• Organizácia školského roka 2021/2022

   • ORGANIZÁCIA ŠKOLSKÉHO ROKA 2021/2022

    • je vypracovaná v súlade so Sprievodcom školským rokom  2021/2022.

    Vyučovanie

    Školský rok sa začína 1. septembra 2021. Školské vyučovanie sa začína 2. septembra 2021 (štvrtok). Vyučovanie podľa rozvrhu hodín sa začína 3. septembra 2021 (piatok).

    Člení sa na prvý a druhý polrok nasledovne:

    1. Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2022 (pondelok).
    2. Školské vyučovanie v druhom polroku sa začína 1. februára 2022 (utorok) a končí sa 30. júna 2022 (štvrtok).

    Prázdniny

    PRÁZDNINY

    Posledný deň

    vyučovania

    Termín

    prázdnin

    Začiatok vyučovania po prázdninách

    Jesenné

    27. október 2021

    (streda)

    28. október –

    29. október 2021

    2. november 2021

    (utorok)

    Vianočné

    22. december 2021

    (streda)

    23. december 2021

    – 7. január 2022

    10. január 2022

    (pondelok)

    Polročné

    3. február 2022

    (štvrtok)

    4. február 2022

    (piatok)

    7. február 2022

    (pondelok)

    Jarné

     

    4. marec 2022

    (piatok)

     

    7. marec

    11. marec 2022

     

    14. marec 2022

    (pondelok)

    Veľkonočné

    13. apríl 2022

    (streda)

    14. apríl

    19. apríl 2022

    20. apríl 2022

    (streda)

    Letné

    30. jún 2022

    (štvrtok)

    1. júl –

    2. september 2022

    5. september 2022

    (pondelok)

    Dni voľna: Podľa § 150 ods.5 Zákona č. 245/2008 Z.z. z 22. mája 2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v období školského vyučovania môže riaditeľ školy poskytnúť žiakom zo závažných dôvodov, najmä organizačných a prevádzkových, najviac päť dní voľna. O poskytnutí voľna podľa § 150 ods. 5 zákona informuje riaditeľ školy zriaďovateľa školy a príslušný orgán miestnej štátnej správy v školstve.

    Zasadnutia  pedagogických  rád

     

    DÁTUM

    OBSAH PEDAGOGICKEJ RADY

    30. 08. 2021 (pondelok)

    schválenie plánu práce školy na školský rok 2021/22

    09. 11. 2021  (utorok)

    priebežná klasifikačná porada za 1. štvrťrok

    27. 01. 2022 (štvrtok)

    klasifikačná porada  za 1. polrok šk. r. 2021/2022;  kritéria PS

    25. 03. 2022  (piatok)

    slávnostná pedagogická rada pri príležitosti Dňa učiteľov

    21. 04. 2022  (štvrtok)

    priebežná klasifikačná porada za 3. štvrťrok

    12. 05. 2022 (štvrtok)

    klasifikácia za 2. polrok maturitnej triedy IV.H

    plán výkonov pre školský rok 2023/24

    27. 06. 2022  (pondelok)

    klasifikačná porada za 2. polrok šk. r. 2021/2022

    06. 07. 2022 (streda )

    vyhodnotenie plnenia plánu práce školy v šk. r. 2021/2022

    26. 08. 2022 (piatok)

    schválenie plánu práce školy na školský rok 2022/23

     

    Vydanie vysvedčení

    • Škola vydáva žiakovi v posledný vyučovací deň prvého polroka školského roka (31.01.2022 – pondelok ) výpis klasifikácie prospechu a správania žiaka za prvý polrok. 
    • V posledný vyučovací deň druhého polroka škola vydáva vysvedčenie s údajmi za obidva polroky.  Za 2. polrok 30. júna 2022 (štvrtok).
    • V záverečných ročníkoch SŠ sa žiakom vydáva vysvedčenie v poslednom vyučovacom dni posledného týždňa pred začiatkom maturitnej skúšky - 13. mája 2022 (piatok).

     

    Rodičovské  aktívy

    Plenárne rodičovské združenie sa uskutoční len pre prvé ročníky ( 23.9.2021 – I.H, 24.9.2021 – I.G). V ostatných ročníkoch sa triedne aktívy uskutočnia len formou telefonickej alebo on-line konzultácie.

    • Triedne aktívy – v 44. až 45. týždni, v 3. až 4. týždni  a v 15. a 16. týždni.
    • Triedny aktív – 1 krát v termíne podľa požiadaviek rodičov a triedneho učiteľa v druhom polroku

    Z dôvodu odporúčania MŠVVŠ SR, aby rodičia a iné cudzie osoby nevstupovali do budovy školy sa

    triedne aktívy pravdepodobne nebudú konať prezenčnou formou, ale len formou telefonickej alebo

    on-line konzultácie.

    Maturitné skúšky

     

    Prihlásenie žiaka na maturitnú skúšku - písomne triednemu učiteľovi do 30. septembra 2021.

