• Aktuálny zoznam krúžkov v školskom roku 2018/2019

   • Príprava na ECDL
   • Krúžok "KPKP"
   • Mladý umelec
   • Angličtina v piesňach
   • Uč sa jazyk, spoznaj svet!
   • Nemčina – brána do sveta
   • Francúzsky jazyk
   • We live in multicultural society
   • Geograficko - expedičný krúžok
   • Mladý záchranár
   • V zdravom tele zdravý duch
   • Biatlon a zdravotná telesná výchova
  •  

   Krúžky

   Zoznam ponuky krúžkov v školskom roku 2018/2019

   Angličtina v piesňach

   Cieľom krúžku je obohatiť slovnú zásobu, upevniť gramatické štruktúry, zafixovať bežné anglické kolokácie, podporiť sebavedomie pri rozprávaní využitím práce s textami piesní v anglickom jazyku. Krúžok je vhodný pre žiakov maturitného ročníka.

   Ing. Iveta Bruončová

   Charakteristika krúžku „Uč sa jazyk, spoznaj svet!“

   Krúžok je určený pre žiakov, ktorí majú záujem a chuť učiť sa cudzie jazyky, spoznávať umenie a kultúru, spôsob života ľudí iných krajín a nadväzovať nové zahraničné priateľstvá. Cieľom krúžku je motivovať žiakov učiť sa cudzie jazyky zaujímavým a hlavne prirodzeným spôsobom. Vyzdvihnúť výhody ovládania cudzej reči a zároveň si zväčšiť si svoj všeobecný rozhľad spoznávaním iných krajín. Ukázať im, ako možno zmysluplne využiť voľný čas štúdiom jazykov, čítaním zahraničnej literatúry, sledovaním dokumentárnych a iných filmov, talkshow, počúvaním hudby, dopisovaním si s priateľmi zo zahraničia v cudzom jazyku a taktiež cestovaním.

   Mgr. Katarína Tajbošová

   Nemčina – brána do sveta

   Náplňou krúžkovej činnosti je rozvoj komunikačných zručností v nemeckom jazyku prostredníctvom didaktických hier a aktivít na obohatenie slovnej zásoby, opisov obrázkov, dialógov, hrania rolí a situačných úloh v situáciách kopírujúcich bežný život. Pomocou čítania a počúvania s porozumením si žiaci osvoja zručnosti potrebné pre získavanie informácií. Plánovaný je aj nácvik komunikácie v cudzojazyčnom prostredí formou exkurzie. Krúžok vhodný pre žiakov maturitného ročníka.

   Mgr. Gregušová

   Francúzsky jazyk

   Je krúžok, ktorý ti ponúka možnosť rozšíriť si tvoje jazykové znalosti o ďalší svetový jazyk. Je vhodný pre úplných začiatočníkov.                                                                   

   Mgr. Roľková

   We live in multicultural society

   Krúžok je určený pre žiakov a žiačky Súkromného gymnázia ŽP, ktorí/é sa zaujímajú o iné kultúry a majú vzťah k cudzím jazykom, špeciálne k ANJ. Budeme sa venovať nielen iným kultúram a cestovaniu, ale aj anglickému jazyku ako najčastejšej forme dorozumievania. Krúžok vhodný pre žiakov maturitného ročníka.

   Mgr. Jana Syčová

   Ekokrúžok

   Krúžok je určený pre žiakov všetkých ročníkov a je zameraný prioritne na údržbu náučného chodníka školy a zveľaďovanie životného prostredia. V krúžku sa budeme zaoberať praktickými eko-aktivitami a súťažami súvisiacimi s ekológiou. Cieľom krúžku je rozvíjať u žiakov pozitívny vzťah k životnému prostrediu, zodpovednosť za prostredie okolo seba a motivácia k skrášľovaniu a ochrane životného prostredia.

