• Stravovací systém

   • Žiaci SG ŽP majú zabezpečené obedy a ubytovaní žiaci na školskom internáte majú zabezpečené celodenné stravovanie v školskej jedálni. Žiaci majú k dispozícii čipové karty, prostredníctvom ktorých si objednávajú menu z jedálneho lístka.

    objednávanie stravy

    Výdaj stravy pondelok - piatok
    Raňajky: 06:45 - 07:45
    Obedy: 10:00 - 12:30
    Večere: 18:00 - 19:30

    Poplatok za stravu si reguluje každý žiak individuálne podľa počtu odobratých jedál. Uvedený poplatok je možné uhradiť na číslo účtu:

    SK10 0900 0000 0003 0291 2005, var. symbol: osobné číslo žiaka uvedené na čipovej karte.

    Do poznámky treba písať: Strava + meno a priezvisko žiaka.

    Poplatok za stravu je možný uhradiť aj v hotovosti na ekonomickom úseku od 7:30 - 8:00, od 10:15 – 11:40. Minimálny vklad je 5 EUR.

    Poplatok za stravu:

    Raňajky: 1,77 EUR

    Obed: 1,50 EUR

    Večera: 2,20 EUR

    Stravníci majú možnosť výberu stravy zo 4 druhov jedál.

    Stravu si treba objednať deň dopredu vždy do 13:00 hod., strava sa môže objednávať aj na niekoľko dní dopredu.

    Stravníci majú možnosť využívať službu „BURZA“. Objednanú stravu môžete odhlásiť aj po 9:00 v dni, kedy ste si jedlo mali prevziať, a to ponúknutím vašej objednávky v tzv. burze jedál. Na objednávacom termináli presuniete vašu objednávku do burzy a ten, kto príde na obed "na voľný lístok" si z burzy môže vašu objednávku prevziať. Či to bude práve vaša objednávka, závisí od času, kedy ste ju do burzy vložili. A naopak, ak ste si zabudli vopred jedlo objednať, môžete tak urobiť aj tesne pred odobratím stravy objednaním stravy z burzy.

    Podmienky používania identifikačnej karty žiaka:

    1. Identifikačná karta žiaka (ďalej len IDKZ) je elektronická dvojčipová karta, ktorá slúži na identifikáciu žiakov, evidenciu dochádzky a umožňuje objednávať si stravu. Pri nástupe na štúdium každý žiak obdrží IDKZ bezplatne.
    2. Pri skončení štúdia je žiak povinný odovzdať IDKZ škole.
    3. V prípade straty, krádeže IDKZ je žiak povinný okamžite nahlásiť stratu alebo krádež triednemu učiteľovi a vedúcej technicko-ekonomického úseku Ing. Jakočkovej, tel. č. 048/671 27 19, aby bolo zabezpečené zablokovanie IDKZ z dôvodu neoprávneného odberu stravy. Následne sa žiak bezodkladne (najbližší pracovný deň) dostaví k vedúcej technicko-ekonomického úseku, kde mu bude po uhradení poplatku 10,- € v pokladni vyhotovená nová IDKZ. V prípade straty, krádeže IDKZ žiak znáša prípadnú vzniknutú finančnú stratu spôsobenú neoprávneným výberom v stravovacích zariadeniach po dobu 24 hodín od nahlásenia straty (krádeže).
    4. V prípade znehodnotenia sa žiak bezodkladne (najbližší pracovný deň) dostaví k vedúcej technicko-ekonomického úseku, kde mu bude po uhradení poplatku 10,- € v pokladni vyhotovená nová IDKZ.
    5. Zneužitie karty, neoprávnená manipulácia s inou kartou alebo viacerými kartami bude považované v zmysle školského poriadku za hrubé porušenie školského poriadku.
    6. Ak žiak ohlási stratu, resp. krádež karty a karta sa následne zablokuje, nesmie ju žiak viac v systéme použiť, tzn. že v prípade ak ju nájde je povinný vrátiť ju vedúcej technicko-ekonomického úseku.
    7. Pri manipulácii s IDKZ je potrebné dodržať tieto zásady:
     • karta nesmie byť príliš ďaleko od snímacej jednotky (max. 10 cm)
     • pri snímaní musí byť karta v kľude
     • nesmie sa násilne ohýbať, vystavovať teplotám nad 90 °C a vystavovať vplyvu chemikálií
     • kartu je potrebné chrániť pred mechanickým poškodením
     • nesmie sa po nej udierať tvrdým predmetom
     • nedoporučuje sa nosiť vo vreckách nohavíc (pri sadnutí sa môžu poškodiť vnútorné mikročipy)
     • odporúča sa kartu nosiť v plastovom obale


     

    Kontakt na nahlásenie straty čipovej karty:
    Ing.Jakočková Zdenka
    Telefónne číslo: 6712719
    Mobil: 0903 741 736
    Email: jakockova@ssosh.sk