• Nadácia Allianz

   • Začiatok školského roka 2011/2012 sa určite zapíše do dejín Súkromnej strednej odbornej školy hutníckej a Súkromného gymnázia Železiarne Podbrezová veľkými písmenami, pretože sa zrealizovala zásadná štrukturálna modernizácia výchovno-vzdelávacieho procesu a vybudoval sa priestor založený na súčasných informačných a komunikačných technológiách, využívajúci aktuálne trendy v referenčnom rámci vzdelávania v Európskej únii. Nakúpili a nainštalovali sa interaktívne technológie, pomocou ktorých sa kvalita výchovy a vzdelávania posúva na vyššiu úroveň, žiaci sa pod vedením učiteľov stávajú aktívnejšou súčasťou vzdelávacieho procesu a štúdium možno charakterizovať ako otvorenejšie, prístupnejšie, názornejšie ale aj príťažlivejšie, kladúce dôraz na praktickú prácu žiaka s modernými technológiami v rámci konkrétneho vyučovacieho predmetu.
    Zavŕšila sa tak ďalšia etapa zlepšovania a skvalitňovania priestoru na oboch školách. Tento dôležitý krok na ceste vpred je výsledkom snažení riadiacich zložiek oboch škôl a zriaďovateľa, Železiarní Podbrezová a.s., ktorí nemyslia iba na prítomnosť, ale svoje myšlienky a projekty dokážu smerovať ďaleko do budúcnosti našich študentov.
    Celý projekt modernizácie by sa ťažko zrealizoval bez podpory Nadácie Allianz, ktorá v rámci projektu Modernizácia vyučovacieho procesu zlepšením vybavenia učební interaktívnou technikou a učebnými pomôckami v rámci ŠkVP (školského vzdelávacieho programu) poskytla finančné prostriedky na jeho realizáciu. Vďaka tejto podpore sa podarilo nakúpiť 6 interaktívnych tabúľ s projektormi s krátkou vzdialenosťou projekcie, 12 interaktívnych projektorov s krátkou vzdialenosťou projekcie, 5 vizualizérov a množstvo moderných učebných pomôcok, didaktickej techniky a edukačného softvéru.Strategickým cieľom projektu bolo modernizovať metódy, formy a obsah vzdelávania vzhľadom na potreby vedomostnej spoločnosť, modernizovať metódy a formy vyučovania v prírodovedných a spoločenskovedných predmetoch. Obe školy kladú veľký dôraz na inováciu školského vzdelávacieho programu a metód výučby vybraných predmetov s využitím moderných didaktických prostriedkov a didaktickej techniky. K efektívnemu osvojovaniu si kľúčových kompetencií žiakov je potrebná zmena obsahu a spôsobu vyučovania, vyučovacích metód a stratégií smerom k aktívnemu, interaktívnemu a zážitkovému učeniu sa, ktoré je založené na skúsenosti a zároveň je prepojené so životom.
    Nadácia Allianz takto prispela k dobrej veci, ktorá bude mať pre región a výchovu a vzdelávanie kvalifikovaných ľudí v ňom dôležitý rozmer. Horehronie potrebuje také impulzy, pretože vďaka nim sa môže kvalita pracovného a súkromného života ľudí v ňom zlepšovať.