   Mgr. Ľudmila Kroupová

   Príprava kultúrnych a spoločenských podujatí „KPKP“

   Cieľom krúžku je zmysluplné využitie voľného času, vypestovanie pozitívneho vzťahu k hudbe, tancu a iným kultúrno-spoločenským aktivitám a zviditeľňovanie školy prostredníctvom týchto podujatí.

   PaedDr. Roman Snopko, PhD

   Príprava na certifikát programu JA Viac ako peniaze

   Krúžok je určený pre žiakov 4. ročníka a ponúka možnosť získať certifikát z finančnej gramotnosti v rámci programu JA Viac ako peniaze. V krúžku sa oboznámime s 10-timi tematickými celkami, ktoré sú zamerané od histórie peňazí, úlohy bánk a ich služieb obyvateľstvu, cez praktické informácie a skúsenosti z oblasti používania kreditných kariet, až po využívanie rôznych foriem úverov a študentských pôžičiek. Cieľom krúžku je pripraviť mladých ľudí zvládať riešenia úloh a problémov  v oblasti práce s peniazmi.

   Mgr. Ľudmila Kroupová

   Príprava na ECDL

   ECDL je medzinárodný certifikát z oblasti digitálnej gramotnosti. Obsahom krúžku je pripraviť žiakov na úspešné zvládnutie certifikátu ECDL BASE. Príprava sa uskutočňuje z modulov:

   M2 Základy práce s počítačom

   M3 Spracovanie textu

   M4 Tabuľkový kalkulátor

   M7 Základy práce online

   Krúžok je vhodný pre žiakov 2. a 3. ročníka.

   Ing. Ivan Štubňa

   Geograficko - expedičný krúžok

   Geografický krúžok, by mal mať prevažne dobrodružný charakter. Aktivity budú zamerané na: poznávanie a pobyt v prírode (prevažne horská krajina), orientáciu a pohyb v teréne, návštevu jednotlivých zaujímavých lokalít Slovenska (napríklad návštevy hradov, prírodných zaujímavostí v rôznych častiach Slovenska).

   Záujmová činnosť sa bude konať nárazovo, prevažne cez víkend, prípadne bude spojená s prenocovaním z piatka do soboty. Od záujemcu sa vyžaduje aspoň priemerná fyzická zdatnosť, vzhľadom na časté presuny. Jednotlivé termíny konania akcií sa určia po vzájomnej dohode členov „krúžku“.

   Mgr. Ján Peteraj

   Mladý záchranár

   Je krúžok určený pre tých žiakov, ktorým záleží na ich zdraví a zdraví iných ľudí. Cieľom krúžku bude aj príprava žiakov na účasť v súťaži Družstvo prvej pomoci Mládeže Slovenského červeného kríža.

   Mgr. Svinčiaková

   Lopejík

   Je názov nielen krúžku, ale predovšetkým názov školského časopisu s dlhoročnou tradíciou a vysokou úrovňou. Ak sa chceš stať mladým reportérom, rozmýšľaš o budúcej novinárskej alebo fotografickej kariére, si ten správny človek pre náš tím!

   Záujmová činnosť sa bude konať po dohode s členmi krúžku.

   Mgr. Svinčiaková

   V zdravom tele zdravý duch

   Vykonávanie aeróbnych aktivít posilňuje ľudské srdce a udržuje skvelú kondíciu. Anaeróbne aktivity pomáhajú budovať peknú pevnú postavu. Každý druh športovej aktivity má svoj význam nielen pre telo človeka, ale aj pre jeho myseľ.

   Práve preto ti ponúkame zmysluplne využiť tvoj voľný čas a venovať ho športu: jumpingu, volejbalu, futbalu, florbalu, golfu, či iným druhom športu, záleží to len na tebe.

   Mgr. Jirmer

   Astronomický krúžok

   Patríš aj ty k nadšeným pozorovateľom nočnej oblohy a rád by si sa dozvedel viac o fungovaní vesmíru, nebeských telesách a úkazoch? Tak môžeme spoločne objavovať galaxiu Mliečna hviezda.

   Mgr. Peter Frntic