• Krúžky v školskom roku 2019/2020

    „Uč sa jazyk, spoznaj svet!“ – Mgr. Tajbošová Katarína

    V tomto školskom roku bude na Súkromnom gymnáziu ŽP pracovať krúžok s názvom „Uč sa jazyk, spoznaj svet!“. Krúžok je určení pre žiakov, ktorí majú záujem a chuť učiť sa cudzie jazyky, spoznávať umenie a kultúru, spôsob života ľudí iných krajín a nadväzovať nové zahraničné priateľstvá. Cieľom krúžku je motivovať žiakov učiť sa cudzie jazyky zaujímavým a hlavne prirodzeným spôsobom. Vyzdvihnúť výhody ovládania cudzej reči a zároveň si zväčšiť svoj všeobecný rozhľad spoznávaním iných krajín.Ukázať im, ako možno zmysluplne využiť voľný čas štúdiom jazykov, čítaním zahraničnej literatúry, sledovaním dokumentárnych a iných filmov, talkshow, počúvaním hudby, dopisovaním si s priateľmi zo zahraničiav cudzom jazyku a taktiež cestovaním.

    Spoznaj anglicky hovoriace krajiny – Mgr. Červencová Mercedes

                V priebehu celého školského roka sa na krúžku oboznámime s každou anglicky hovoriacou krajinou zvlášť, a to dopodrobna. Ide o tieto krajiny: Veľká Británia, Spojené štáty americké, Austrália, Kanada a ďalšie. Budeme sa venovať obyvateľstvu, geografii, histórii, kultúre, zahraničným vzťahom a spoločenskej situácii týchto krajín.  Tieto krajiny budeme spoznávať prostredníctvom dokumentárnych a iných filmov, účasti na kultúrnych podujatiach v anglickom jazyku, diskusie na rôzne témy týkajúce sa týchto krajín a pod..

     

    Geograficko-expedičný – PaedDr. Peteraj Ján

    Cieľom záujmovej aktivity  je spoznávanie širšieho okolia mesta Brezna a horských oblastí Slovenska, zo zameraným na pešiu turistiku s cieľom zvyšovať telesnú zdatnosť, upevňovať zdravie a  viesť žiakov k zmysluplnému využitiu voľného času. V školskom roku plánujeme navštíviť tieto lokality:

    Nízke Tatry: útulňa Andrejcová, Ďumbier – zimný výstup, Kráľová hoľa – cykloturistika

    Skalolezectvo: cvičná skala Lopej, Kalamárka nad Detvou spojené so spaním v prírode

    Súľovské vrchy: turistika

    Nočné pochody: okolie Brezna

    Muránska planina – cykloturistika

    Kremnické vrchy – ferratové chodníky.

    Príprava kultúrnych a spoločenských podujatí „KPKP“ - PaedDr. Roman Snopko, PhD.

    Zmyslom a cieľom krúžku je príprava žiakov na kultúrno-spoločenské podujatia a akcie organizované našou školou ako sú napríklad jedličková slávnosť, stužkové slávnosti, slávnostné vyraďovanie našich študentov, nácvik študentskej a hutníckej hymny, kolied, moderných ako aj folklórnych piesní a iných tradícií, čím prispejeme k zmysluplnému využitiu voľného času našich študentov.

    Kultúra anglicky hovoriacich krajín – Ing. Bruončová Iveta

    Cieľom oboznámenie sa s kultúrou anglicky hovoriacich krajín prostredníctvom anglických piesní. Okrem toho si žiaci precvičia takmer všetky jazykové zručnosti - gramatiku, používanie jazyka, počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením.

    Welive in multicultural society - Mgr. Vojtko Syčová Jana

    Žijeme v multikultúrnej spoločnosti je názov krúžku, ktorého náplňou je spoznávanie rôznych svetových kultúr a to nielen prostredníctvom cestovania, pričom sa zameriame na anglický jazyk ako najčastejšiu formu dorozumievania.

    Nemčina – brána do sveta - Mgr. Sahin Marta

    Náplňou krúžkovej činnosti je rozvoj komunikačných zručností v nemeckom jazyku prostredníctvom didaktických hier a aktivít na obohatenie slovnej zásoby, opisov obrázkov, dialógov, hrania rolí a situačných úloh v situáciách kopírujúcich bežný život. Pomocou čítania a počúvania s porozumením si žiaci osvoja zručnosti potrebné pre získavanie informácií. Plánovaný je aj nácvik komunikácie v cudzojazyčnom prostredí formou exkurzie. 

    Príprava na ECDL – Ing. Štubňa Ivan

    ECDL je medzinárodný certifikát z oblasti digitálnej gramotnosti. Obsahom krúžku je pripraviť žiakov na úspešné zvládnutie certifikátu ECDL BASE. Príprava sa uskutočňuje z modulov:

    M2 Základy práce s počítačom

    M3 Spracovanie textu

    M4 Tabuľkový kalkulátor

    M7 Základy práce online

    Aktívny a pasívny odpočinok so športom – Mgr. Jirmer Alexander

    Krúžok je zameraný na vykonávanie aeróbnych aktivít, ktoré posilňuje ľudské srdce a udržuje skvelú kondíciu. Anaeróbne aktivity pomáhajú budovať peknú pevnú postavu. Na krúžku sa budeme venovať športu: jumpingu, volejbalu, futbalu, florbalu, golfu, či iným druhom športu. Venovať sa budeme aj športu prezentovanému interaktívne cez rôzne média a filmom o športe.

    Biatlon a zdravotná a telesná výchova - Mgr. Kazár Peter

    Krúžok je zameraný na diagnostiku jednotlivých pohybových schopností, postupný nácvik a získavanie správnych pohybových návykov s dôrazom na rozvoj silových schopností, pohybových zručností a aktívnu regeneráciu.

    Mladý vedec - Mgr. Stieranková Martina

    Je krúžok vhodný predovšetkým pre žiakov - maturantov, ktorí máju záujem o prírodné vedy. Cieľom krúžku je rozšíriť vedomosti a zručnosti žiakov, pripraviť ich na „dráhu“ vedcov realizovaním rôznych úloh, projektov, experimentov a exkurzií.

    Fyzika hrou – Mgr. Završanová Martina

    Je názov krúžku, ktorého cieľom je žiakom ukázať, že fyzika je zaujímavá. Na krúžku sa budú realizovať zaujímavé pokusy, problémové úlohy, hlavolamy, fyzikálne skladačky a kvízy.

    Školský časopis Lopejík – Mgr. Fedor Štefan

    Krúžok je zameraný na informovanie o živote a práci detí v oboch školách (SG a SSOŠH ŽP) prostredníctvom článkov v školskom časopise. Členovia krúžku majú možnosť podľa vlastného výberu rozvíjať svoj talent a špecifické schopnosti. Majú možnosť podieľať sa na príprave a tvorbe školského časopisu, a to nielen pri tvorbe textov rôznych žánrov, ale aj pri ďalších fázach tvorby časopisu (jazyková korektúra, dizajn, viazanie, distribúcia).