• Športová trieda

    • Kritériá prijatia žiakov na štúdium

      do 1. ročníka športovej triedy

     pre školský rok 2018/2019 

      

     V súlade so zákonom NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, po prerokovaní v pedagogickej rade a rade školy, určuje riaditeľka školy kritériá pre prijatie žiakov do 1. ročníka športovej triedy pre školský rok 2018/2019.

     Číselný kód školy: 66 10 23

     Odbor: 7902 J 77 gymnázium - šport

     Kmeňové športy: futbal, biatlon, golf, ľadový hokej, kolky, cyklistika, rekreačný šport

     Počet prijímaných žiakov: 20

     Termín konania talentových skúšok: 26. 03. 2018

      

     Podmienky prijatia na vzdelávanie:

     Do prvého ročníka môže byť prijatý uchádzač, ktorý získal nižšie stredné vzdelanie podľa § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 245/2008 Z.z., splnil podmienky prijímacieho konania, absolvoval predpísané lekárske vyšetrenie a jeho zdravotný stav mu umožňuje v plnom rozsahu absolvovať štúdium v danom vzdelávacom programe.

      

     Kritériá pre prijatie uchádzača:

     1. Uchádzači budú prijatí na štúdium na základe výsledkov talentovej skúšky, vedomostnej skúšky zo slovenského jazyka a matematiky a preferenčných bodov za prospech na ZŠ.
     2. Talentová skúška pozostáva zo všeobecného a špeciálneho pohybového testu:
     • Všeobecný pohybový test: beh 5 x 10 m, hod plnou 3 kg loptou, skok do diaľky z miesta, sed-ľah, vytrvalostný člnkový beh. Maximálny počet bodov za všeobecný test je 25.
     • Špeciálny pohybový test: Futbal - prekážková dráha, slalom s loptou, presnosť prihrávky nohou. Biatlon – streľba ležka, streľba stojka a rovnováha. Golf – patovanie, presnosť na 120 m, chiping 15 m. Ľadový hokej – člnková dráha na ľade 6 x 9 metrov, šprint 36 metrov vpred a vzad, vedenie puku slalomovou dráhou. Kolky – hod na presnosť, rovnováha. Cyklistika – 500 m letmý a pevný štart, dotykový test. Maximálny počet bodov za špeciálny test je 15.
     • Komisia menovaná riaditeľkou školy na posúdenie výsledkov talentových skúšok môže prisúdiť uchádzačovi ešte 10 bodov za dosiahnuté športové výsledky. Žiak musí získať minimálne 25 bodov, aby vyhovel talentovým skúškam.
     • Uchádzači o rekreačný šport robia talentovú skúšku len zo všeobecného pohybového testu. Maximálny počet bodov za  test je 50.
     1.  Vedomostná skúška pozostáva z  testu zo slovenského jazyka a matematiky.
     • Forma skúšky: interaktívny test pomocou výukového portálu MOODLE
     • Rozsah učiva: vzdelávacie štandardy ŠVP pre ZŠ
     • Maximálny počet bodov, ktoré môže uchádzač získať: slovenský jazyk – 30 bodov, matematika – 30 bodov
     • Uchádzač o prijatie úspešne absolvoval vedomostnú skúšku, ak v každej časti vedomostnej skúšky  získal minimálne 10 bodov.
     1. Preferenčné body, ktoré môže žiak získať za prospech na ZŠ, sú uvedené v tabuľke (priemerný prospech z vedomostných predmetov v druhom polroku 8. ročníka a v prvom polroku 9. ročníka – max. po 30 bodov):

     Priemer

     1,00

     do 1,25

     do 1,50

     do 1,75

     do 2,00

     nad 2,00

     Počet bodov

     30

     25

     20

     15

     10

     0

      

     1. Uchádzači, ktorí vyhovejú talentovým skúškam, budú zoradení podľa celkového dosiahnutého súčtu bodov za:
     • talentové skúšky – maximálne 50 bodov,
     • vedomostné skúšky zo slovenského jazyka a matematiky - maximálne 60 bodov,
     • prospech na ZŠ – maximálne 60 bodov.
     1. Prijatí budú uchádzači s najvyšším dosiahnutým súčtom bodov do obsadenia všetkých voľných miest.
     2. V prípade rovnosti bodov získaných pri prijímacom konaní bude prijatý uchádzač, ktorý:
     • má zníženú pracovnú schopnosť,
     • dosiahol väčší počet bodov na talentovej skúške,
     • dosiahol väčší počet bodov z vedomostnej skúšky,
     • získal väčší počet bodov za prospech na ZŠ.

      

     Záverečné ustanovenia:

     1. Riaditeľka školy pozve uchádzačov na prijímacie skúšky najneskôr päť dní pred termínom ich konania.
     2. Uchádzačovi, ktorý sa zo závažných dôvodov nemôže zúčastniť na talentovej skúške v riadnom termíne, určí riaditeľka školy náhradný termín najneskôr v poslednom týždni augusta.
     3. Riaditeľka školy zverejní zoznam uchádzačov na výveske školy a na www stránke školy podľa výsledkov prijímacieho konania do troch pracovných dní odo dňa termínu konania skúšky. Zoznam obsahuje poradie uchádzačov s vopred prideleným číselným kódom zoradených podľa celkového počtu bodov získaných pri prijímacom konaní a informáciu, či uchádzač vykonal prijímaciu skúšku úspešne alebo neúspešne.
     4. Uchádzačovi, ktorý bol prijatý na štúdium, oznámi škola termín, miesto a spôsob zápisu na štúdium spolu s doručením rozhodnutia o prijatí. Škola vykoná zápis prijatých uchádzačov, ktorým bolo doručené rozhodnutie o prijatí na štúdium, na základe zápisného lístka, ktorý vydá príslušná základná škola.
     5. Ak sa prijatý uchádzač v stanovenej lehote nezapíše, zruší sa rozhodnutie o prijatí a voľné miesto sa ponúkne ďalšiemu uchádzačovi v poradí.
     6. Proti rozhodnutiu o neprijatí môže uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača podať žiadosť o preskúmanie rozhodnutia do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.
     7. Výsledky prijímacieho konania do 1. ročníka platia len pre školský rok 2018/2019.

      

     V Podbrezovej 14. 11. 2017                                                            PaedDr. Katarína Zingorová, riaditeľka SG ŽP