• Ponuka programov aktualizačného vzdelávania na šk. roky 2020/21 a 2021/22

   •  

    1. Aktívne učenie sa žiakov I – vyučovanie s minimálnym použitím didaktických pomôcok (AUŽ I)

    2. Využitie pokročilých funkcií tabuľkového procesora v práci pedagogického zamestnanca

    3. Bádateľsky orientované vzdelávanie (BOV)

    4. Učebné štýly žiaka a jeho aktívne učenie sa

    5. Počítačom podporované prírodovedné laboratórium

    6. Analýza dát pomocou matematicko-štatistických metód

    7. Zdravý životný štýl

    8. Využitie informačných technológií v práci pedagogického zamestnanca

    9. Progresívne metódy tvorby komplexných úloh pre odborné vzdelávanie elektrotechnických odborov (PMKU)

    10. Programovanie PLC Siemens (P_PLC)

    11. Návrh kompetenčnej matice tematického celku

    12. Kreslenie, modelovanie v SolidWorks a 3D tlač (KM SW a 3D tlač)