• O profilácii šport

    • Od iných typov gymnázií sa líši v tom, že učebné plány zohľadňujú športové zameranie školy.
     Športová oblasť je rovnocennou zložkou výchovno-vzdelávacej činnosti gymnázia a je sústredená na
     cieľavedomú snahu o ďalší rast športového majstrovstva študentov gymnázia. Táto sa napĺňa v rámci
     telesnej a športovej prípravy a v tréningovom procese pod vedením kvalifikovaných trénerov.
     Vzdelávací program poskytuje priestor k optimálnemu spojeniu vzdelávania na gymnáziu a športového
     tréningu a umožňuje vytvoriť žiakom špeciálne podmienky a režim rozvíjajúci ich športové nadanie.
     Športová príprava sa realizuje v rozsahu 10 - 24 hodín týždenne v každom ročníku, pričom presný
     počet hodín určuje príloha RUP „Počet hodín športovej prípravy týždenne pre jednotlivé športy“.
     Tréningový proces prebieha aj v popoludňajších hodinách podľa druhu športu v jednotlivých
     športových kluboch.
      
     Kmeňové športy:

     • futbal,
     • golf,
     • biatlon,
     • kolky,
     • ľadový hokej,
     • cyklistika,
     • rekreačný šport