• Organizácia školského roka 2020/2021


    • je vypracovaná v súlade so Sprievodcom školským rokom  2020/2021.

    1. Vyučovanie

    Školský rok sa začína 1. septembra 2020. Školské vyučovanie sa začína 2. septembra 2020 (streda). Vyučovanie podľa rozvrhu hodín sa začína 3. septembra 2020 (štvrtok).

    Člení sa na prvý a druhý polrok nasledovne:

    1. Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 29. januára 2021 (piatok).
    2. Školské vyučovanie v druhom polroku sa začína 2. februára 2021 (utorok) a končí sa 30. júna 2021 (streda).

     

    2. Prázdniny

    PRÁZDNINY

    Posledný deň

    vyučovania

    Termín

    prázdnin

    Začiatok vyučovania po prázdninách

    Jesenné

    28. október 2020

    (streda)

    29. október –

    30. október 2020

    2. november 2020

    (pondelok)

    Vianočné

    22. december 2020

    (utorok)

    23. december 2020

    – 7. január 2021

    8. január 2021

    (piatok)

    Polročné

    29. január 2021

    (piatok)

    1. február 2021

    (pondelok)

    2. február 2021

    (utorok)

    Jarné

     

    12. február 2021

    (piatok)

     

    15. február

    19. február 2021

     

    22. február 2021

    (pondelok)

    Veľkonočné

    31. marec 2021

    (streda)

    1. apríl

    6. apríl 2021

    7. apríl 2021

    (streda)

    Letné

    30. jún 2021

    (streda)

    1. júl –

    31. august 2021

    2. september 2021

    (štvrtok)

    Dni voľna: Podľa § 150 ods.5 Zákona č. 245/2008 Z.z. z 22. mája 2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v období školského vyučovania môže riaditeľ školy poskytnúť žiakom zo závažných dôvodov, najmä organizačných a prevádzkových, najviac päť dní voľna. O poskytnutí voľna podľa § 150 ods. 5 zákona informuje riaditeľ školy zriaďovateľa školy a príslušný orgán miestnej štátnej správy v školstve.

    3. Zasadnutia  pedagogických  rád

     

    DÁTUM

    OBSAH PEDAGOGICKEJ RADY

    28. 08. 2020 (piatok)

    schválenie plánu práce školy na školský rok 2020/21

    10. 11. 2020  (utorok)

    priebežná klasifikačná porada za 1. štvrťrok

    26. 01. 2021 (utorok)

    klasifikačná porada  za 1. polrok šk. r. 2020/2021;  kritéria PS

    26. 03. 2021  (piatok)

    slávnostná pedagogická rada pri príležitosti Dňa učiteľov

    20. 04. 2021  (utorok)

    priebežná klasifikačná porada za 3. štvrťrok

    12. 05. 2021 (streda)

    klasifikácia za 2. polrok maturitnej triedy IV.H

    plán výkonov pre školský rok 2022/23

    24. 06. 2021  (štvrtok)

    klasifikačná porada za 2. polrok šk. r. 2020/2021

    06. 07. 2021 (utorok )

    vyhodnotenie plnenia plánu práce školy v šk. r. 2020/2021

    27. 08. 2021 (piatok)

    schválenie plánu práce školy na školský rok 2021/22

     

     

    4. Vydanie vysvedčení

    • Škola vydáva žiakovi v posledný vyučovací deň prvého polroka školského roka (29.01.2021 – piatok ) výpis klasifikácie prospechu a správania žiaka za prvý polrok. 
    • V posledný vyučovací deň druhého polroka škola vydáva vysvedčenie s údajmi za obidva polroky.  Za 2. polrok 30. júna 2021 (streda).
    • V záverečných ročníkoch SŠ sa žiakom vydáva vysvedčenie v poslednom vyučovacom dni posledného týždňa pred začiatkom maturitnej skúšky - 14. mája 2021 (piatok).

     

    5. Rodičovské  aktívy

    • Stretnutie so zástupcami Rady rodičov - 16.09.2020 (streda), po stretnutí budú rodičia oboznámení prostredníctvom Edupage ( plenárne zasadnutie).
    • Triedne aktívy – 10. 11. 2020 (utorok), 12. 1. 2021 (utorok), 7. 4. 2021 (streda).
    • Triedny aktív – 1 krát v termíne podľa požiadaviek rodičov a triedneho učiteľa v druhom polroku

    Z dôvodu odporúčania MŠVVŠ SR, aby rodičia a iné cudzie osoby nevstupovali do budovy školy sa

    triedne aktívy pravdepodobne nebudú konať prezenčnou formou, ale len formou telefonickej alebo

    on-line konzultácie.

