• ORGANIZÁCIA ŠKOLSKÉHO ROKA 2023/2024

    je vypracovaná v súlade so Sprievodcom školským rokom  2023/2024.

     

    VYUČOVANIE

    • Školský rok sa začína 1. septembra 2023.
    • Školské vyučovanie sa začína 4. septembra 2023 (pondelok).
    • Vyučovanie podľa rozvrhu hodín sa začína 5. septembra 2023 (utorok). 

     

    Vyučovanie sa člení nasledovne:

    a) PRVÝ POLROK: školské vyučovanie sa končí 31. januára 2024 (streda).

    b) DRUHÝ POLROK: školské vyučovanie sa začína 1. februára 2024 (štvrtok)

     a končí sa 28. júna 2024 (piatok). 

     

    PRÁZDNINY

    PRÁZDNINY

    Posledný deň 

    vyučovania

    Termín

    prázdnin

    Začiatok vyučovania po prázdninách

    Jesenné

    27. október 2023
    (piatok)

    30. október –
    31. október 2023

    2. november 2023
    (štvrtok)

    Vianočné

    22. december 2023
    (piatok)
    23. december 2023
    – 7. január 2024
    8. január 2024
    (pondelok)

    Jarné

    16. február 2024
    (piatok)
    19. február –
    23. február 2024
    26. február 2024
    (pondelok)

    Veľkonočné

    27. marec 2024
    (streda)
    28. marec –
    2. apríl 2024
    3. apríl 2024
    (streda)

    Letné

    28. jún 2024
    (piatok)
    1. júl –
    30. august 2024
    2. september 2024
    (pondelok)

    Dni voľna:
    Podľa § 150 ods.5 Zákona č. 245/2008 Z.z. z 22. mája 2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v období školského vyučovania môže riaditeľ školy poskytnúť žiakom zo závažných dôvodov, najmä organizačných a prevádzkových, najviac päť dní voľna. O poskytnutí voľna podľa § 150 ods. 5 zákona informuje riaditeľ školy zriaďovateľa školy a príslušný orgán miestnej štátnej správy v školstve. 

    ZASADNUTIA PEDAGOGICKÝCH RÁD

    DÁTUM OBSAH PEDAGOGICKEJ RADY
    31. 08. 2023 (štvrtok) schválenie plánu práce školy na školský rok 2023/24
    14. 11. 2023  (utorok) priebežná klasifikačná porada za 1. štvrťrok
    30. 01. 2024 (utorok) klasifikačná porada  za 1. polrok šk. r. 2023/2024;  kritéria PS
    29. 03. 2024  (piatok) slávnostná pedagogická rada pri príležitosti Dňa učiteľov
    16. 04. 2024  (utorok) priebežná klasifikačná porada za 3. štvrťrok 
    14. 05. 2024 (utorok) klasifikácia za 2. polrok maturitných tried IV.G, IV.H
    plán výkonov pre školský rok 2025/26
    25. 06. 2024  (utorok) klasifikačná porada za 2. polrok šk. r. 2023/2024
    04. 07. 2024 (štvrtok ) vyhodnotenie plnenia plánu práce školy v šk. r. 2023/2024
    28. 08. 2024 (streda) schválenie plánu práce školy na školský rok 2024/25

     

    VYDANIE VYSVEDČENÍ

    • PRVÝ POLROK: škola vydáva žiakovi v posledný vyučovací deň prvého polroka školského roka (31.01.2024 – streda ) výpis klasifikácie prospechu a správania žiaka za prvý polrok.  
    • DRUHÝ POLROK: v posledný vyučovací deň druhého polroka škola vydáva vysvedčenie s údajmi za obidva polroky.  Za 2. polrok 28. júna 2024 (piatok).
    • V záverečných ročníkoch SŠ sa žiakom vydáva vysvedčenie v poslednom vyučovacom dni posledného týždňa pred začiatkom maturitnej skúšky - 17. mája 2024 (piatok).
      

    RODIČOVSKÉ AKTÍVY

    Plenárne rodičovské združenie sa uskutoční 27.9.2023.

    • Triedne aktívy: v týždni po konaní klasifikačnej porady.
    • Triedny aktív: 1 krát v termíne podľa požiadaviek rodičov a triedneho učiteľa v druhom polroku.
    • Triedne aktívy sa môžu konať prezenčnou formou, ale aj formou telefonickej alebo on-line konzultácie.
      

