• Výchovný a kariérový poradca: Mgr. Marketa Krajči
     tel.: 0903794703
     mail: krajci@sgzp.sk
     Konzultačné hodiny: utorok 11:00 - 14:00 hod.


     (Konzultácie si je možné dohodnúť aj mimo vyhradeného času po telefonickom, alebo
     osobnom dohovore.)

     - Výchovné poradenstvo sa poskytuje deťom, zákonným zástupcom a zamestnancom škôl
     v školách a školských zariadeniach prostredníctvom činnosti výchovných poradcov.


     - Úlohou výchovného poradenstva je vykonávanie poradenstva pri riešení osobnostných,
     vzdelávacích, profesionálnych a sociálnych potrieb detí a kariérového poradenstva.


     - Výchovný poradca v prípade potreby sprostredkuje deťom a ich zákonným zástupcom
     pedagogické, psychologické, sociálne, psychoterapeutické, reedukačné a iné služby, ktoré
     koordinuje v spolupráci s triednymi učiteľmi. Úzko spolupracuje so školským
     psychológom, školským špeciálnym pedagógom a odbornými zamestnancami
     poradenských zariadení.


     - V prípade potreby taktiež sprostredkuje odbornú terapeuticko-výchovnú činnosť podľa
     potrieb dieťaťa a žiaka. 


     - Odborno-metodickú pomoc v oblasti výchovného poradenstva poskytuje poradenské
     zariadenie spravidla podľa územnej pôsobnosti.


     - Cieľom kariérového poradenstva je najmä zosúlaďovanie kariérového vývinu žiaka s jeho
     individuálnymi predpokladmi a záujmami a potrebami trhu práce.