• Organizácia školského roka 2022/2023

   •  

    ORGANIZÁCIA ŠKOLSKÉHO ROKA 2022/2023

    • je vypracovaná v súlade so Sprievodcom školským rokom  2022/2023.

      Vyučovanie

    Školský rok sa začína 1. septembra 2022. Školské vyučovanie sa začína 5. septembra 2022 (pondelok). Vyučovanie podľa rozvrhu hodín sa začína 6. septembra 2022 (utorok).

    Člení sa na prvý a druhý polrok nasledovne:

    1. Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2023 (utorok).
    2. Školské vyučovanie v druhom polroku sa začína 1. februára 2023 (streda) a končí sa 30. júna 2023 (piatok).

     

     Prázdniny

    PRÁZDNINY

    Posledný deň

    vyučovania

    Termín

    prázdnin

    Začiatok vyučovania po prázdninách

    Jesenné

    27. október 2022

    (štvrtok)

    28. október –

    31. október 2022

    2. november 2022

    (streda)

    Vianočné

    22. december 2022

    (štvrtok)

    23. december 2022

    – 7. január 2023

    9. január 2023

    (pondelok)

    Jarné

     

    24. február 2023

    (piatok)

     

    27. február

    3. marec 2023

     

    6. marec 2023

    (pondelok)

    Veľkonočné

    5. apríl 2023

    (streda)

    6. apríl

    11. apríl 2023

    12. apríl 2023

    (streda)

    Letné

    30. jún 2023

    (piatok)

    1. júl –

    31. august 2023

    4. september 2023

    (pondelok)

    Dni voľna: Podľa § 150 ods.5 Zákona č. 245/2008 Z.z. z 22. mája 2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v období školského vyučovania môže riaditeľ školy poskytnúť žiakom zo závažných dôvodov, najmä organizačných a prevádzkových, najviac päť dní voľna. O poskytnutí voľna podľa § 150 ods. 5 zákona informuje riaditeľ školy zriaďovateľa školy a príslušný orgán miestnej štátnej správy v školstve.

      Zasadnutia  pedagogických  rád

     

    DÁTUM

    OBSAH PEDAGOGICKEJ RADY

    31. 08. 2022 (streda)

    schválenie plánu práce školy na školský rok 2022/23

    16. 11. 2022  (streda)

    priebežná klasifikačná porada za 1. štvrťrok

    25. 01. 2023 (streda)

    klasifikačná porada  za 1. polrok šk. r. 2022/2023;  kritéria PS

    31. 03. 2023  (piatok)

    slávnostná pedagogická rada pri príležitosti Dňa učiteľov

    19. 04. 2023  (streda)

    priebežná klasifikačná porada za 3. štvrťrok

    10. 05. 2023 (streda)

    klasifikácia za 2. polrok maturitných tried IV.G, IV.H

    plán výkonov pre školský rok 2024/25

    27. 06. 2023  (utorok)

    klasifikačná porada za 2. polrok šk. r. 2022/2023

    04. 07. 2023 (utorok )

    vyhodnotenie plnenia plánu práce školy v šk. r. 2022/2023

    31. 08. 2023 (štvrtok)

    schválenie plánu práce školy na školský rok 2023/24

     

     

      Vydanie vysvedčení

    • Škola vydáva žiakovi v posledný vyučovací deň prvého polroka školského roka (31.01.2023 – pondelok ) výpis klasifikácie prospechu a správania žiaka za prvý polrok. 
    • V posledný vyučovací deň druhého polroka škola vydáva vysvedčenie s údajmi za obidva polroky.  Za 2. polrok 30. júna 2023 (piatok).
    • V záverečných ročníkoch SŠ sa žiakom vydáva vysvedčenie v poslednom vyučovacom dni posledného týždňa pred začiatkom maturitnej skúšky - 12. mája 2023 (piatok).

     

     Rodičovské  aktívy

    Plenárne rodičovské združenie sa uskutoční 13.9.2022.

    • Triedne aktívy – v týždni po konaní klasifikačnej porady.
    • Triedny aktív – 1 krát v termíne podľa požiadaviek rodičov a triedneho učiteľa v druhom polroku.

         Triedne aktívy sa môžu konať prezenčnou formou, ale aj formou telefonickej alebo on-line konzultácie.

     Maturitné skúšky

     

    Prihlásenie žiaka na maturitnú skúšku - písomne triednemu učiteľovi do 30. septembra 2022.

