• O profilácii informatika

    • Cieľom vzdelávacieho programu gymnázium v profilácii na informatiku je vychovávať žiakov k efektívnemu využívaniu prostriedkov informačnej civilizácie, naučiť ich praktickým zručnostiam pri využívaní informačno-komunikačných technológií a produktov, vytvoriť predpoklady pre využívanie a aplikáciu informačných technológií vo vyučovaní ostatných predmetov.
     Žiaci sa naučia ovládať prostredie tých počítačových programov, ktoré sú v škole k dispozícii. Dôraz sa kladie na činnostný spôsob nadobúdania poznatkov vedúci k objavovaniu zovšeobecnení a zákonitostí žiakmi. Žiaci používajú pri výučbe notebooky, ktoré im bezplatne poskytuje Nadácia ŽP a.s. Spolupracujú so ŽP Informatika s.r.o. (vzdelávanie žiakov v oblasti počítačových sietí v rámci kurzov CISCO akadémie a vedenie programátorského krúžku). Vyučovanie informatiky má orientovať záujem žiakov na štúdium na technické vysoké školy vo väzbe na potreby zriaďovateľa Železiarní Podbrezová a.s..
     Učebný plán sa upravil rozšírením dotácie hodín Informatiky na dve hodiny týždenne v prvom až treťom ročníku a zavedením predmetu Aplikovaná informatika po dve hodiny týždenne v prvom až treťom ročníku.