•  

    Ponuka krúžkov v školskom roku 2020/2021

     

    Kultúra anglicky hovoriacich krajín

    Krúžok je určený pre žiakov rôznych ročníkov. Jeho cieľom oboznámenie sa s kultúrou anglicky hovoriacich krajín prostredníctvom anglických piesní. Okrem toho si žiaci precvičia takmer všetky jazykové zručnosti - gramatiku, používanie jazyka, počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením.

     

    Ing. Iveta Bruončová

     

    Spoznaj anglicky hovoriace krajiny

    V priebehu celého školského roka sa na krúžku oboznámime s každou anglicky hovoriacou krajinou zvlášť, a to dopodrobna. Ide o tieto krajiny: Veľká Británia, Spojené štáty americké, Austrália, Kanada a ďalšie. Budeme sa venovať obyvateľstvu, geografii, histórii, kultúre, zahraničným vzťahom a spoločenskej situácii týchto krajín.  Tieto krajiny budeme spoznávať prostredníctvom dokumentárnych a iných filmov, účasti na kultúrnych podujatiach v anglickom jazyku, diskusie na rôzne témy týkajúce sa týchto krajín a pod.. Tento krúžok bude realizovaný každý pondelok od 15:00 do 17:00.

    Mgr. Filip Tkáčik

     

    Geograficko - expedičný krúžok

     

    Geografický krúžok, by mal mať prevažne dobrodružný charakter. Aktivity budú zamerané na: poznávanie a pobyt v prírode (prevažne horská krajina), orientáciu a pohyb v teréne, návštevu jednotlivých zaujímavých lokalít Slovenska (napríklad návštevy hradov, prírodných zaujímavostí v rôznych častiach Slovenska).

    Záujmová činnosť sa bude konať nárazovo, prevažne cez víkend, prípadne bude spojená s prenocovaním z piatka do soboty. Od záujemcu sa vyžaduje aspoň priemerná fyzická zdatnosť, vzhľadom na časté presuny. Jednotlivé termíny konania akcií sa určia po vzájomnej dohode členov „krúžku“.

     

    PaedDr. Ján Peteraj

     

    Príprava kultúrnych a spoločenských podujatí „PKSP“

     

    Cieľom krúžku  je zmysluplné využitie voľného času, vypestovanie pozitívneho vzťahu k hudbe, tancu a iným kultúrno-spoločenským aktivitám a zviditeľňovanie školy prostredníctvom týchto podujatí. Obsahom je príprava na kultúrno-spoločenské podujatia a akcie organizované našou školou ako sú napríklad vianočná akadémia, stužkové slávnosti, slávnostné vyraďovanie našich študentov, nácvik študentskej a hutníckej hymny, kolied, moderných ako aj folklórnych piesní a pestovanie iných tradícií

     

    PaedDr. Roman Snopko, PhD

     

    Príprava na ECDL

     

    ECDL je medzinárodný certifikát z oblasti digitálnej gramotnosti. Obsahom krúžku je pripraviť žiakov na úspešné zvládnutie certifikátu ECDL BASE. Príprava sa uskutočňuje z modulov:

    M2 Základy práce s počítačom

    M3 Spracovanie textu

    M4 Tabuľkový kalkulátor

    M7 Základy práce online

    Krúžok je vhodný pre žiakov 2. a 3. ročníka.

     

    Ing. Ivan Štubňa

     

     

    Biatlon a zdravotná a telesná výchova

     

    Krúžok je vhodný pre žiakov z tried so športovým zameraním. Krúžok je zameraný na diagnostiku jednotlivých pohybových schopností, postupný nácvik a získavanie správnych pohybových návykov s dôrazom na rozvoj silových schopností, pohybových zručností a aktívnu regeneráciu.

     

    Mgr. Peter Kazár

     

    Školský časopis Lopejík

     

    Krúžok je zameraný na informovanie o živote a práci detí v oboch školách (SG a SSOŠH ŽP) prostredníctvom článkov v školskom časopise. Členovia krúžku majú možnosť podľa vlastného výberu rozvíjať svoj talent a špecifické schopnosti. Majú možnosť podieľať sa na príprave a tvorbe školského časopisu, a to nielen pri tvorbe textov rôznych žánrov, ale aj pri ďalších fázach tvorby časopisu (jazyková korektúra, dizajn, viazanie, distribúcia). Do časopisu môže prispieť svojimi článkami každý žiak oboch škôl.

     

    Mgr. Štefan Fedor