    Riadny termín maturitnej skúšky:

    Externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v školskom  roku 2022/2023 v dňoch:

    • 14. marca 2023 (utorok) – v predmete  slovenský jazyk a literatúra
    • 15.marca 2023 (streda)  – v predmetoch anglický jazyk
    • 16. marca 2023 (štvrtok)  – v predmete matematika

    Náhradný termín maturitnej skúšky externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v dňoch 3. – 5. apríla 2023 v závislosti od počtu žiakov prihlásených na náhradný termín v školách, ktoré určí OŠ OÚ v BB.

    Termín konania ústnej formy internej časti maturitnej skúšky stanoví MŠ SR.

    Plán termínov:

        a)  Klasifikačná porada pre maturitné triedy  -  10. máj 2023 (streda).

        b)  Posledné zvonenie - 12. máj 2023 (piatok, dátum vydania vysvedčenia).

        c)  Príprava žiakov na maturitnú skúšku (text do triednej knihy) od 15. mája do 19. mája 2023.

        d) Ústna forma internej časti maturitnej skúšky v týždni od 22. mája do 25. mája 2023.

        e) Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení - 26. mája 2023.

     Prijímacie skúšky

         Riaditeľ strednej školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy, po vyjadrení rady školy a so súhlasom zriaďovateľa určí počet žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka a termíny konania prijímacích skúšok. Riaditeľ strednej školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy určí formu prijímacej skúšky. Určí jednotné kritériá na úspešné vykonanie skúšky a ostatné podmienky prijatia na štúdium. Tieto údaje zverejní do 28. februára na štúdium vo všetkých odboroch vzdelávania.

         Zákonný zástupca vypĺňa len jednu prihlášku na vzdelávanie, ktorú následne potvrdí riaditeľ základnej školy, ktorú žiak navštevuje, do 20. marca na všetky odbory vzdelávania. Prihlášku možno podať elektronicky alebo v listinnej podobe.

    Termíny prijímacích skúšok:

    Z profilových  predmetov: 1. termín  4. 5. 2023 (štvrtok), 2. termín  9. 5. 2023 (utorok).

        Riaditeľ strednej školy zverejní zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania dňa 19. mája 2023.

        Zákonný zástupca najneskôr do 24. mája 2023 (23:59 hod.) písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie.

     Triednické hodiny

    Výchovnú činnosť so žiakmi triedni učitelia plánujú 2-krát mesačne na triednických hodinách. Budú sa konať v týždňoch podľa časového harmonogramu vypracovaného zástupcom riaditeľa školy. Sú zaradené do rozvrhu hodín. Plány výchovnej činnosti predkladajú vedeniu školy pri kontrolách a hospitáciách. Ostatnú činnosť triedneho učiteľa (administratívnu, kontrolnú, atď.) a akcie so žiakmi mimo školy evidujú zápisom v triednej knihe.

     Účelové kurzy

    Obsah učiva „Ochrana života a zdravia“ sa realizuje účelovými cvičeniami priamo v teréne a samostatným kurzom na ochranu života a zdravia:

    1. Účelové cvičenia sa uskutočnia pre žiakov 1. a 2. ročníkov v trvaní 1 deň – 6 hodín, v každom polroku. Časový harmonogram: 1. polrok – október 2022

                                                       2. polrok – máj 2023 (počas ÚF MS)

    2. KOŽaZ sa uskutoční v trvaní troch dní po 6 hodín (september 2022) pre žiakov 3. ročníkov.

     

      Kurz pohybových aktivít v prírode

         Kurz sa organizuje 1. a 2. ročníku štúdia. Koná sa v rozsahu piatich vyučovacích dní, najmenej však v rozsahu 15 vyučovacích hodín. Organizuje sa vo forme lyžiarskeho, snoubordingového, plaveckého, turistického kurzu alebo kurzu iných športov v prírode.  

    Plán: 1. ročník - január 2023, 2. ročník - jún 2023.  

     

     

    Poznámka:

    1. Počas exkurzie, turistického kurzu, kurzu iných športov alebo školského  výletu tvorí skupinu jedného pedagogického zamestnanca najviac 25 žiakov. Jedno lyžiarske družstvo tvorí najviac 15 žiakov a jedno snoubordingové družstvo tvorí najviac 10 žiakov. Jedno plavecké družstvo tvorí  najviac 10 žiakov.
    2. Školské výlety sa môžu organizovať raz v školskom roku a trvajú najviac dva vyučovacie dni.