• Organizácia školského roka 2018/2019

    • je vypracovaná v súlade s Pedagogicko-organizačnými pokynmi na školský rok  2018/2019.

     

    1. Vyučovanie

    Školský rok sa začína 1. septembra 2018. Školské vyučovanie sa začína 3. septembra 2018 (pondelok). Vyučovanie podľa rozvrhu hodín sa začne 4. septembra 2018 (utorok).

    Člení sa na prvý a druhý polrok nasledovne:

    • Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2019 (štvrtok).
    • Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 4. februára 2019 (pondelok) a končí sa 28. júna 2019 (piatok).

     

    2. Prázdniny

    PRÁZDNINY

    Posledný deň

    vyučovania

    Termín

    prázdnin

    Začiatok vyučovania po prázdninách

    Jesenné

    30. október 2018

    (utorok)

    31. október –

    2. november 2018

    5. november 2018

    (pondelok)

    Vianočné

    21. december 2018

    (piatok)

    27. december 2018

    – 7. január 2019

    8. január 2019

    (utorok)

    Polročné

    31. január 2019

    (štvrtok)

    1. február 2019

    (piatok)

    4. február 2019

    (pondelok)

    Jarné

     

    1. marec 2019

    (piatok)

     

    4. marec

    8. marec 2019

     

    11. marec 2019

    (pondelok)

    Veľkonočné

    17. apríl 2019

    (streda)

    18. apríl

    23. apríl 2019

    24. apríl 2019

    (streda)

    Letné

    28. jún 2019

    (piatok)

    1. júl –

    31. august 2019

    2. september 2019

    (pondelok)

    Dni voľna: Podľa § 150 ods.5 Zákona č. 245/2008 Z.z. z 22. mája 2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v období školského vyučovania môže riaditeľ školy poskytnúť žiakom zo závažných dôvodov, najmä organizačných a prevádzkových, najviac päť dní voľna. O poskytnutí voľna podľa § 150 ods. 5 zákona informuje riaditeľ školy zriaďovateľa školy a príslušný orgán miestnej štátnej správy v školstve.

     

    3. Zasadnutia pedagogických rád

    DÁTUM

    OBSAH PEDAGOGICKEJ RADY

    31. 08. 2018 (piatok)

    schválenie plánu práce školy na školský rok 2018/19

    13. 11. 2018  (utorok)

    priebežná klasifikačná porada za 1. štvrťrok

    25. 01. 2019 (piatok)

    klasifikačná porada  za 1. polrok šk. r. 2018/2019;  kritéria PS

    29. 03. 2019  (piatok)

    slávnostná pedagogická rada pri príležitosti Dňa učiteľov

    16. 04. 2019  (utorok)

    priebežná klasifikačná porada za 3. štvrťrok

    15. 05. 2019 (streda)

    klasifikácia za 2. polrok maturitných tried IV.G, IV.H

    plán výkonov pre školský rok 2020/21

    25. 06. 2019  (utorok)

    klasifikačná porada za 2. polrok šk. r. 2018/2019

    04. 07. 2019 (štvrtok )

    vyhodnotenie plnenia plánu práce školy v šk. r. 2018/2019

    28. 08. 2019 (streda)

    schválenie plánu práce školy na školský rok 2019/20

     

    4. Vydanie vysvedčení

    • Škola vydáva žiakovi v posledný vyučovací deň prvého polroka školského roka (31.01.2019 – štvrtok ) výpis klasifikácie prospechu a správania žiaka za prvý polrok. 
    • V posledný vyučovací deň druhého polroka škola vydáva vysvedčenie s údajmi za obidva polroky.  Za 2. polrok 28. júna 2019 (piatok).
    • V záverečných ročníkoch SŠ sa žiakom vydáva vysvedčenie v poslednom vyučovacom dni posledného týždňa pred začiatkom maturitnej skúšky - 17. mája 2019 (piatok).

     

    5. Rodičovské aktívy

    • Plenárne zasadnutie - 12.09.2018 (streda) o 14,30 v klubovni školy, po plenárnom zasadnutí sa uskutočnia triedne aktívy v jednotlivých triedach.
    • Triedne aktívy – minimálne 3 týždne pred klasifikačnou pedagogickou radou v každom polroku
    • Triedny aktív – 1 krát v termíne podľa požiadaviek rodičov a triedneho učiteľa v druhom polroku

     

    6. Maturitné skúšky

    Prihlásenie žiaka na maturitnú skúšku - písomne triednemu učiteľovi do 30. septembra 2018.

