• Organizácia školského roka

   • ŠKOLSKÉ VYUČOVANIE

    Školský rok sa začína 1. septembra 2017. Školské vyučovanie sa začína 4. septembra 2017 (pondelok). Vyučovanie podľa rozvrhu hodín sa začne 5. septembra 2017 (utorok).
    Člení sa na prvý a druhý polrok nasledovne:

    1. Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2018 (streda).
    2. Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 1. februára 2018 (štvrtok) a končí sa 29. júna 2018 (piatok).


    PRÁZDNINY
     

    PRÁZDNINY
    Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin
    Termín prázdnin
    Začiatok vyučovania po prázdninách
    Jesenné 27. október 2017(piatok) 30. október – 31. október 2017 2. november 2017(štvrtok)
    Vianočné 22. december 2017 (piatok) 23. december 2017 - 5. január 2018 8. január 2018 (pondelok)
    Polročné 1. február 2018 (štvrtok) 2. február 2018 (piatok) 5. február 2018 (pondelok)
    Jarné 16. február 2018 (piatok) 19. február – 23. február 2018 26. február 2018 (pondelok)
    Veľkonočné 28. marec 2018 (streda) 29. marec – 3. apríl 2018 4. apríl 2018 (streda)
    Letné 29. jún 2018 (piatok) 2. júl – 31. august 2018 3. september 2018 (pondelok)


    ZASADNUTIA PEDAGOGICKÝCH RÁD
     

    • DÁTUM
    • OBSAH PEDAGOGICKEJ RADY
    • 31. 08. 2017 (streda)
    schválenie plánu práce školy na školský rok 2017/18
    • 14. 11. 2017 (utorok)
    priebežná klasifikačná porada za 1. štvrťrok
    • 30. 01. 2018 (utorok)
    klasifikačná porada za 1. polrok šk. r. 2017/2018; kritéria PS
    • 28. 03. 2018 (streda)
    slávnostná pedagogická rada pri príležitosti Dňa učiteľov
    • 10. 04. 2018 (utorok)
    priebežná klasifikačná porada za 3. štvrťrok
    • 16. 05. 2018 (streda)
    klasifikácia za 2. polrok maturitných tried IV.G, IV.H, plán výkonov pre školský rok 2019/20
    • 25. 06. 2018 (pondelok)
    klasifikačná porada za 2. polrok šk. r. 2017/2018
    • 03. 07. 2018 (utorok )
    vyhodnotenie plnenia plánu práce školy v šk. r. 2017/2018
    • 31. 08. 2018 (piatok)
    schválenie plánu práce školy na školský rok 2018/19    VYDANIE VYSVEDČENÍ

    • Škola vydáva žiakovi v posledný vyučovací deň prvého polroka školského roka (31.01.2018 – streda ) výpis klasifikácie prospechu a správania žiaka za prvý polrok.
    • V posledný vyučovací deň druhého polroka škola vydáva vysvedčenie s údajmi za obidva polroky. Za 2. polrok 29. júna 2018 (piatok).
    • V záverečných ročníkoch SŠ sa žiakom vydáva vysvedčenie v poslednom vyučovacom dni posledného týždňa pred začiatkom maturitnej skúšky - 18. mája 2018 (piatok).


    RODIČOVSKÉ AKTÍVY

    • Plenárne zasadnutie - 12.09.2017 (utorok) o 14,30 v klubovni školy, po plenárnom zasadnutí sa uskutočnia triedne aktívy v jednotlivých triedach.
    • Triedne aktívy – minimálne 3 týždne pred klasifikačnou pedagogickou radou v každom polroku
    • Triedny aktív – 1 krát v termíne podľa požiadaviek rodičov a triedneho učiteľa v druhom polroku


    TERMÍNY KONANIA MATURITNÝCH SKÚŠOK
    Prihlásenie žiaka na maturitnú skúšku - písomne triednemu učiteľovi do 30. septembra 2017.
    Riadny termín maturitnej skúšky:
    Externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v školskom roku 2017/2018 v dňoch:

    • 15. marca 2017 (štvrtok) – v predmete matematika
    • 14. marca 2017 (streda) – v predmetoch anglický jazyk
    • 13. marca 2018 (utorok) – v predmete slovenský jazyk a literatúra

