• Učebný plán profilácie šport

    • Učebné plány vychádzajú zo záväzných rámcových učebných plánov ŠVP pre športové gymnáziá  v Slovenskej  republike  s vyučovacím  jazykom  slovenským  (štvorročný vzdelávací program)  –  ISCED  3A  schválených  MŠVVaŠ  SR  dňa  20.  marca  2015  pod  číslom  2015-7846/10840:1-10B0 s platnosťou od 1. septembra 2015 začínajúc 1. ročníkom.

     Vzdelávacia oblasť, predmet/ročník
     prvý
     druhý
     tretí
     štvrtý

      spolu

     Jazyk a komunikácia
     9
     9
     11
     10
     36+3
     slovenský jazyk a literatúra
     3
     3
     3
     3
     12
     prvý cudzí jazyk (e)
     3
     3
     4
     4
     14
     druhý cudzí jazyk (e)
     3
     3
     3
     3
     10+2
     tvorba a prezentácia projektu (f)
     1
     +1
     Matematika a práca s informáciami
     6
     5
     5
     1
     14+3
     matematika (g)
     5
     4
     4
      
     11+2
     finančná matematika (h)
      
      
      
     1
     +1
     informatika
     1
     1
     1
     3
     Človek a príroda
     6
     7
     3
     0
     16
     fyzika
     2
     2
     1
      

      5

     chémia
     2
     2
     1
      
     5
     biológia
     2
     3
     1
      
     6
     Človek a spoločnosť
     4
     4
     5
     1
     12+2
     dejepis (i)
     2
     2
     2
      
     5+1
     geografia (j)
     2
     2
     1
      
     4+1
     občianska náuka
      
      
     2
     1
     3
     Umenie a kultúra
     1
     1
     0
     0
     2
     umenie a kultúra
     1
     1
      
      
     2
     Človek a hodnoty
     1
     1
     0
     0
     2
     etická/náboženská výchova (k)
     1
     1
      
      
     2
     Zdravie a pohyb (bez ŠPP)
     3
     3
     3
     2
     8+3
     telesná a športová výchova 
     2
     2
     2
     2
     8
     základy športovej prípravy (l)
     1
     1
     1
     +3
     športová príprava (m)
     10 - 24
     10 - 24
     10 - 24
     10 - 24
     40 - 96
     športová príprava (dopoludnia)
     2
     2
     2
     2
     8
     Voliteľné predmety (n)
     0
     0
     4
     11
     15
     1. voliteľný predmet
      
      
     2
     1
     3
     2. voliteľný predmet
      
      
     2
     2
     4
     3. voliteľný predmet
      
      
      
     4
     4
     4. voliteľný predmet
      
      
      
     4
     4
     Počet hodín bez ŠPP
     30
     30
     31
     25
     116
     Počet hodín so ŠPP (dopoludnia)
     32
     32
     33
     27
     124


     Poznámky:

