• Naše zručnosti sú vašimi zručnosťami, KA1

  • Zvyšovanie úrovne výučby cudzích jazykov

   Program Erasmus+ bol vytvorený pre podporu vzdelávania a mládeže a každoročne ponúka školám možnosť rozvíjať svoj potenciál. Túto možnosť využilo aj Súkromné Gymnázium Železiarní Podbrezová (ďalej SG ŽP) a od júna realizuje projekt s názvom „Naše zručnosti sú vašimi zručnosťami“ zameraný na zvyšovanie úrovne výučby cudzích jazykov.

   Stredné školy Železiarní Podbrezová sú dlhodobo aktívne v získavaní podpory pre projekty rôzneho zamerania a tak neustále skvalitňujú vyučovací proces. Po niekoľkých projektoch realizovaných výlučne v rámci prostredia školy nastal čas na otváranie sa v rámci celej Európy a získavanie poznatkov a zručností aj zo zahraničia. Preto bola na začiatku roka 2016 podaná prihláška do programu Erasmus+ s projektom SG ŽP. Projekt získal v rámci odborného hodnotenia 89 bodov zo 100 možných a od júna sa mohla začať jeho realizácia.

   V rámci projektu absolvovali v letných mesiacoch tri učiteľky cudzích jazykov kurzy zamerané na zlepšenie svojich zručností potrebných pre správnu výučbu cudzích jazykov. Dva kurzy boli zamerané na rozvoj výučby anglického jazyka, ktorý je najžiadanejším cudzím jazykom a jeden kurz bol zameraný na ruský jazyk, o ktorého výučbu neustále rastie záujem zo strany žiakov.

   Všetky absolvované kurzy boli zo strany účastníkov hodnotené veľmi pozitívne a predpokladajú veľký prínos pre spôsob výučby jazykov nielen na Súkromnom gymnáziu ŽP ale aj na SSOŠH.

   Od septembra sa projekt dostáva do svojej poslednej fázy a počas školského roka 2016/17 budú všetky získané zručnosti a vedomosti zapracované do vyučovania. Po prvotnom odskúšaní vo vyučovaní sa predpokladá organizácia otvorených hodín, odovzdávanie vedomostí aj ďalším pedagógom a úprava učebných materiálov.

   Aj napriek tomu, že presné výsledky projektu budú známe až na jeho konci, už teraz sa pripravuje pokračovanie prvotného projektu a hľadanie nových smerov rozvoja v Európe.

    

   Záverečná konferencia

   Na konci mája sa na Súkromnom gymnáziu Železiarne Podbrezová uskutočnilo záverečné stretnutie projektu ERASMUS+ KA1 „Naše zručnosti sú vašimi zručnosťami“, ktorý sme úspešne vypracovali a podali v šk. roku 2015/2016. Na stretnutí boli prezentované hlavné a čiastkové ciele projektu, dopad projektu na učiteľa, žiaka a samotnú školu, ciele a priebeh jednotlivých absolvovaných kurzov v Anglicku a Lotyšsku. V neposlednom rade odzneli konkrétne výstupy vo vyučovaní anglického a ruského jazyka.

   ERASMUS + je program Európskej únie, ktorý podporuje a poskytuje granty na široké spektrum akcií a aktivít v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy mládeže a športu počas obdobia v rokoch 2014 – 2020. Tento program dáva príležitosť stráviť obdobie v zahraničí a zlepšiť tak poznatky, zručnosti a zamestnateľnosť nie len pedagogickým zamestnancom, pracovníkom s mládežou a dobrovoľníkom, ale aj študentom a žiakom odbornej prípravy.

   Hlavných cieľom nášho projektu a víziou školy je zlepšenie jazykových zručností ako učiteľov, tak aj žiakov, zmena prístupu k výučbe pomocou nových moderných a motivačných metód, snaha pochopiť cudziu kultúru a zároveň otvorenie sa školy smerom do zahraničia.

   Absolvované kurzy v zahraničí nadmieru splnili všetky očakávania účastníčok a taktiež ich motivovali k ďalšej práci na nových projektoch. V tomto šk. roku 2016/2017 bol podaný ďalší projekt KA1 s názvom „Otvorme sa svetu. My&Vy.“, ktorý bol v máji schválený. Tri pedagogičky našej školy opäť vycestujú v lete do zahraničia za vzdelaním. Vzhľadom nato, že dve z troch profilácií našej školy sú informatika a anglický jazyk, tak sme volili kurzy s názvom „Využitie IKT vo vyučovaní“ a „Oživenie britskej kultúry“. Tretím kurzom je „Projektový manažment pre medzinárodné výmenné projekty v Európe“, ktorý nám umožní naplniť európsky plán rozvoja. Za veľké plus a pokrok pokladáme aj možnosť zapojiť sa a vypracovať projekt pre žiakov KA2 „Efektívne učenie – lepšia budúcnosť“ spolu so zahraničnými školami v Poľsku, Lotyšsku, Litve a na Cypre. Veríme, že aj tento projekt bude úspešný, a tým umožníme žiakom našej školy SGŽP vycestovať do sveta za novými možnosťami.

    

 •