• ZÁUJMOVÉ VZDELÁVANIE

    2023/2024

    Moto mechanik

    - zameraný na automobilový šport ako je úprava a tuning automobilov a motocyklov.

    Ján Glemba

    Ja a automobil

    Cieľom záujmového krúžku -Ja a automobil- je oboznámiť žiakov so základmi automobilizmu /história, zásady bezpečnej jazdy, zákon o prevádzke motorových vozidiel v cestnej premávke/ a naučiť vykonávať na automobile užívateľské opravy, výmeny súčiastok.

    Termín: nepárny týždeň/P,S,Š,P-6:45–7:45/

                   párny týždeň/P,U,S,Š,P-6:45–7:45/

    Ing. Juraj Pôbiš

    Základy včelárstva

    Obsahom krúžku je oboznámenie sa so základnými aktivitami pri práci s včelami počas celého roka v teoretickej rovine, ale i praktickej práci so včelstvom.

    Ing. Ivan Štubňa

    Varenie

    V tomto krúžku sa budeme zameriavať na varenie zaujímavých receptov, ktoré vhodne naservírujeme a potom si na dobrom jedle aj pochutíme. Budú to zdravé, ale občas aj menej zdravé jedlá. Krúžok je určený pre žiakov ubytovaných na internáte.

    Zuzana Lacková

    Kreatívny krúžok

    Kreatívny krúžok bude zameraný na kreatívnu činnosť v školskom internáte a na prípravu internátnych akcií. Bude určený pre žiakov v školskom internáte. Mgr. Renata Briedová

    Športový krúžok

    Záujmový útvar poskytne žiakom možnosť rozšírenej športovej prípravy v čase mimo vyučovania. Prispeje k všestrannému, telesnému, pohybovému a duševnému rozvoju osobnosti žiakov. Jeho cieľom je rozvoj telesného, funkčného, pohybového, psychického a sociálneho potenciálu.  Pohybová činnosť sa vykonáva spontánne pre vlastné potešenie, pričom motiváciou nie je výsledok, ale samotná činnosť. Do činnosti útvaru môžu byť zaradené aj rôzne outdoorové aktivity -  turistika, hry v prírode, minigolf.

    Mgr. Ľudmila Peťková

    Kreslenie a výroba na PC, 3Dtlač a multivýroba

    Žiaci sa počas práce v krúžku oboznámia s programom Solidworks, naučia modelovať rôzne typy súčiastok, vyhotoviť výkresy a vytvoriť jednoduchú zostavu. Neskôr podľa záujmu a schopností žiakov budú tvoriť program na vyhotovenie súčiastky sústružením a frézovaním v prostredí Sinumerik Operate. Pre spestrenie činnosti budú vyrábať jednoduché dekoračné predmety z kože, dreva, mosadzného alebo oceľového plechu.

    Ing. Ivan Majer

    Automatizácia hrou

    Oboznámenie sa s prostredím simulácie elektrických obvodov, myšlienkou programovania priemyselných počítačov a praktickej realizácie elektrických a elektronických obvodov.

    Simulácie zaujímavých elektrických obvodov v programe MultiSIM a Circuit simulator. Zoznámenie sa so stavebnicou Robot Qoopers, získanie skúseností a zručností pri jej stavbe a programovaní. Oboznámenie sa s programovaním PLC 200/1200 Siemens, voľba súťažného projektu a zúčastnenie sa súťaže SYGA.

    Ing. Rastislav Marko

    EKO krúžok

    Krúžok bude zameraný na poznávanie problémov životného prostredia a ich riešení. V rámci krúžku sa budeme starať o flóru v interiéri a exteriéri školy, venovať sa budeme odpadovému hospodárstvu, ako aj zdravému životnému štýlu napr. eko, bio, raw strava.

    Ing. Lucia Gubárová

    Biatlon a zdravotná a telesná výchova

    Krúžok je vhodný pre žiakov z tried so športovým zameraním. Krúžok je zameraný na diagnostiku jednotlivých pohybových schopností, postupný nácvik a získavanie správnych pohybových návykov s dôrazom na rozvoj silových schopností, pohybových zručností a aktívnu regeneráciu.