     1. Maximálna hodinová dotácia bez športovej prípravy spolu s nepovinnými predmetmi za celé štúdium nesmie byť vyššia ako 130 hodín. Finančné krytie nepovinných predmetov ministerstvo škole nezaručuje.
     2. Rozdelenie hodín do ročníkov je v právomoci školy. Pri prestupe žiaka prijímajúca škola zistí, podľa akého školského vzdelávacieho programu sa žiak vzdelával na predchádzajúcej škole a zabezpečí zosúladenie jeho vedomostí, zručností a postojov so svojím vlastným vzdelávacím programom spravidla v priebehu jedného roka.
     3. Vyučovacia hodina má v tomto rozdelení učebného plánu 45 minút.
     4. Trieda sa delí na každej hodine v predmetoch prvý cudzí jazyk, druhý cudzí jazyk, informatika, etická výchova, náboženská výchova, náboženstvo, telesná a športová výchova a na hodinách, ktoré majú charakter laboratórnych cvičení, praktických cvičení a projektov. Trieda sa na jednej hodine v týždni v jednom ročníku za celé štúdium delí na skupiny v predmetoch fyzika (v 1. ročníku), chémia (v 2. ročníku), biológia (v 2. ročníku), matematika (v 1. ročníku). Delenie na skupiny je pri minimálnom počte 24 žiakov v triede. V predmete informatika môže byť v skupine najviac 15 žiakov.
     5. Vyučujú sa dva z jazykov: anglický, nemecký alebo ruský podľa rozhodnutia žiakov a ich zákonných zástupcov. Na vyučovanie jazykov utvárame skupiny žiakov z rôznych tried toho istého ročníka.
     6. V predmete tvorba a prezentácia projektu je 1 hodina použitá z disponibilných hodín. Tento predmet si škola zvolila sama a pripravila jeho obsah na dotvorenie ŠkVP.
     7. V predmete matematika sa zvyšuje časová dotácia o 2 hodiny na rozšírenie a prehĺbenie obsahu predmetu.
     8. V predmete finančná matematika je 1 hodina použitá z disponibilných hodín. Tento predmet si škola zvolila sama a pripravila jeho obsah na dotvorenie ŠkVP.
     9. V predmete dejepis sa zvyšuje časová dotácia o 1 hodinu na rozšírenie a prehĺbenie obsahu predmetu.
     10. V predmete geografia sa zvyšuje časová dotácia o 1 hodinu na rozšírenie a prehĺbenie obsahu predmetu.
     11. Na vyučovanie povinne voliteľného predmetu etická výchova alebo náboženská výchova možno spájať žiakov rôznych tried toho istého ročníka a vytvárať skupiny s najvyšším počtom žiakov 20. Ak počet žiakov v skupine na vyučovanie etickej výchovy alebo náboženskej výchovy klesne pod 12, možno do skupín spájať aj žiakov z rôznych ročníkov. Tieto predmety sa klasifikujú.
     12. V predmete základy športovej prípravy sú 3 hodiny použité z disponibilných hodín. Tento predmet si škola zvolila sama a pripravila jeho obsah na dotvorenie ŠkVP.
     13. Športová príprava sa uskutočňuje v rozsahu 10 – 24 hodín týždenne vrátane regenerácie v závislosti od konkrétneho športu podľa učebných osnov daného športu a realizuje sa podľa platnej legislatívy pre športovú prípravu.
       
      Počet hodín športovej prípravy týždenne
      Šport / ročník
      prvý
      druhý
      tretí
      štvrtý

      spolu

      futbal
      16
      16
      23
      23
      78
      ľadový hokej
      18
      18
      22
      22
      80
      všeobecná telesná príprava a iné športy
      10
      10
      10
      10
      40

      

     1. Na vyučovanie ostatných povinne voliteľných predmetov spájame žiakov rôznych tried toho istého ročníka a vytvárame skupiny najmenej s 10 žiakmi. Vyučovanie voliteľného predmetu je záväzné na celý školský rok. Voliteľný predmet sa hodnotí známkou a počíta sa do priemeru. V treťom ročníku si žiak povinne volí dva voliteľné predmety. V štvrtom ročníku si žiak povinne volí 4 voliteľné predmety. Štvorhodinové voliteľné predmety sa vyučujú ako bloky v trvaní 90 minút.
     2. Kurzové formy výučby sa realizujú v zmysle platnej legislatívy.
       
     Ročník

     prvý

     druhý
     tretí
     spolu
     Účelové cvičenia
     2x6 hodín
     2x6 hodín
     24 hodín
     Kurz ochrany života a zdravia
     3x6 hodín
     18 hodín
     Kurz pohybových aktivít v prírode
     5x6 hodín
     5x6 hodín

      60 hodín

      

     Súčasťou vyučovania je kurz pohybových aktivít v prírode v prvom a druhom ročníku. Koná sa v rozsahu piatich vyučovacích dní, najmenej však v rozsahu 15 vyučovacích hodín. Organizuje sa vo forme lyžiarskeho, snoubordingového, plaveckého, turistického kurzu alebo kurzu iných športov v prírode.