• Profil absolventa profilácie šport

    • Absolvent:

     • má vedomosti, zručnosti a spôsobilosti, ktoré prevyšujú požiadavky ŠVP najmä v oblasti
     • študijného zamerania na šport a v oblastiach, ktoré si zvolí formou voliteľných predmetov počas štúdia a ktoré sú potrebné pre jeho ďalšiu profesionálnu orientáciu,
     • je po telesnej stránke pripravený absolvovať talentové skúšky na vybrané vysoké školy so zameraním  na  šport  a je  zorientovaný  v športových  disciplínach, hrách  a činnostiach  po teoretickej stránke aj ich praktickej realizácií,
     • je pripravený pokračovať v následnom vzdelávaní na terciárnej úrovni ISCED 5 (vysoká škola),  najmä  na  fakulte  telesnej  výchovy  a športu  so  špecializáciou  na  trénerstvo, manažment v aplikácii na telesnú výchovu a šport a učiteľstvo akademických predmetov, prípadne v rôznych formách pomaturitného štúdia,
     • môže vykonávať práce ( po krátkom zaškolení, kurze ): masér, administratívny pracovník
     • v športových kluboch a oddieloch, odborný poradca vo fitnescentre a pod.,
     • má možnosť získania trénerskej licencie v daných športoch, napr. EURO „C“ (futbal),
     • je odolný a vytrvalý pri prekonávaní problémov, je schopný pohybovať sa v rôznorodom prostredí   a reagovať   na   zmeny,   skĺbením   nárokov   športového   tréningu   a nárokov gymnaziálneho vzdelávania je pripravený na zvládnutie zložitých životných situácií.