• Slovenský jazyk a literatúra

    • ZVUKOVÁ ROVINA JAZYKA A PRAVOPIS

     • Delenie hlások: samohlásky (krátke, dlhé) – spoluhlásky (tvrdé, mäkké) – dvojhlásky.
     • Diakritické znamienka (dĺžeň, mäkčeň, vokáň) a interpunkčné znamienka (bodka, otáznik, výkričník, čiarka, zátvorka, dvojbodka, spojovník, pomlčka, bodkočiarka).
     • Melódia vety (oznamovacia, opytovacia, rozkazovacia, zvolacia, želacia).
     • Priama reč, uvádzacia veta, úvodzovky.
     • Splývavá výslovnosť, spodobovanie, pravidlo o rytmickom krátení, rozdeľovanie slov na slabiky.
     • Vybrané slová – príbuzné slová.


     VÝZNAMOVÁ/LEXIKÁLNA ROVINA

     • Jednovýznamové a viacvýznamové slová; synonymá, antonymá.
     • Slovná zásoba (spisovné a nespisovné slová; neutrálne – citovo zafarbené (expresívne) slová; domáce – cudzie slová; zastarané – nové slová).
     • Tvorenie slov: odvodzovaním (predpona, prípona, odvodené slovo, slovotvorný základ...); skladaním, skracovaním, tvorenie nepriamych pomenovaní (metafora, metonymia, personifikácia), tvorenie viacslovných ustálených pomenovaní (združené pomenovania, frazeologizmy).


     TVAROVÁ/MORFOLOGICKÁ ROVINA JAZYKA

     • Ohybné/neohybné; sklonné/nesklonné slovné druhy; gramatické kategórie – slovesné a menné.
     • Podstatné mená: všeobecné/vlastné; konkrétne – abstraktné; životné/neživotné; rod, číslo, pád, vzor; pomnožné, zvieracie, cudzie nesklonné podstatné mená).
     • Prídavné mená: akostné (stupňovanie), vzťahové, zvieracie, privlastňovacie, rod, číslo, pád, vzor.
     • Zámená: osobné (základné, privlastňovacie); opytovacie; ukazovacie.
     • Číslovky: určité, neurčité, základné, radové, násobné.
     • Slovesá: osoba, číslo, čas, spôsob, vid; neurčitok.
     • Príslovky: miesta, času, spôsobu, príčiny; stupňovanie.
     • Predložky (vokalizácia), spojky, častice, citoslovcia - identifikácia vo vete.


     SYNTAKTICKÁ/SKLADOBNÁ ROVINA

     • Jednoduchá veta (holá; rozvitá).
     • Vety podľa obsahu (oznamovacia, opytovacia, rozkazovacia, želacia, zvolacia).
     • Jednočlenná veta (slovesná, neslovesná) - dvojčlenná veta (úplná, neúplná).
     • Základné vetné členy (podmet - vyjadrený, nevyjadrený; prísudok; vetný základ).
     • Vedľajšie vetné členy (predmet, príslovkové určenie, prívlastok - zhodný, nezhodný; prístavok).


     SLOH

     • Jazykové štýly (náučný, administratívny, publicistický, rečnícky, hovorový, umelecký).
     • Slohové postupy (informačný, rozprávací, opisný, výkladový/úvahový).
     • Hlavná myšlienka, rozprávanie s využitím priamej reči (1. os., 3. os.).
     • Úradný list, úradný/štruktúrovaný životopis.


     LITERATÚRA

     • Literárne žánre: komiks, bájka, báseň, pieseň (ľudová, populárna), rozprávka, báj, legenda, poviedka, modlitba, román (detektívny, dobrodružný, biografický, historický, dievčenský, román vo forme denníka), povesť, balada, anekdota, aforizmus, tragédia, komédia, činohra, krátke ľudové žánre (príslovie, porekadlo, pranostika, prirovnanie).


     ŠTRUKTÚRA LITERÁRNEHO DIELA:

     • Rozprávač (ja-forma, on-forma), literárna postava (hlavná, vedľajšia).
     • Vonkajšia kompozícia literárneho diela (nadpis, odsek, kapitola, diel, verš, strofa, dejstvo).
     • Vnútorná kompozícia literárneho diela (úvod, zápletka, vyvrcholenie, obrat, rozuzlenie).
     • Umelecké prostriedky (prirovnanie, zdrobnenina, personifikácia/zosobnenie, metafora, metonymia, epiteton, básnická otázka).
     • Rým (združený, striedavý, obkročný), rytmus, verš, refrén.