• O projekte

    •  

     Aplikovanie inovatívnych metód do vyučovania prírodovedných predmetov s cieľom prípravy žiakov pre potreby vedomostnej spoločnosti

      

     • ITMS kód projektu: 26110130557
     • Realizátor projektu: Súkromné gymnázium Železiarne Podbrezová
     • Riaditeľka školy: Ing. Anna Pavlusová
     • Zriaďovateľ školy: Železiarne Podbrezová a.s.
     • Miesto realizácie: Družby 554/64, 976 81 Podbrezová
     • Termín realizácie: 01.02.2014 – 31.07.2015 (18 mesiacov)
     • Operačný program: OP Vzdelávanie
     • Prioritná os 1: Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
     • Opatrenie 1.1: Premena tradičnej školy na modernú
     • Kód výzvy: OPV – 2012/1.1/08 – SORO
     • Poskytovateľ NFP: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
     • Výdavky projektu:

      

     Celkové oprávnené výdavky projektu: 198 953,95 EUR
     Nenávratný finančný príspevok z ESF a ŠR (95%): 189 006,25 EUR
     Vlastné zdroje financovania (5%): 9 947,70 EUR

      

     • Cieľ projektu: ​​​​​​​

     Zabezpečiť vyučovanie prírodovedných predmetov metódami smerujúcimi k aktívnemu objavovaniu poznatkov tak, aby žiaci získali kľúčové kompetencie a zručnosti pre ďalšie štúdium a potreby vedomostnej spoločnosti.

     • Špecifické ciele projektu:

      a. Rozšíriť kompetencie učiteľov v oblasti inovatívnych metód výučby.
      b. Vybudovať laboratóriá pre prírodovedné predmety a zaškoliť učiteľov na prácu v nich.
      c. Vytvoriť inovatívne učebné materiály pre prírodovedné predmety a implementovať ich do vyučovania.

     • Pracovný tím:
      Riadiace a administratívne kapacity:
      Projektový manažér PaedDr. Katarína Zingorová
      Koordinátor odbornej aktivity č. 1.1. a 3.1. Mgr. Martina Stieranková
      Koordinátor odbornej aktivity č. 2.1. Mgr. Juraj Čief
      Finančný manažér Ing. Zdenka Jakočková
      Účtovník Barbora Peštová
      Manažér publicity Ing. Peter Pohančaník, PhD.
      Pracovník pre verejné obstarávanie Ing. Ján Villim
      Manažér monitoringu Ing. Peter Pohančaník, PhD.
      Odborné kapacity:
      Expert 1 Ing. Iveta Bruončová
      Expert 2 Mgr. Juraj Čief
      Expert 3 Mgr. Štefan Fedor
      Expert 4 Mgr. Alexander Jirmer
      Expert 5 Mgr. Martina Roľková
      Expert 6 Mgr. Martina Stieranková
      Expert 7 Ing. Ivan Štubňa
      Expert 8 PaedDr. Katarína Zingorová
      
      

     Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť
     Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
     www.esf.gov.sk, www.vyskumnaagentura.sk