• Informácie o spracúvaní osobných údajov (osobitný zákon) - žiak

    •  

     Informácie o spracúvaní osobných údajov – žiak

     Prevádzkovateľ, názov, právna forma, adresa a kontakt

     Súkromná spojená škola Železiarne Podbrezová, Družby 554/64, 976 81 Podbrezová, nezisková organizácia, tel.: +421 48 6712725

     Zodpovedná osoba za ochranu osobných údajov – kontakt

     zodpovednaosoba@ssosh.sk

     tel.: +421 48 6712715, +421 48 6712733

     Práva dotknutej osoby

     právo na prístup k osobným údajom

     áno

     právo na opravu osobných údajov

     áno

     právo na vymazanie osobných údajov

     nie

     právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

     áno

     právo na prenosnosť osobných údajov

     nie

     právo namietať spracúvanie osobných údajov

     nie

     právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z. z.

     áno

     Informácie o spracúvaných osobných údajoch

     účel spracúvania

     zabezpečenie výchovy a vzdelávania žiakov

     právny základ

     spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle čl.6 ods. 1/c Nariadenia EU (GDPR) a §13 ods. 1/c Zákona 18/2018 Z. z., Zákon 245/2008 Z. z. Školský zákon

     doba uchovávania

     podľa osobitného zákona a registratúrneho poriadku

     príjemcovia

     prevádzkovateľ, orgány štátnej moci a kontrolné orgány, centrálny register, zriaďovateľ, iné pedagogické zariadenia

     prenos do tretej krajiny

     nebude

     automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania

     nebude vykonávané

     Poznámka: : poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou.

     Vaše práva pri ochrane osobných údajov

     Právo na prístup - máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.

     Právo na opravu - prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.

     Právo na výmaz (na zabudnutie) - máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.

     Právo na obmedzenie spracúvania - za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.

     Právo na prenosnosť údajov - za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.

     Právo namietať - máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a Vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.

     Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov - ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje sú spracúvané nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk.