• Platenie poplatkov za ubytovanie od 01.04.2020

     • Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling rozhodol podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) o mimoriadnom prerušení vyučovania v školách a prevádzky školských zariadení od 30. marca 2020 do odvolania.

      Prosíme rodičov, aby od apríla 2020 nepozastavili úhradu poplatkov za ubytovanie v Súkromnom školskom internáte na mesiace apríl, máj, jún 2020 a platby uhrádzali v stanovených termínoch. Nakoľko neviem odhadnúť dokedy bude táto mimoriadna situácia trvať, žiaci môžu kedykoľvek v priebehu najbližších týždňov nastúpiť na školský internát. Ak by bol internát uzatvorený počas celého mesiaca, tak bude táto platba po uzávierke účtovných dokladov k 30. 6. 2020 vrátená rodičom v priebehu júla 2020 nasledovne:

      1. internetbankingom na účet, z ktorého bola platba uhradená,

      alebo

      1. poštovým poukazom Slovenskej pošty na adresu zákonného zástupcu.

       Rodičov, ktorí uhrádzali poplatky v hotovosti v pokladni školy a ktorí budú mať záujem o vrátenie poplatku bezhotovostným stykom žiadame, aby najneskôr do 30. 6. 2020 oznámili číslo účtu (v IBAN FORMÁTE) na emailovú adresu: jakockova@ssosh.sk

      Prosíme do mailu uviesť meno žiaka.

      Nakoľko je to pre nás všetkých situácia, na ktorú sme neboli pripravení a žiakov ubytovaných v školskom internáte je veľa, žiadame Vás o trpezlivosť.

     • Milí žiaci,

     • nasledujúce dva týždne Vám budú prostredníctvom portáluEdupage zasielané od vyučujúcich  zadania, pokyny a úlohy, ktoré budú následne hodnotené. Rešpektujte preto prosím zverejnené pokyny a dodržujte termíny plnenia úloh/testov. Zvlášť vyzývame maturantov, aby tento čas využili naozaj zodpovedne k príprave na maturitnú skúšku. Priebežne preto prosím sledujte komunikáciu  a oznamy na portály Edupage.

      !!!V prípade potvrdenia pozitívneho nálezu na koronavírusu COVID – 19 ste povinní túto skutočnosť ihneď nahlásiť Vášmu triednemu učiteľovi!!!

      DÔRAZNE ŽIADAMEVŠETKÝCH ŽIAKOV, aby sa počas prerušenia vyučovania zdržiavali čo najviac doma, aby obmedzili kontakty s inými osobami na nevyhnutné, nezúčastňovali sa skupinových aktivít, nestretávali sa v uzavretých priestoroch, nenavštevovali reštauračné zariadenia, nechodili na brigády a podobne. Zároveň je dôležité dôsledné dodržiavanie hygienických opatrení.Správajte sa zodpovedne!

      Verím, že sa situácia a aj vďaka nášmu zodpovednému prístupučoskoro upokojí a bez ďalších obmedzení úspešne ukončíme školský rok.

      Ing. Miriam Pindiaková , riaditeľka školy 

       

       

       

     • Dôležité upozornenie!!!

     • Vážení rodičia, žiaci, pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci.

      V prípade, že ste boli počas jarných prázdnin mimo SR v štátoch, alebo na územiach postihnutých koronavírusom Covid-19, žiadame Vás aby ste kvôli bezpečnosti žiakov a zamestnancov školy postupovali podľa Usmernenia hlavného hygienika SR v súvislosti s koronavírusom. Upozorňujeme na najpodstatnejšiu časť z hľadiska prevencie a to, že karanténne obdobie je približne 14 dní a po túto dobu by ste seba, prípadne zainteresovaných členov rodiny mali držať v izolácii a nevyhľadávať žiadnu spoločnosť. Vedomé, či nevedomé šírenie závažnej choroby má trestnoprávne dôsledky. Toto oznámenie je v plnom rozsahu záväzné aj pre všetkých zamestnancov SSŠ ŽP.

     • Nácvik prvej pomoci

     • 21. 2. 2020

      V piatok naši aktívni študenti získavali zručnosti v poskytovaní prvej pomoci, pripravovali sa na súťaž družstiev.  Po odbornej stránke im cenné rady poskytol a celý nácvik viedol Denis Bagin, ktorému veľmi pekne ďakujeme. Veríme, že  si ešte na nás nájde niekedy čas.

     • Regionálna súťaž v hre na keyboarde

     • Vo februári sa náš žiak Partik Antol zúčastnil regionálnej súťaže v hre na keyboarde, kde vo svojej kategórii získal prvé miesto a zároveň získal titul Absolútny víťaz. K nádhernému oceneniu mu gratulujeme!

     • Valentínsky tematický deň bude v červenom

     • 14. 2 . 2020

     • Okresné kolo v basketbale naše dievčatá vyhrali

     • 15. 1. 2020