• Súkromná spojená škola Železiarne Podbrezová

    Súkromná spojená škola Železiarne Podbrezová vznikla 1. januára 2020 spojením

    ktoré tvoria jej organizačné zložky. 

    Súčasťou školy je Súkromný školský internát a Súkromná výdajná školská jedáleň.