• Školský špeciálny pedagóg

    • Mgr. Gabriela Bradová, PhD.

     Konzultačné hodiny pre rodičov:  utorok 13:30 – 14:30

     po dohode - je potrebné napísať na e-mailovú adresu bradova@sgzp alebo telefonicky +421911095131

     Konzultačné hodiny pre učiteľov:  štvrtok 12:30 – 14:00

      

     Hlavnou činnosťou školského špeciálneho pedagóga na našej strednej škole je priame podieľanie sa na výchove a vzdelávaní žiakov so ŠPU - špecifickými poruchami učenia :

     • opakovanie učiva pred vyučovacími hodinami
     • dovysvetľovanie učiva - individuálne podľa potreby
     • priama účasť na vyučovacích hodinách

     Medzi najčastejšie vyskytujúce sa špecifické poruchy učenia patria :

     • Dyslexia - problémy s čítaním
     • Dysgrafia - problémy s písaním
     • Dysortografia - problémy s chápaním a uplatňovaním pravidiel pravopisu
     • Dyskalkúlia - porucha matematických schopností
     • Vývinová dysfázia - špecificky narušený vývin reči
     • Špecifické poruchy učenia bývajú prepojené s vývinovými poruchami správania :
     • Syndróm ADD - porucha pozornosti
     • Syndróm ADHD - porucha pozornosti spojená s hyperaktivitou

      

     Školský špeciálny pedagóg sleduje psychický vývin žiakov so ŠPU, sociálne vzťahy v triede a následnú intervenciu v spolupráci s triednym učiteľom prípadne vyučujúcim :

     • reakcie žiakov so ŠPU na podnety spolužiakov
     • vzájomnú komunikáciu
     • schopnosti nadväzovať sociálne vzťahy, ich vzťahy k vyučujúcim

     Poskytuje konzultácie, rady, odborné poradenské služby pedagógom, rodičom a žiakom. Rieši problémy v učení, dochádzku, problémy v správaní počas teoretického vyučovania a počas odborného výcviku.

     Úzko spolupracuje s poradenskými zariadeniami, výchovným poradcom školy a školským psychológom.

     Individuálne konzultuje so žiakmi so ŠPU - zameriava sa na rozvíjanie kognitívnej funkcie, ktorá je na základe diagnostického vyšetrenia problémová. Časť hodiny je možné venovať objasneniu edukačného obsahu, ktorý sa pri bežných pedagogických metódach zo strany vyučujúceho nepodarilo objasniť.

      

     Podieľa sa aj na depistáži žiakov so ŠPU v rámci školy :

     • sleduje sociálne správanie a postavenie žiakov v rámci kolektívu
     • priamo komunikuje so žiakmi , rieši ich problémy s učením, osobné problémy
     • komunikuje s triednymi učiteľmi a vyučujúcimi