    6. Maturitné skúšky

     

    Prihlásenie žiaka na maturitnú skúšku - písomne triednemu učiteľovi do 30. septembra 2020.

    Riadny termín maturitnej skúšky:

    Externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v školskom  roku 2020/2021 v dňoch:

    • 16. marca 2021 (utorok) – v predmete  slovenský jazyk a literatúra
    • 17. marca 2021 (streda)  – v predmetoch anglický jazyk
    • 18. marca 2021 (štvrtok)  – v predmete matematika

    Náhradný termín maturitnej skúšky externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v dňoch 8. – 13. apríla 2021 v závislosti od počtu žiakov prihlásených na náhradný termín v školách, ktoré určí OŠ OÚ v BB.

    Termín konania ústnej formy internej časti maturitnej skúšky stanoví MŠ SR.

    Plán termínov:

        a)  Klasifikačná porada pre maturitné triedy  -  12. máj 2021 (streda).

        b)  Posledné zvonenie - 14. máj 2021 (piatok, dátum vydania vysvedčenia).

        c)  Príprava žiakov na maturitnú skúšku (text do triednej knihy) od 17. mája do 21. mája 2021.

        d) Ústna forma internej časti maturitnej skúšky v týždni od 24. mája do 26. mája 2021.

        e) Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení - 28. mája 2021.

    7. Prijímacie skúšky

         Riaditeľ strednej školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy, po vyjadrení rady školy a so súhlasom zriaďovateľa určí počet žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka a termíny konania prijímacích skúšok. Riaditeľ strednej školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy určí formu prijímacej skúšky. Určí jednotné kritériá na úspešné vykonanie skúšky a ostatné podmienky prijatia na štúdium. Tieto údaje zverejní:

    a) do 1. februára na štúdium v odboroch vzdelávania, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania,

    b) do 31. marca na ostatné odbory vzdelávania.

         Uchádzač podáva prihlášku riaditeľovi základnej školy, ktorú žiak navštevuje, do 20. februára na štúdium v odboroch vzdelávania, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania; do10. apríla na ostatné odbory vzdelávania. Riaditeľ ZŠ odošle prihlášku na strednú školu:

    a) do 28. februára na štúdium v odboroch vzdelávania, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania,

    b) do 20. apríla na ostatné odbory vzdelávania.

    Termíny prijímacích skúšok:

    Z profilových  predmetov: 1. termín  3. 5. 2021 (pondelok), 2. termín  6. 5. 2021 (štvrtok).

       Zápis prijatých uchádzačov: 11.5.2021 (utorok).

    8. Triednické hodiny

    Výchovnú činnosť so žiakmi triedni učitelia plánujú 2-krát mesačne na triednických hodinách. Budú sa konať v týždňoch podľa časového harmonogramu vypracovaného zástupcom riaditeľa školy. Sú zaradené do rozvrhu hodín. Plány výchovnej činnosti predkladajú vedeniu školy pri kontrolách a hospitáciách. Ostatnú činnosť triedneho učiteľa (administratívnu, kontrolnú, atď.) a akcie so žiakmi mimo školy evidujú zápisom v triednej knihe.

    9. Účelové kurzy

    Obsah učiva „Ochrana života a zdravia“ sa realizuje účelovými cvičeniami priamo v teréne a samostatným kurzom na ochranu života a zdravia:

    1. Účelové cvičenia sa uskutočnia pre žiakov 1. a 2. ročníkov v trvaní 1 deň – 6 hodín, v každom polroku. Časový harmonogram: 1. polrok – október 2020

                                                       2. polrok – máj 2021 (počas ÚF MS)

    2. KOŽaZ sa uskutoční v trvaní troch dní po 6 hodín (september 2020) pre žiakov 3. ročníkov.

    10. Kurz pohybových aktivít v prírode

         Kurz sa organizuje 1. a 2. ročníku štúdia. Koná sa v rozsahu piatich vyučovacích dní, najmenej však v rozsahu 15 vyučovacích hodín. Organizuje sa vo forme lyžiarskeho, snoubordingového, plaveckého, turistického kurzu alebo kurzu iných športov v prírode.  

    Plán: 1. ročník - január 2021, 2. ročník - jún 2021.  

    Poznámka:

    1. Počas exkurzie, turistického kurzu, kurzu iných športov alebo školského  výletu tvorí skupinu jedného pedagogického zamestnanca najviac 25 žiakov. Jedno lyžiarske družstvo tvorí najviac 15 žiakov a jedno snoubordingové družstvo tvorí najviac 10 žiakov. Jedno plavecké družstvo tvorí  najviac 10 žiakov.
    2. Školské výlety sa môžu organizovať raz v školskom roku a trvajú najviac dva vyučovacie dni.