    Anežka Smarkoňová

    Environmentálny krúžok

    V tomto krúžku sa žiaci oboznámia s významom našej planéty a možnostiach jej ochrany predovšetkým prostredníctvom dokumentárnych filmov. Žiaci budú vytvárať vzdelávacie materiály a aktivity zamerané na biodiverzitu, invázne a chránené rastliny a ochranu opeľovačov. Ich úlohou bude tiež starostlivosť o flóru v okolí školy a v škole.

    Mgr. Martina Stieranková

    Zdravý životný štýl

    Krúžok bude zameraný na problematiku zdravia, zdravého životného štýlu, poskytovania predlekárskej prvej pomoci a tiež zdravého stravovania. Žiaci sa budú venovať praktickému nácviku prvej pomoci, experimentálnej činnosti zameranej na fyziológiu ľudského tela, experimentom zameraným na chemické zloženie potravy a tiež príprave zdravých jedál.

    Mgr. Martina Stieranková

    Biológia inak

    Cieľom krúžku Biológia inak bude tvorivým a zábavným spôsobom priblížiť  študentom biologické javy a zaujímavosti z odboru biológie, realizácia rôznych pokusov a príprava na prijímacie pohovory na vysoké školy. Študenti sa oboznámia so základmi prvej pomoci a zdravého životného štýlu.

    Mgr. Miroslava Svinčiaková

    Literárne diela v kinematografii

    Krúžok Literárne diela v kinematografii je určený predovšetkým študentom maturitného ročníka. Jeho cieľom a náplňou je sprístupniť študentom sfilmovanú podobu diel svetovej a slovenskej literatúry, čo využijú na ústnej maturitnej skúške zo slovenského jazyka a literatúry.

    Mgr. Miroslava Svinčiaková

    Čitateľský a žurnalistický krúžok 

    Krúžok je zameraný na dve oblasti: 

    a) Čítanie kníh v školskej knižnici, návrh nákupu nových kníh do školskej knižnice. 

    b) Aktivity v školskom časopise Lopejík, ktorý informuje žiakov a región o živote a práci študentov v oboch školách.  

    Členovia krúžku majú možnosť podieľať sa na príprave a tvorbe školského časopisu, a to nielen pri tvorbe textov rôznych žánrov, ale aj pri ďalších fázach tvorby časopisu (jazyková korektúra, dizajn, viazanie, distribúcia). Do časopisu môže prispieť svojimi článkami každý žiak oboch škôl. 

    Mgr. Štefan Fedor

    Ročenka SSŠ ŽP

    V tomto školskom roku bude na Súkromnej spojenej škole ŽP pracovať krúžok s názvom „Ročenka SSŠ ŽP“. Tento krúžok je určený pre žiakov, ktorí radi píšu, tvoria a majú záujem a chuť fotograficky zachytiť a zvečniť najkrajšie momenty, nezabudnuteľné zážitky, úspechy či „tváre“ tohto školského roka. Prostredníctvom rôznych technológií sa žiaci zdokonalia vo svojich technických a digitálnych zručnostiach. Svoje vedomosti a zručnosti v rôznych sférach si rozšíria aj účasťou na workshopoch v Space centre v Brezne. Tento krúžok podporuje tvorivosť a kreativitu žiakov, ktoré sa môžu dočkať svojej realizácie.

    Cieľom krúžku je zosumarizovať a zdokumentovať priebeh celého školského roka na SSŠ ŽP. Výsledným produktom tohto krúžku bude „Ročenka SSŠ ŽP“ v elektronickej a tlačenej forme.

    Mgr. Katarína Tajbošová

    Latino Ladies

    Krúžok „Latino Ladies“ ponúka spojenie elegancie, relaxu a zábavy. Na hodinách tanca necháme starosti za dverami a rozhýbeme svoje boky v rytme latinsko-amerických tancov.  Latino Ladies zahŕňa výučbu základných krokov z klasických latinsko-amerických tancov (samba, cha cha, jive, salsa, bachata a iné) a nácvik choreografii na základe týchto krokov. Tanec nám umožní získať nie len krásnu postavu, ale aj skúsenosti, ktoré sú vítané v širokej spoločnosti.

    Mgr. Anna Mária Ridzoňová