• Stravovací systém

   • Žiaci SG ŽP majú zabezpečené obedy a ubytovaní žiaci na školskom internáte majú zabezpečené celodenné stravovanie v školskej jedálni. Žiaci majú k dispozícii čipové karty, prostredníctvom ktorých si objednávajú menu z jedálneho lístka.

    objednávanie stravy

    Výdaj stravy pondelok - piatok
    Raňajky: 06:45 - 08:00
    Obedy: 10:00 - 12:00
    Večere: 18:00 - 19:00

    Poplatok za stravu si reguluje každý žiak individuálne podľa počtu odobratých jedál. Uvedený poplatok je možné uhradiť na číslo účtu:

    SK10 0900 0000 0003 0291 2005, var. symbol: osobné číslo žiaka uvedené na čipovej karte.

    Do poznámky treba písať: Strava + meno a priezvisko žiaka.

    Poplatok za stravu je možný uhradiť aj v hotovosti na ekonomickom úseku od 7:30 -8:00, od 10:00 – 10:30 a 11:05 -11:40. Minimálny vklad je 5 EUR.

    Poplatok za stravu:

    Raňajky: 1,54 EUR

    Obed: 1 EUR

    Večera: 2 EUR

    Stravníci majú možnosť výberu stravy z 8 druhov jedál. V jedálnom lístku ako súčasť obeda je polievka „výdatná“ a „ľahšia“. Stravník má možnosť si vybrať medzi dvoma polievkami. Objednávanie polievky č. 2 má možnosť na termináli s dotykovou obrazovkou stlačením tlačidla polievky 1, ktorá sa následne zmení na polievku číslo 2.

    Stravu si treba objednať deň dopredu vždy do 12:00 hod., strava sa môže objednávať aj na niekoľko dní dopredu. Ubytovaní žiaci na školskom internáte si stravu na víkend musia objednať vo štvrtok do 9.30 hod.

    Stravníci majú možnosť využívať službu „BURZA“. Objednanú stravu môžete odhlásiť aj po 9:00 v dni, kedy ste si jedlo mali prevziať, a to ponúknutím vašej objednávky v tzv. burze jedál. Na objednávacom termináli presuniete vašu objednávku do burzy a ten, kto príde na obed "na voľný lístok" si z burzy môže vašu objednávku prevziať. Či to bude práve vaša objednávka, závisí od času, kedy ste ju do burzy vložili. A naopak, ak ste si zabudli vopred jedlo objednať, môžete tak urobiť aj tesne pred odobratím stravy objednaním stravy z burzy.

    Podmienky používania identifikačnej karty žiaka:

    1. Identifikačná karta žiaka (ďalej len IDKZ) je elektronická dvojčipová karta, ktorá slúži na identifikáciu žiakov, evidenciu dochádzky a umožňuje objednávať si stravu. Pri nástupe na štúdium každý žiak obdrží IDKZ bezplatne.
    2. Pri skončení štúdia je žiak povinný odovzdať IDKZ škole.
    3. V prípade straty, krádeže IDKZ je žiak povinný okamžite nahlásiť stratu alebo krádež triednemu učiteľovi a vedúcej technicko-ekonomického úseku Ing. Jakočkovej, tel. č. 048/671 27 19, aby bolo zabezpečené zablokovanie IDKZ z dôvodu neoprávneného odberu stravy. Následne sa žiak bezodkladne (najbližší pracovný deň) dostaví k vedúcej technicko-ekonomického úseku, kde mu bude po uhradení poplatku 10,- € v pokladni vyhotovená nová IDKZ. V prípade straty, krádeže IDKZ žiak znáša prípadnú vzniknutú finančnú stratu spôsobenú neoprávneným výberom v stravovacích zariadeniach po dobu 24 hodín od nahlásenia straty (krádeže).
    4. V prípade znehodnotenia sa žiak bezodkladne (najbližší pracovný deň) dostaví k vedúcej technicko-ekonomického úseku, kde mu bude po uhradení poplatku 10,- € v pokladni vyhotovená nová IDKZ.
    5. Zneužitie karty, neoprávnená manipulácia s inou kartou alebo viacerými kartami bude považované v zmysle školského poriadku za hrubé porušenie školského poriadku.
    6. Ak žiak ohlási stratu, resp. krádež karty a karta sa následne zablokuje, nesmie ju žiak viac v systéme použiť, tzn. že v prípade ak ju nájde je povinný vrátiť ju vedúcej technicko-ekonomického úseku.
    7. Pri manipulácii s IDKZ je potrebné dodržať tieto zásady:
     • karta nesmie byť príliš ďaleko od snímacej jednotky (max. 10 cm)
     • pri snímaní musí byť karta v kľude
     • nesmie sa násilne ohýbať, vystavovať teplotám nad 90 °C a vystavovať vplyvu chemikálií
     • kartu je potrebné chrániť pred mechanickým poškodením
     • nesmie sa po nej udierať tvrdým predmetom
     • nedoporučuje sa nosiť vo vreckách nohavíc (pri sadnutí sa môžu poškodiť vnútorné mikročipy)
     • odporúča sa kartu nosiť v plastovom obale


     

    Kontakt na nahlásenie straty čipovej karty:
    Ing.Jakočková Zdenka
    Telefónne číslo: 6712719
    Mobil: 0903 741 736
    Email: jakockova@ssosh.sk