    Riadny termín maturitnej skúšky:

    Externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v školskom  roku 2018/2019 v dňoch:

    • 12. marca 2019 (utorok) – v predmete  slovenský jazyk a literatúra
    • 13. marca 2019 (streda)  – v predmetoch anglický jazyk
    • 14. marca 2019 (štvrtok)  – v predmete matematika

    Náhradný termín maturitnej skúšky externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v dňoch 9. apríla – 12. apríla 2019 v závislosti od počtu žiakov prihlásených na náhradný termín v školách, ktoré určí OŠ OÚ v BB.

    Termín konania ústnej formy internej časti maturitnej skúšky stanoví MŠ SR.

    Plán termínov:

        a)  Klasifikačná porada pre maturitné triedy  -  15. máj 2019 (streda).

        b)  Posledné zvonenie - 17. máj 2019 (piatok, dátum vydania vysvedčenia).

        c) Príprava žiakov na maturitnú skúšku (text do triednej knihy) od 20. mája do 24. mája 2019.

        d) Ústna forma internej časti maturitnej skúšky v týždni od 27. mája do 30. mája 2019.

        e) Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení - 31. mája 2019.

     

    7. Prijímacie skúšky

    Riaditeľ strednej školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy, po vyjadrení rady školy a so súhlasom zriaďovateľa určí počet žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka a termíny konania prijímacích skúšok. Riaditeľ strednej školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy určí formu prijímacej skúšky. Určí jednotné kritériá na úspešné vykonanie skúšky a ostatné podmienky prijatia na štúdium. Tieto údaje zverejní:

    a) do 1. februára na štúdium v odboroch vzdelávania, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania,

    b) do 31. marca na ostatné odbory vzdelávania.

         Uchádzač podáva prihlášku riaditeľovi základnej školy, ktorú žiak navštevuje, do 20. februára na štúdium v odboroch vzdelávania, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania; do10. apríla na ostatné odbory vzdelávania. Riaditeľ ZŠ odošle prihlášku na strednú školu:

    a) do 28. februára na štúdium v odboroch vzdelávania, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania,

    b) do 20. apríla na ostatné odbory vzdelávania.

    Termíny prijímacích skúšok:

    Na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania: 25. 3. 2019 (pondelok)

       Zápis prijatých uchádzačov: 28. 3. 2019 (štvrtok).

    Z profilových  predmetov: 1. termín  13. 5. 2019 (pondelok), 2. termín  16. 5. 2019 (štvrtok).

       Zápis prijatých uchádzačov: 21.5.2019 (utorok).

     

    8. Triednické hodiny

    Výchovnú činnosť so žiakmi triedni učitelia plánujú 2-krát mesačne na triednických hodinách. Budú sa konať v týždňoch podľa časového harmonogramu vypracovaného zástupcom riaditeľa školy. Sú zaradené do rozvrhu hodín. Plány výchovnej činnosti predkladajú vedeniu školy pri kontrolách a hospitáciách. Ostatnú činnosť triedneho učiteľa (administratívnu, kontrolnú, atď.) a akcie so žiakmi mimo školy evidujú zápisom v triednej knihe.

     

    9. Účelové kurzy

    Obsah učiva „Ochrana života a zdravia“ sa realizuje účelovými cvičeniami priamo v teréne a samostatným kurzom na ochranu života a zdravia:

    1. Účelové cvičenia sa uskutočnia pre žiakov 1. a 2. ročníkov v trvaní 1 deň – 6 hodín, v každom polroku. Časový harmonogram:

    • 1. polrok – október 2018
    • 2. polrok – máj 2019 (počas ÚF MS)

    2. KOŽaZ sa uskutoční v trvaní troch dní po 6 hodín (september 2018) pre žiakov 3. ročníkov.

     

    10. Kurz pohybových aktivít v prírode

    Kurz sa organizuje 1. a 2. ročníku štúdia. Koná sa v rozsahu piatich vyučovacích dní, najmenej však v rozsahu 15 vyučovacích hodín. Organizuje sa vo forme lyžiarskeho, snoubordingového, plaveckého, turistického kurzu alebo kurzu iných športov v prírode.  

    Plán: 1. ročník - január 2019, 2. ročník - jún 2019.  

    Poznámka:

    1. Počas exkurzie, turistického kurzu, kurzu iných športov alebo školského  výletu tvorí skupinu jedného pedagogického zamestnanca najviac 25 žiakov. Jedno lyžiarske družstvo tvorí najviac 15 žiakov a jedno snoubordingové družstvo tvorí najviac 10 žiakov. Jedno plavecké družstvo tvorí  najviac 10 žiakov.
    2. Školské výlety sa môžu organizovať raz v školskom roku a trvajú najviac dva vyučovacie dni.