• O profilácii STEAM

    • Názov profilácie STEAM vznikol zo začiatočných písmen
     slov Science, Technology, Engineering, Arts, Matematics. Cieľom vzdelávania je pripraviť žiakov na
     vysokoškolské štúdium prírodovedného, technického a environmentálneho zamerania, ale aj iných
     odborov, napríklad na štúdium medicíny a farmácie.
     Zámerom je priblížiť vyučovanie reálnemu životu a nahradiť teoretické a izolované poňatie výučby
     vzájomným prepojením fyziky, chémie, biológie, techniky, informatiky a matematiky. Vzdelávanie je
     pritom orientované tak, aby žiak získaval informácie prostredníctvom vlastných pozorovaní a
     experimentov v laboratóriu a v prírode, pracoval s grafmi, tabuľkami, schémami, obrázkami, využíval
     prostriedky IKT pri vyhodnocovaní a spracovaní získaných údajov, vytváral si vlastný úsudok o tých
     poznatkoch, ktoré sú dôležité pre život v 21. storočí a vedel získané poznatky aplikovať v praxi.
     Učebný plán pre gymnaziálne vzdelávanie sme upravili zavedením predmetov Experimentálna
     prírodoveda a Technika, ktoré sa vyučujú v dvojhodinových blokoch v druhom a treťom ročníku
     a voliteľného predmetu Aplikovaná matematika v štvrtom ročníku.
     Pri výučbe žiaci používajú notebooky, ktoré sú im poskytnuté bezplatne. Pracujú v moderných
     učebniach vybavených najnovšími technológiami (napr. meracími systémami, simulátormi technických
     zariadení, 3D tlačiarňou). Spolupracujú s dcérskymi spoločnosťami Železiarní Podbrezová a.s. - ŽP
     Informatikou a ŽP Výskumno-vývojovým centrom, vysokými školami a inými inštitúciami.
     Zavedením profilácie STEAM ponúkame prípravu kvalitne vzdelaných, flexibilných absolventov
     gymnázia schopných zvládnuť vysokoškolské štúdium v daných zameraniach. Veď kvalifikovaní
     pracovníci v technických povolaniach patria v súčasnosti k tým najžiadanejším na trhu práce, čo im
     dáva veľkú šancu na úspešné uplatnenie sa v ďalšom živote.