• Chain Reaction

    • Chain Reaction (Reťazová reakcia) je trojročný projekt financovaný Európskou komisiou v rámci 7. rámcového programu. Jeho cieľom je rozvíjať bádateľsky orientované prírodovedné vzdelávanie v rámci dvanástich partnerských krajín. Jadrom projektu je riešenie problémov a bádateľsky orientované učenie sa, ktoré má za cieľ aktívne zapojiť žiakov do štúdia prírodných vied a umožniť im zažiť vzrušenie a výzvy experimentálnej vedy a výskumu.

     Súkromné gymnázium Železiarne Podbrezová sa zapojilo do projektu, na aktivitách projektu sa budú zúčastňovať dvaja vyučujúci prírodovedných predmetov - Mgr. Čief a Mgr. Stieranková a dve triedy Súkromného gymnázia ŽP.
     V priebehu trvania projektu žiaci budú pracovať na výskumných projektoch, výsledky svojej práce budú dva tímy prezentovať na národnej konferencii v apríli 2016. V prípade úspešnosti na národnej konferencii sa žiaci zúčastnia medzinárodnej konferencie v Bulharsku.
     Metodickú aj materiálnu pomoc učiteľom aj žiakom poskytuje počas trvania projektu Katedra fyziky Fakulty prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.