    MATURITNÉ SKÚŠKY

    Prihlásenie žiaka na maturitnú skúšku - písomne triednemu učiteľovi do 30. septembra 2023.


    Riadny termín maturitnej skúšky:
    Externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v školskom  roku 2023/2024 v dňoch:

    • 12. marca 2024 (utorok) – v predmete  slovenský jazyk a literatúra
    • 13.marca 2024 (streda)  – v predmetoch anglický jazyk
    • 14. marca 2024 (štvrtok)  – v predmete matematika

    Náhradný termín maturitnej skúšky externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v dňoch 9. – 12. apríla 2024 v závislosti od počtu žiakov prihlásených na náhradný termín v školách, ktoré určí RÚ ŠS v BB.

     

    Termín konania ústnej formy internej časti maturitnej skúšky stanoví MŠ SR.

    Plán termínov:

    1. Klasifikačná porada pre maturitné triedy  -  14. máj 2024 (utorok).
    2. Posledné zvonenie - 17. máj 2024 (piatok, dátum vydania vysvedčenia).
    3. Príprava žiakov na maturitnú skúšku (text do triednej knihy) od 20. mája do 24. mája 2024.
    4. Ústna forma internej časti maturitnej skúšky v týždni od 27. mája do 30. mája 2024.
    5. Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení - 31. mája 2024.

     

    PRIJÍMACIE SKÚŠKY

    Riaditeľ strednej školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy, po vyjadrení rady školy a so súhlasom zriaďovateľa určí počet žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka a termíny konania prijímacích skúšok. Riaditeľ strednej školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy určí formu prijímacej skúšky. Určí jednotné kritériá na úspešné vykonanie skúšky a ostatné podmienky prijatia na štúdium. Tieto údaje zverejní do 28. februára na štúdium vo všetkých odboroch vzdelávania.

    Zákonný zástupca vypĺňa len jednu prihlášku na vzdelávanie, ktorú následne potvrdí riaditeľ základnej školy, ktorú žiak navštevuje, do 20. marca na všetky odbory vzdelávania. Prihlášku možno podať elektronicky alebo v listinnej podobe. 

    Termíny prijímacích skúšok:

    • 1. termín  2. 5. 2024 (štvrtok),
    • 2. termín  6. 5. 2024 (pondelok).


    Riaditeľ strednej školy zverejní zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania dňa 17. mája 2024. 
    Zákonný zástupca najneskôr do 22. mája 2024 (23:59 hod.) písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie.

     

    TRIEDNICKÉ HODINY

    Výchovnú činnosť so žiakmi triedni učitelia plánujú 2-krát mesačne na triednických hodinách. Budú sa konať v týždňoch podľa časového harmonogramu vypracovaného zástupcom riaditeľa školy. Sú zaradené do rozvrhu hodín. Plány výchovnej činnosti predkladajú vedeniu školy pri kontrolách a hospitáciách. Ostatnú činnosť triedneho učiteľa (administratívnu, kontrolnú, atď.) a akcie so žiakmi mimo školy evidujú zápisom v triednej knihe.

     

    ÚČELOVÉ KURZY

    Obsah učiva „Ochrana života a zdravia“ sa realizuje účelovými cvičeniami priamo v teréne a samostatným kurzom na ochranu života a zdravia:

    1. Účelové cvičenia sa uskutočnia pre žiakov 1. a 2. ročníkov v trvaní 1 deň – 6 hodín, v každom polroku. Časový harmonogram: 1. polrok – október 2023, 2. polrok – máj 2024 (počas ÚF MS)

    2. KOŽaZ sa uskutoční v trvaní troch dní po 6 hodín (september 2023) pre žiakov 3. ročníkov.

    KURZ POHYBOVÝCH AKTIVÍT V PRÍRODE

    Kurz sa organizuje 1. a 2. ročníku štúdia. Koná sa v rozsahu piatich vyučovacích dní, najmenej však v rozsahu 15 vyučovacích hodín.

    Organizuje sa vo forme:

    • lyžiarskeho kurzu,
    • snoubordingového kurzu,
    • plaveckého kurzu,
    • turistického kurzu
    • kurzu iných športov v prírode.

      
    Plán:

    • 1. ročník - január 2024,
    • 2. ročník - jún 2024.