• Oznámenie o konaní druhého kola prijímacích skúšok pre prijímanie uchádzačov do 1. ročníka pre školský rok 2021/2022

    

   Riaditeľka SG ŽP v zmysle § 66 ods. 7 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje, že:

   • Druhé kolo prijímacích skúšok pre prijatie uchádzačov do 1. ročníka v školskom roku 2021/2022 sa bude konať v utorok 22. júna 2021 v budove SG ŽP.
   • Pre prijatie uchádzačov do 1. ročníka v školskom roku 2021/2022 v druhom kole prijímacích skúšok platia rovnaké kritériá ako pre prvé kolo.
   • Prihlášky na štúdium na strednej škole do 2. kola môžete zasielať prostredníctvom aplikácie EduPage resp. poštou.

    

   V Podbrezovej dňa 26.05.2021

    

    

                                                                                                 Ing. Miriam Pindiaková

                                                                                                        riaditeľka školy

  •  

             • Povinnosti zákonného zástupcu týkajúce sa nástupu žiaka na vyučovanie

               

              Zákonný zástupca:

              • Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do strednej školy a pri odchode žiaka zo strednej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR).
              • Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška (jedno náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky.
              • Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétnej strednej školy na školský rok 2020/2021.  S pokynmi budú žiaci oboznámení v prvý deň školského roku.
              • Predkladá pri prvom nástupe žiaka do školy čestné prehlásenie alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do strednej školy v trvaní viac ako tri dni predkladá písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.
              • V prípade, že má u svojho dieťaťa podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je žiakovi prerušená dochádzka do školy. Ak ide o plnoletých žiakov, plnia uvedené povinnosti osobne. Ak ide o žiakov, ubytovaných v školskom internáte, uvedené povinnosti na nevyhnutne potrebný čas plní školský internát, a to aj v prípade plnoletých ubytovaných žiakov.

               

              Zdravotný dotazník a vyhlásenie

               

              Vyhlásenie o bezinfekčnosti

             • Novinky