    Riadny termín maturitnej skúšky:

    Externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v školskom  roku 2021/2022 v dňoch:

    • 15. marca 2022 (utorok) – v predmete  slovenský jazyk a literatúra
    • 16.marca 2022 (streda)  – v predmetoch anglický jazyk
    • 17. marca 2022 (štvrtok)  – v predmete matematika

    Náhradný termín maturitnej skúšky externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v dňoch 5. – 8. apríla 2022 v závislosti od počtu žiakov prihlásených na náhradný termín v školách, ktoré určí OŠ OÚ v BB.

    Termín konania ústnej formy internej časti maturitnej skúšky stanoví MŠ SR.

    Plán termínov:

        a)  Klasifikačná porada pre maturitné triedy  -  11. máj 2022 (streda).

        b)  Posledné zvonenie - 13. máj 2022 (piatok, dátum vydania vysvedčenia).

        c)  Príprava žiakov na maturitnú skúšku (text do triednej knihy) od 16. mája do 20. mája 2022.

        d) Ústna forma internej časti maturitnej skúšky v týždni od 23. mája do 26. mája 2022.

        e) Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení - 27. mája 2022.

    Prijímacie skúšky

         Riaditeľ strednej školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy, po vyjadrení rady školy a so súhlasom zriaďovateľa určí počet žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka a termíny konania prijímacích skúšok. Riaditeľ strednej školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy určí formu prijímacej skúšky. Určí jednotné kritériá na úspešné vykonanie skúšky a ostatné podmienky prijatia na štúdium. Tieto údaje zverejní do 28. februára na štúdium vo všetkých odboroch vzdelávania.
    Zákonný zástupca vypĺňa len jednu prihlášku na vzdelávanie, ktorú následne potvrdí riaditeľ základnej školy, ktorú žiak navštevuje, do 20. marca na všetky odbory vzdelávania. Prihlášku možno podať elektronicky alebo v listinnej podobe.
    Termíny prijímacích skúšok:
    Z profilových predmetov:

    - 1. termín 2. 5. 2022 (pondelok),

    - 2. termín 9. 5. 2022 (pondelok).
    Riaditeľ strednej školy zverejní zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania dňa 18. mája 2022 a v tomto termíne odošle uchádzačovi rozhodnutie o prijatí.
    Zákonný zástupca najneskôr 23. mája 2022 (23:59 hod.) písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie.

     

    Triednické hodiny

    Výchovnú činnosť so žiakmi triedni učitelia plánujú 2-krát mesačne na triednických hodinách. Budú sa konať v týždňoch podľa časového harmonogramu vypracovaného zástupcom riaditeľa školy. Sú zaradené do rozvrhu hodín. Plány výchovnej činnosti predkladajú vedeniu školy pri kontrolách a hospitáciách. Ostatnú činnosť triedneho učiteľa (administratívnu, kontrolnú, atď.) a akcie so žiakmi mimo školy evidujú zápisom v triednej knihe.

    Účelové kurzy

    Obsah učiva „Ochrana života a zdravia“ sa realizuje účelovými cvičeniami priamo v teréne a samostatným kurzom na ochranu života a zdravia:

    1. Účelové cvičenia sa uskutočnia pre žiakov 1. a 2. ročníkov v trvaní 1 deň – 6 hodín, v každom polroku. Časový harmonogram: 1. polrok – október 2021

                                                       2. polrok – máj 2022 (počas ÚF MS)

    2. KOŽaZ sa uskutoční v trvaní troch dní po 6 hodín (september 2021) pre žiakov 3. ročníkov.

     

    Na základe odporúčania MŠVVaŠ sa účelové kurzy neuskutočňujú alebo sa uskutočňujú bez premiešavania tried.

    10  Kurz pohybových aktivít v prírode

         Kurz sa organizuje 1. a 2. ročníku štúdia. Koná sa v rozsahu piatich vyučovacích dní, najmenej však v rozsahu 15 vyučovacích hodín. Organizuje sa vo forme lyžiarskeho, snoubordingového, plaveckého, turistického kurzu alebo kurzu iných športov v prírode.  

    Plán: 1. ročník - január 2022, 2. ročník - jún 2022.  

     

    Na základe odporúčania MŠVVaŠ sa hromadné podujatia neuskutočňujú alebo sa uskutočňujú bez premiešavania tried.

     

    Poznámka:

    1. Počas exkurzie, turistického kurzu, kurzu iných športov alebo školského  výletu tvorí skupinu jedného pedagogického zamestnanca najviac 25 žiakov. Jedno lyžiarske družstvo tvorí najviac 15 žiakov a jedno snoubordingové družstvo tvorí najviac 10 žiakov. Jedno plavecké družstvo tvorí  najviac 10 žiakov.
    2. Školské výlety sa môžu organizovať raz v školskom roku a trvajú najviac dva vyučovacie dni.