• Škola žiakom ponúka

    • úplné stredné všeobecné vzdelanie gymnaziálneho typu
    • bezplatné vzdelávanie
    • prospechové štipendium do 100 €/polrok
    • motivačné štipendium za letné brigády v ŽP a.s. až do výšky 200 €
    • kvalifikovaný pedagogický zbor
    • bezplatné poskytnutie ISIC karty (medzinárodný preukaz študenta)
    • nadštandardné materiálne podmienky: moderné odborné učebne informatiky, cudzích jazykov, fyziky, chémie, biológie, geografie, spoločenská miestnosť Erasmus, telocvičné priestory vrátane posilňovne, spinningových bicyklov a golfových trenažérov, viacúčelové ihrisko s umelou trávou
    • bezplatný prístup na optický Internet, Wi-Fi sieť, internetová žiacka knižka, prepojenie na mobilnú aplikáciu
    • stravovanie v školskej jedálni – výber z viacerých druhov teplých jedál spoločnosti ŽP Gastroservis s.r.o.
    • medzinárodné projekty podporované programom Erasmus+ KA 2 s možnosťou vycestovať do zahraničia
    • nové metódy práce, ako sú kooperatívne, projektové vyučovanie, e-learning, vyučovanie prostredníctvom e-portálu s programovým vybavením MOODLE
    • bodový systém hodnotenia, ktorý zabezpečuje objektívne a spravodlivé skúšanie a hodnotenie výkonov žiakov a núti ich k systematickej práci a zodpovednosti
    • v každom ročníku novú školskú rovnošatu
    • široký výber voliteľných predmetov, ktorý umožňuje dôkladnú prípravu na maturity a prijímacie skúšky na VŠ
    • dobré podmienky pre záujmovú činnosť – široké spektrum krúžkov
    • rôzne športové a vedomostné súťaže, exkurzie a kultúrne akcie, školská kapela a folklórna zložka
    • výhodné internátne ubytovanie – zrekonštruované izby a hygienické zariadenia
    • novovybudovanú oddychovú zónu s automatmi na doplnkový tovar