optimálne spojenie vzdelávania na gymnáziu a športového tréningu
     • práca pod vedením profesionálnych trénerov
     • kvalitné tréningové podmienky
     • priestory telocviční, posilňovne, regeneračná linka (sauna a vírivá vaňa)
     • príspevok na výstroj, stravovanie a ubytovanie
     • 2 hodiny športovej prípravy, 2 hodiny telesnej výchovy a 1 hodina základov športovej prípravy týždenne v každom ročníku

      

     • Futbal – dorastenecké družstvá U19, U17, U16 v I. lige staršieho a mladšieho dorastu v kategórii Útvaru talentovanej mládeže, prírodné ihriská a ihriská s umelým povrchom, futbalové turnaje, letné a zimné sústredenia doma aj v zahraničí
     • Golf – tréningy na 9 a 18 jamkových profesionálnych golfových ihriskách Gray a Little Bear a na golfových simulátoroch GolfBlaster3D
     • Kolky – tréningy v modernej kolkárni ŽP Šport a.s., dorastenecké družstvá v I. lige
     • Hokej – spolupráca s MŠK a HK Brezno
     • Biatlon – členstvo v Oddiele biatlonu ŽP Šport a.s., sústredenia v zahraničí, spolupráca so Slovenským zväzom biatlonu
     • Cyklistika – štatút Centra talentovanej mládeže, zriadeného Ministerstvom školstva a Slovenským zväzom cyklistiky.
     • Rekreačný šport – rozvoj všetkých pohybových schopností s dôrazom na zdravý spôsob života a radosť z pohybu, netradičné športové hry

      

     >>>Viac informácií<<<

    • Profilácia Informatika (79 02 J)

     • využívanie prostriedkov informačnej spoločnostiefektívne
     • získanie praktických zručností pri využívaní informačno-komunikačných technológií a produktov
     • bezplatné poskytnutie notebooku
     • letná brigáda v ŽP Informatika s.r.o.
     • absolvovanie ECDL testov
     • kurzy CISCO akadémie
     • získanie medzinárodných certifikátov
     • spolupráca s ŽP Informatika s.r.o. v krúžku Programovanie v jazyku JAVA
     • účasť na súťažiach iBobor, eSkills

      

     >>>Viac informácií<<<

    • Profilácia STEAM (79 02 J)

     • zvoj prírodovednej, technickej a environmentálnej gramotnostiro
     • bloková výučba – využitie teoretických poznatkov z viacerých predmetov (BIO, CHEM, FYZ, MAT, INF) pri riešení praktických úloh
     • experimentálna výučba
     • vlastná bádateľská a projektová činnosť
     • využitie moderných technológií (3D tlačiareň)
     • rozvoj kreativity
     • príprava na štúdium s technickým a prírodovedným zameraním

      

     >>>Viac informácií<<<

    • Profilácia Anglický jazyk (79 02 J)

     • 6 – 9 hodín anglického jazyka týždenne
     • jazykové spôsobilosti potrebné pre životné a pracovné uplatnenie a pre komunikáciu v cudzojazyčnom prostredí
     • základy britskej a americkej literatúry a histórie
     • reálie anglicky hovoriacich krajín
     • jazykový kurz s lektorom
     • vyučovanie v malých skupinách
     • výmenné pobyty v rámci medzinárodných projektov
     • exkurzie do zahraničia

      

     >>>Viac informácií<<<