• Výchovný poradca: Mgr. Ľubica Goceliaková

     tel.:      0911 560 042

     mail:   goceliakova@sgzp.sk

     Konzultačné hodiny výchovného poradcu sú:
     v utorok doobedu v čase od 9:30 - 11:00 hod. a poobede od 13:30 - 15:00 hod.
     Konzultácie je možné si dohodnúť aj mimo vyhradeného času buď na telefónnom čísle 0911 560 042 alebo osobne na č. dverí 1.  

     Kariérový poradca: PaedDr. Ján Peteraj

     tel.:      0901 717 069

     mail:   peteraj@sgzp.sk

     Úlohou výchovného poradcu je vykonávanie poradenstva pri riešení osobnostných, vzdelávacích, profesionálnych a sociálnych potrieb detí a kariérového poradenstva.

     Výchovný poradca v prípade potreby sprostredkuje deťom a ich zákonným zástupcom pedagogické, psychologické, sociálne, psychoterapeutické, reedukačné a iné služby, ktoré koordinuje v spolupráci s triednymi učiteľmi. Úzko spolupracuje s odbornými zamestnancami poradenských zariadení.

      

     Základné činnosti:

     poradenská činnosť - poradenstvo v otázkach výchovy a vzdelávania, profesijnej orientácie a v oblasti prevencie delikventného a problémového vývinu detí a mládeže,

     konzultačná činnosť - zameraná na poskytovanie konzultácií žiakom a ich zákonným zástupcom pri riešení výchovných a vzdelávacích problémov, poskytovanie informácií o formách štúdia na vysokých školách a možnostiach voľby povolania,

     koordinačná činnosť – zameraná na prepojenie školy s poradenskými zariadeniami a inými odbornými zariadeniami zaoberajúcimi sa starostlivosťou o deti a mládež; Sprostredkovanie previazanosti a prehlbovanie spolupráce školy s výchovnými poradcami základných škôl v regióne pri nábore žiakov  základných škôl na stredné školy.