• O profilácii informatika

    • Cieľom vzdelávacieho programu gymnázium v profilácii na informatiku je vychovávať žiakov k
     efektívnemu využívaniu prostriedkov informačnej civilizácie, naučiť ich praktickým zručnostiam pri
     využívaní informačno-komunikačných technológií a produktov, vytvoriť predpoklady pre využívanie a
     aplikáciu informačných technológií vo vyučovaní ostatných predmetov.
     Žiaci sa naučia ovládať prostredie tých počítačových programov, ktoré sú v škole k dispozícii,
     pripravujú sa na absolvovanie ECDL testov. Dôraz sa kladie na činnostný spôsob nadobúdania
     poznatkov vedúci k objavovaniu zovšeobecnení a zákonitostí žiakmi. V rámci spolupráce s ŽP
     Informatika s.r.o. rozvíjajú svoje zručnosti v krúžku „Programovanie v jazyku JAVA“. Žiaci používajú pri
     výučbe notebooky, ktoré im bezplatne poskytuje škola. Vyučovanie informatiky má orientovať záujem
     žiakov na štúdium na technické vysoké školy vo väzbe na potreby zriaďovateľa Železiarní Podbrezová
     a.s.