• O profilácii STEAM

    • Názov profilácie STEAM vznikol zo začiatočných písmen slov Science, Technology, Engineering, Arts, Ma- tematics. Cieľom vzdelávania je pripraviť žiakov na vysokoškolské štúdium prírodovedného, technického a environmentálneho zamerania, ale aj iných odborov, napríklad na štúdium medicíny a farmácie.
     Zámerom je priblížiť vyučovanie reálnemu životu a nahradiť teoretické a izolované poňatie výučby vzájomným prepojením fyziky, chémie, biológie, techniky, informatiky a matematiky. Vzdelávanie je pritom orientované tak, aby žiak získaval informácie prostredníctvom vlastných pozorovaní a experimentov v laboratóriu a v prírode, pracoval s grafmi, tabuľkami, schémami, obrázkami, využíval prostriedky IKT pri vyhodnocovaní a spracovaní získaných údajov, vytváral si vlastný úsudok o tých poznatkoch, ktoré sú dôležité pre život v 21. storočí a vedel získané poznatky aplikovať v praxi.
     Učebný plán pre gymnaziálne vzdelávanie sme upravili zavedením predmetov Experimentálna prírodoveda a Technika, ktoré sa vyučujú blokovo po tri alebo dve hodiny v prvom až treťom ročníku, tiež sme vytvorili predmet Tvorba projektu v treťom ročníku a predmet Aplikovaná matematika v štvrtom ročníku.
     Pri výučbe žiaci používajú notebooky, ktoré sú im poskytnuté bezplatne. Pracujú v moderných učebniach vybavených najnovšími technológiami (napr. meracími systémami, simulátormi technických zariadení, 3D tlačiarňou). Spolupracujú s dcérskymi spoločnosťami Železiarní Podbrezová a.s. - ŽP Informatikou a ŽP Výskumno-vývojovým centrom, vysokými školami a inými inštitúciami.
     Zavedením profilácie STEAM ponúkame prípravu kvalitne vzdelaných, flexibilných absolventov gymnázia schopných zvládnuť vysokoškolské štúdium v daných zameraniach. Veď kvalifikovaní pracovníci v technických povolaniach patria v súčasnosti k tým najžiadanejším na trhu práce, čo im dáva veľkú šancu na úspešné uplatnenie sa v ďalšom živote.