• Školy školám

    Pod názvom „Školy školám“ sme aj v tomto školskom roku, 25.11.2019 na pôde súkromných škôl Železiarní Podbrezová a.s. zorganizovali pracovné stretnutie pre vedúcich zamestnancov základných škôl z nášho regiónu a partnerských stredných škôl. Stretnutie bolo zamerané na krátke predstavenie škôl a možností štúdia. Tento rok bol jeho súčasťou odborný seminár zameraný na aplikáciu nového zákona č.138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Lektormi odborného seminára boli zamestnanci Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR - Mgr. Ján Sitarčík, PhD., riaditeľ odboru pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov sekcie regionálneho školstva, a Mgr. Hilda Dudáková, vedúca oddelenia pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov rezortu. Sme presvedčení, že seminár bol pre všetkých účastníkov značným prínosom a výklad lektorov objasnil aspoň niektoré úskalia pri aplikácii nového zákona do praxe. Naše poďakovanie patrí personálnej riaditeľke ŽP a.s. Ing. Márii Niklovej za sprostredkovanie odborného seminára, zamestnancom MŠVVaŠ SR a všetkým účastníkom pracovného stretnutia.

    >> FOTOGALÉRIA

   • Ľudské práva vtedy a dnes

    17. november si každoročne pripomíname ako deň, vďaka ktorému sú naše životy také, aké sú. Vďačíme mu za slobodu tlače, prejavu, za možnosť spoznávať každý kút sveta, za možnosť vyznávať vieru, ktorej veríme či aj za maličkosti, akými je exotické ovocie v regáloch obchodov nielen počas Vianoc, ale aj v bežný deň. Tohtoročný 17. november bol však o niečo iný, o niečo slávnostnejší. Výročie Nežnej revolúcie sme si totižto pripomínali už po tridsiaty raz. Pri príležitosti tejto významnej udalosti sme sa my, študenti Súkromného gymnázia Železiarne Podbrezová, zúčastnili prednášky pod vedením PaedDr. Jána Peteraja na tému "Ľudské práva vtedy a dnes." Počas štyridsiatich piatich minút sme sa dozvedeli mnoho informácií o živote pred 17. novembrom, o právach a povinnostiach i o krutej realite, ktorú média častokrát nemedializujú. Zasvätení sme boli aj do problematiky ľudských práv v súčasnosti, vysvetlili sme si pojem eutanázia a nezabudlo sa ani na práva žien. Druhá časť prednášky bola venovaná diskusii, ktorá naše poznatky ešte rozšírila o zaujímavé detaily. Vymenili sme si názory na témy ako "Prečo hovoria o lepšom živote pred 89. tí, ktorí ho na vlastnej koži ani nezažili" či extrémizmus, migranti a LGBT+. Z prednášky sme si odniesli veľa nových poznatkov a pevne veríme, že v budúcnosti za už udalosti spred 89. neuskutočnia.

    Lea Daxnerová                                                      >> FOTOGALÉRIA

   • Recyklohry

    Projekt s názvom „RECYKLOHRY“ je školský recyklačný program, ktorý si kladie za cieľ systematické zapájanie témy správneho nakladania s odpadmi, triedenia a následnej recyklácie vyradených elektrozariadení a batérií do výučby v školských zariadeniach na Slovensku tak, aby sa správne návyky stali súčasťou životného štýlu nastupujúcej generácie.

    Do tohto projektu je naša škola zapojená už niekoľko rokov. Účasťou v programe škola získava body, ktoré môže vymeniť za odmeny v podobe rôznych učebných pomôcok. Dôležitou súčasťou je zber drobného elektroodpadu a batérií. Preto prosíme žiakov aj rodičov o zapojenie sa do tohto zberu (s otázkami sa obráťte na p.u. Stierankovú).

    Okrem zberu drobného elektroodpadu škola pravidelne získava body sa plnenie vyhlásených úloh. Tento školský rok bola zatiaľ vyhlásená jedna úloha – Čo s klimatickou krízou?

    Úloha pozostávala z dvoch častí: 

    1. výsadba stromčeka v areáli školy – s touto úlohou pomohli p.u. Peteraj, p.u. Stieranková a ochotní žiaci a žiačky z III.H triedy.

    2. vytvoriť v triede strom z odpadových materiálov a na miesto lístkov stromu napísať aké funkcie plnia stromy, a prečo sú dôležité. Tejto neľahkej úlohy sa na výbornú zhostili žiačky a žiaci II.G triedy.

    Všetkým zapojeným ĎAKUJEME a veríme, že postupne budeme zvyšovať environmentálne povedomie našich žiakov.

    >> FOTOGALÉRIA

    • Ekologická stopa

     Väčšina z nás už niekedy bežala po pláži a zanechala za sebou stopy v piesku! Zanechali sme za sebou značku.

     Všetci však zanechávame aj svoju značku na planéte Zem! Všetko čo robíme spotrebúva zdroje a vytvára odpad, ktorý vzniká počas aj po ich použití.

     To je naša ekologická stopa!

     Meranie veľkosti ekologickej stopy je naozaj významný krok, ktorý môžeme urobiť! Povie nám, aký je náš vplyv na Zem a dá nám jasný cieľ, ktorý je možné dosiahnuť. Pokúsime sa znížiť našu stopu a tak zredukovať vplyv, ktorý máme na planétu.

     Zapojením do programu Ekostopa máme šancu zistiť škodlivý vplyv našej školy na životné prostredie. Dáva nám príležitosť spolupracovať na jeho znižovaní a vytváraní školy, ktorá bude lepšia pre planétu.

     V priebehu školského roku budeme zbierať informácie, ktoré potrebujeme a výpočet ekologickej stopy školy. Keď už budeme poznať veľkosť našej stopy, môžeme začať pracovať na jej znižovaní a zároveň sa porovnať s inými školami na Slovensku.

     Sokrates povedal: „Kto chce hýbať svetom, musí pohnúť najskôr sám sebou.“

     Preto začnime každý od seba, zistime svoju ekologickú stopu: >> TU

     a začnime pracovať na jej znížení!

     Osud našej planéty máme vo svojich rukách!