• Profil absolventa profilácie informatika

    • Absolvent

     • má vedomosti, zručnosti a spôsobilosti, ktoré výrazne prevyšujú požiadavky ŠVP najmä v oblasti študijnej profilácie na informatiku a v oblastiach, ktoré si zvolí formou voliteľných predmetov počas štúdia a ktoré sú potrebné pre jeho ďalšiu profesionálnu orientáciu,
     • vie sa orientovať v jednom operačnom systéme a má vedomosti zo základov programovania vo vyššom programovacom jazyku,
     • ovláda  prácu  s  kancelárskym  balíkom  programov  a  vie  určiť  a  použiť  programové prostriedky pre danú úlohu,
     • má schopnosti  a zručnosti  na prácu  s internetom  a navrhovanie jednoduchých  webových stránok,
     • dokáže svoje nadobudnuté vedomosti a zručnosti z predmetu informatika uplatniť a ďalej rozvíjať tak, aby bol úspešný v ďalšom štúdiu na vysokých školách najmä s technickým zameraním, ako aj na univerzitných smeroch s profilovým predmetom  informatika,
     • má schopnosti kvalifikovane sa uplatniť v administratíve, resp. vo výpočtovom laboratóriu, vie  vyhľadávať,  zhromažďovať  a  spracovávať  informácie  z  rôznych  zdrojov,  dokáže efektívne  využívať  dostupné  nástroje  a  formy  IKT  pri  spracovávaní  a odovzdávaní informácií rôzneho druhu, na tvorbu projektov a ich prezentáciu,
     • má  vedomosti  o  potrebe  dodržiavania  autorských  práv  a  licenčných  obmedzení  na používanie programového vybavenia,
     • rozumie princípom bezpečnosti informačných systémov a ochrany údajov pri prenose.