• Aktivita 1.1: Vzdelávanie učiteľov v oblasti inovatívnych metód výučby

     • Učitelia prírodovedných predmetov absolvujú inovačné vzdelávanie „Inovatívne metódy výučby prírodovedných predmetov a rozvoj kľúčových kompetencií žiakov“ zabezpečené externou vzdelávacou inštitúciou. Každý frekventant absolvuje uvedené vzdelávanie určené pre svoj predmet (fyzika, chémia, biológia, matematika), učiteľ fyziky navyše absolvuje vzdelávanie „Bádateľské aktivity vo fyzikálnom vzdelávaní“.

      Trvanie aktivity: 01.02.2014 – 30.11.2014

     • Aktivita 2.1: Vybudovanie fyzikálneho a chemicko-biologického laboratória

     • Základom aktivity je zriadenie laboratórií pre výučbu fyziky a chémie – biológie. Novo zriadené laboratóriá budú vybavené špeciálnym demonštračným pracoviskom pre učiteľa a žiackymi pracoviskami s napojením na elektrickú energiu, v prípade chemicko-biologického laboratória aj na vodu. Ďalšou časťou aktivity je zaobstaranie didaktických prostriedkov pre podporu výučby prírodovedných predmetov. Medzi zaobstarané didaktické prostriedky patria učebné pomôcky na biológiu, chémiu a fyziku a špeciálne prístroje a vybavenie pre výučbu uvedených predmetov. Zriadené laboratóriá spolu s didaktickými prostrediami vytvoria optimálne a inšpiratívne prostredie pre priamu experimentálnu činnosť žiakov realizovanú formou laboratórnych cvičení. Obstarané didaktické prostriedky a modely zvýšia aj názornosť vyučovania dotknutých predmetov prostredníctvom demonštračných experimentov učiteľa, ktoré vhodne doplnia výklad daného javu.

      V rámci aktivity sa zaobstará aj študijná literatúra z predmetov fyzika, chémia, biológia a matematika slovenských a zahraničných vydavateľstiev. Obstaranú literatúru tvoria obsahovo náročnejšie učebnice a zbierky úloh pre žiakov, ktoré budú využívané pri príprave žiakov na maturitnú skúšku a prijímacie skúšky na VŠ prírodovedného a technického zamerania.

      Okrem didaktických prostriedkov budú vybudované laboratóriá vybavené aj najmodernejším meracím systémom určeným pre reálne počítačom podporované experimenty a simulované interaktívne experimenty. Tým vznikne počítačom podporované prírodovedné laboratórium, ktoré v súčasnosti predstavuje trend v oblasti žiackej experimentálnej činnosti a demonštračných experimentov učiteľa. Pracovisko bude vybavené meracím systémom (napr. Coach), ktoré sa skladá z meracích senzorov na zber meraných dát, meracieho interfejsu (prevodníka), ktorý transformuje získané dáta na dáta spracovateľné počítačom. Takéto pracovisko umožní efektívny zber dát, ktoré sú softvérom spracované vo forme tabuliek a grafov. Tie sú následne interpretované vo výsledkoch laboratórnych cvičení žiakov, alebo priamo na hodine prostredníctvom dataprojektora. Interpretáciou získaných výsledkov vo forme grafov a tabuliek sa nepriamo podporí aj rozvoj funkčnej gramotnosti žiakov. Zaobstarané meracie zariadenia umožnia snímať a vyhodnocovať rôzne fyzikálne, chemické i biologické procesy priamo v teréne, čím žiakom umožníme experimentálne skúmať reálne prírodné javy. Zaškolenie učiteľov na prácu s prostriedkami počítačom podporovaného laboratória bude zabezpečené prostredníctvom inovačného vzdelávania.

      Trvanie aktivity: 01.02.2014 – 28.02.2015

     • Aktivita 3.1 Tvorba a implementácia materiálov na vyučovanie prírodovedných predmetov.

     • Aktivita je zameraná na tvorbu učebných materiálov určených k podpore experimentálnej činnosti žiakov v zriadených laboratóriách a tvorbu doplnkových učebných materiálov z fyziky, chémie, biológie a matematiky, ktorá je podporný predmet pre prírodovedné predmety.

      Potreba tvorby učebných materiálov pre podporu experimentálnej činnosti žiakov vychádza zo súčasného stavu v tejto oblasti. Tento stav podmieňuje jednak požiadavka kladúca dôraz na experimentálnu zložku výučby prírodovedných predmetov, jednak nedostatok vhodných návodov a metodík k laboratórnym cvičeniam reflektujúcim súčasné požiadavky doby a materiálne vybavenie školy. Výstupom aktivity bude súbor učebných materiálov pre laboratórne cvičenia z predmetov fyzika, chémia a biológia v tlačenej podobe, ktorý bude používaný pri žiackych laboratórnych prácach v uvedených predmetoch.

      Druhá časť aktivity sa zameriava na tvorbu učebných materiálov z prírodovedných predmetov a matematiky. Vytvorené materiály budú vychádzať zo školského vzdelávacieho programu. Uplatnenie učebných materiálov bude pri teoretickej výučbe prírodovedných predmetov, systematizácii a upevňovaní učiva. Nové učebné materiály budú tvoriť učebné texty, zbierky úloh, výukové prezentácie a testy v tlačenej alebo elektronickej podobe.

      Posledná časť aktivity je zameraná na tvorbu multimediálnych DVD a bude spájať predošlé časti. Východiskom pre ich tvorbu budú návody na žiacke laboratórne cvičenia doplnené o výsledky merania spolu s animáciami a videoklipmi znázorňujúcimi priebeh a výsledky experimentu. Taktiež budú na nich umiestnené vytvorené učebné materiály, ktoré dopĺňajú návody na laboratórne cvičenia vhodnými teoretickými východiskami. Interaktívne DVD s uvedeným obsahom nájde uplatnenie pri doplnení výkladu alebo systematizácii učiva na hodinách určených nielen na laboratórne práce.

      Vytvorením uvedeného súboru učebných materiálov sa vytvorí priestor pre efektívnu a hlavne príťažlivú experimentálnu činnosť žiakov, ktorou sa zvýši hlbší záujem o prírodovedné predmety.

      Z dôvodu zabezpečenia dostatočného množstva vytvorených učebných materiálov v tlačenej podobe bude zriadené pracovisko disponujúce vybavením pre tlač, viazanie a finalizáciu novovzniknutých učebných textov.

      Ďalším nepriamym prínosom aktivity je aj zakúpenie softvéru na spracovanie videa a tvorbu interaktívnych multimediálnych učebných materiálov, ktoré budú použité v interaktívnom DVD. Z dôvodu náročnosti práce s uvedeným softvérom sme do aktivity zaradili aj školenie na oboznámenie sa a získanie praktických zručností na prácu s uvedeným softvérom.

       

      Trvanie aktivity: 01.02.2014 – 31.07.2015


   • Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť
    Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ 
    www.esf.gov.skwww.vyskumnaagentura.sk