• Školský psychológ

   • Mgr. Anna Mária Ridzoňová

    kontakt: +421 911561009
    e-mail: ridzonova@ssosh.sk

    kancelária na 1. poschodí budovy školy, ekonomický úsek

    Pondelok 9:00 – 11:00 žiaci SSŠ ŽP 12:30 – 15:00 rodičia
    Utorok 9:00 – 11:00 zamestnanci SSŠ ŽP  
    Streda - -
    Štvrtok 9:00 – 11:00  žiaci SSŠ ŽP 12:00 – 13:00 zamestnanci SSŠ ŽP
    Piatok 8:00 – 09:30  žiaci SSŠ ŽP  

     

     

     

     

    (Konzultácie si je možné dohodnúť aj mimo vyhradeného času po telefonickom, alebo osobnom dohovore.)

    Kto je školský psychológ

    Školský psychológ je pedagogický odborný zamestnanec, ktorý je v škole pre žiakov, rodičov, učiteľov a vychovávateľov. Vykonáva odborné činnosti v rámci orientačnej psychologickej diagnostiky, individuálneho alebo skupinového psychologického poradenstva, prevencie a intervencie k deťom a žiakom s osobitným zreteľom na proces výchovy a vzdelávania v školách a školských zariadeniach. Vykonáva aj odborné činnosti psychologického poradenstva v oblasti rodinných, partnerských a ďalších sociálnych vzťahov. Poskytuje psychologické poradenstvo a konzultácie zákonným zástupcom a pedagogickým zamestnancom škôl a školských zariadení. Pripravuje podklady pre odborných zamestnancov poradenských zariadení. Riadi sa etickými a morálnymi zásadami spoločnosti, ale aj etickým kódexom práce školského psychológa. Hlavným poslaním školského psychológa je práca so všetkými prvkami systému školy, ktoré ovplyvňujú osobnosť žiaka.

    Náplň práce školského psychológa

    • Psychologické poradenstvo pre žiakov a pedagogických zamestnancov pri riešení výchovných a vzdelávacích problémov s dôrazom na ich duševné zdravie.
    • Poznávanie osobnosti žiaka z hľadiska osobnostného, kognitívneho, emocionálneho a sociálneho vývinu.
    • Poradensko-konzultačná pomoc pedagogickým zamestnancom orientovaná na využívanie psychologických poznatkov vo výchovnom a vzdelávacom procese.
    • Predkladanie návrhov a podnetov na skvalitnenie výchovno-vzdelávacej práce školy.
    • Práca so žiakmi s problémami v správaní.
    • Skúma sociálnu klímu a sociálne vzťahy v problematických triedach.
    • Podieľa sa na zvyšovaní psychologickej spôsobilosti žiakov, učiteľov na vybrané témy v rámci sociálnych kompetencií, zručností, psychohygieny, EQ.
    • Spolupodieľa sa s výchovným poradcom na procese profesionálnej orientácie a voľby povolania žiakov.