    Náhradný termín maturitnej skúšky externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v dňoch 10. apríla – 13. apríla 2018 v závislosti od počtu žiakov prihlásených na náhradný termín v školách, ktoré určí OŠ OÚ v BB.
    Termín konania ústnej formy internej časti maturitnej skúšky stanoví MŠ SR.
    Plán termínov:

    1. Klasifikačná porada pre maturitné triedy - 16. máj 2018 (streda).
    2. Posledné zvonenie - 18. máj 2018 (piatok, dátum vydania vysvedčenia).
    3. Príprava žiakov na maturitnú skúšku (text do triednej knihy) od 21. mája do 25. mája 2018.
    4. Ústna forma internej časti maturitnej skúšky v týždni od 28. mája do 31. mája 2018.
    5. Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení - 1. júna 2018.


    PRIJÍMACIE SKÚŠKY
    Riaditeľ strednej školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy, po vyjadrení rady školy a so súhlasom zriaďovateľa určí počet žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka a termíny konania prijímacích skúšok. Riaditeľ strednej školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy určí formu prijímacej skúšky. Určí jednotné kritériá na úspešné vykonanie skúšky a ostatné podmienky prijatia na štúdium. Tieto údaje zverejní:

    1. do 1. februára na štúdium v odboroch vzdelávania, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania,
    2. do 31. marca na ostatné odbory vzdelávania.

    Uchádzač podáva prihlášku riaditeľovi základnej školy, ktorú žiak navštevuje, do 20. februára na štúdium v odboroch vzdelávania, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania; do10. apríla na ostatné odbory vzdelávania. Riaditeľ ZŠ odošle prihlášku na strednú školu:

    1. do 28. februára na štúdium v odboroch vzdelávania, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania,
    2. do 20. apríla na ostatné odbory vzdelávania.

    Termíny prijímacích skúšok:
    Na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania: 26. 3. 2018 (pondelok)
    Zápis prijatých uchádzačov: 4. 4. 2018 (streda)
    Z profilových predmetov: 1. termín 14. 5. 2018 (pondelok), 2. termín 17. 5. 2018 (štvrtok).
    Zápis prijatých uchádzačov: 22.5.2018 (utorok)
     

    TRIEDNICKÉ HODINY

    Výchovnú činnosť so žiakmi triedni učitelia plánujú 2-krát mesačne na triednických hodinách. Budú sa konať v týždňoch podľa časového harmonogramu vypracovaného zástupcom riaditeľa školy. Sú zaradené do rozvrhu hodín. Plány výchovnej činnosti predkladajú vedeniu školy pri kontrolách a hospitáciách. Ostatnú činnosť triedneho učiteľa (administratívnu, kontrolnú, atď.) a akcie so žiakmi mimo školy evidujú zápisom v triednej knihe.

    ÚČELOVÉ KURZY
    Obsah učiva „Ochrana života a zdravia“ sa realizuje účelovými cvičeniami priamo v teréne a samostatným kurzom na ochranu života a zdravia:

    1. Účelové cvičenia sa uskutočnia pre žiakov 1. a 2. ročníkov v trvaní 1 deň – 6 hodín, v každom polroku. Časový harmonogram: 1. polrok – október 2017, 2. polrok – máj 2018 (počas ÚF MS)
    2. KOŽaZ sa uskutoční v trvaní troch dní po 6 hodín (september 2017) pre žiakov 3. ročníkov.


    KURZ POHYBOVÝCH AKTIVÍT V PRÍRODE
    Kurz sa organizuje 1. a 2. ročníku štúdia. Koná sa v rozsahu piatich vyučovacích dní, najmenej však v rozsahu 15 vyučovacích hodín. Organizuje sa vo forme lyžiarskeho, snoubordingového, plaveckého, turistického kurzu alebo kurzu iných športov v prírode.
    Plán: 1. ročník - január 2018, 2. ročník - február 2018.
    Poznámka:

    1. Počas exkurzie, turistického kurzu, kurzu iných športov alebo školského výletu tvorí skupinu jedného pedagogického zamestnanca najviac 25 žiakov. Jedno lyžiarske družstvo tvorí najviac 15 žiakov a jedno snoubordingové družstvo tvorí najviac 10 žiakov. Jedno plavecké družstvo tvorí najviac 10 žiakov.
    2. Školské výlety sa môžu organizovať raz v školskom roku a trvajú najviac dva vyučovacie dni.