• Výchovný a kariérový poradca

     Mgr. Marketa Krajči

     tel.: 0903794703
     mail: krajci@sgzp.sk

     Konzultačné hodiny:

     utorok 12:30 - 14:00 hod.

     štvrtok  8:00 - 10:00 hod.

     (Konzultácie si je možné dohodnúť aj mimo vyhradeného času po telefonickom, alebo osobnom dohovore.)

      

     • Výchovné poradenstvo sa poskytuje deťom, zákonným zástupcom a zamestnancom škôl v školách a školských zariadeniach prostredníctvom činnosti výchovných poradcov.
     • Úlohou výchovného poradenstva je vykonávanie poradenstva pri riešení osobnostných, vzdelávacích, profesionálnych a sociálnych potrieb detí a kariérového poradenstva.
     • Výchovný poradca v prípade potreby sprostredkuje deťom a ich zákonným zástupcom pedagogické, psychologické, sociálne, psychoterapeutické, reedukačné a iné služby, ktoré koordinuje v spolupráci s triednymi učiteľmi. Úzko spolupracuje so školským psychológom, školským špeciálnym pedagógom a odbornými zamestnancami poradenských zariadení.
     • V prípade potreby taktiež sprostredkuje odbornú terapeuticko-výchovnú činnosť podľa potrieb dieťaťa a žiaka. 
     • Odborno-metodickú pomoc v oblasti výchovného poradenstva poskytuje poradenské zariadenie spravidla podľa územnej pôsobnosti.
     • Cieľom kariérového poradenstva je najmä zosúlaďovanie kariérového vývinu žiaka s jeho individuálnymi predpokladmi a záujmami a potrebami trhu práce.