• Učebný plán profilácie informatika

    • Učebné plány vychádzajú zo záväzných rámcových učebných plánov ŠVP pre gymnáziá v Slovenskej republike s vyučovacím jazykom slovenským (štvorročný vzdelávací program) – ISCED 3A schválených MŠVVaŠ SR dňa 20. marca 2015 pod číslom 2015-7846/10840:1-10B0 s platnosťou od 1. septembra 2015 začínajúc 1. ročníkom.
      

     Vzdelávacia oblasť, predmet / ročník
     prvý
     druhý
     tretí
     štvrtý

      spolu

     Jazyk a komunikácia
     9
     9
     10
     10
     38+1
     slovenský jazyk a literatúra
     3
     3
     3
     3
     12
     prvý cudzí jazyk (e)
     3
     3
     4
     4
     14
     druhý cudzí jazyk (e)
     3
     3
     3
     3
     12
     tvorba a prezentácia projektu (f)
     1
     +1
     Matematika a práca s informáciami
     9
     8
     9
     3
     15+13
     matematika (g)
     5
     4
     4
      
     12+1
     finančná matematika (h)
      
      
      
     1
     +1
     aplikovaná matematika (i)
     2
     +2
     informatika (j)
     2
     2
     2
     3+3
     aplikovaná informatika (k)
     2
     2
     2
      
     +6
     Človek a príroda
     6
     7
     3
     0
     16
     fyzika
     2
     2
     1
      
     5
     chémia
     2
     2
     1
      
     5
     biológia
     2
     3
     1
      
     6
     Človek a spoločnosť
     4
     4
     5
     1
     13+1
     dejepis
     2
     2
     2
      
     6
     geografia (l)
     2
     2
     1
      
     4+1
     občianska náuka
      
      
     2
     1
     3
     Umenie a kultúra
     1
     1
     0
     0
     2
     umenie a kultúra
     1
     1
      
      
     2
     Človek a hodnoty
     1
     1
     0
     0
     2
     etická/náboženská výchova (m)
     1
     1
      
      
     2
     Zdravie a pohyb
     2
     2
     2
     2
     8
     telesná a športová výchova 
     2
     2
     2
     2
     8
     Voliteľné predmety (n)
     0
     0
     4
     11
     15
     1. voliteľný predmet
      
      
     2
     1
     3
     2. voliteľný predmet
      
      
     2
     2
     4
     3. voliteľný predmet
      
      
      
     4
     4
     4. voliteľný predmet
      
      
      
     4
     4
     Spolu
     32
     32
     33
     27
     124


     Poznámky:

     1. Maximálny počet vyučovacích hodín v týždni nesmie byť vyšší ako 36, čo predstavuje maximálnu hodinovú dotáciu spolu s nepovinnými predmetmi za celé štúdium 144 hodín. Finančné krytie nepovinných predmetov ministerstvo škole nezaručuje.
     2. Rozdelenie hodín do ročníkov je v právomoci školy. Pri prestupe žiaka prijímajúca škola zistí, podľa akého školského vzdelávacieho programu sa žiak vzdelával na predchádzajúcej škole a zabezpečí zosúladenie jeho vedomostí, zručností a postojov so svojím vlastným vzdelávacím programom spravidla v priebehu jedného roka.
     3. Vyučovacia hodina má v tomto rozdelení učebného plánu 45 minút.
     4. Trieda sa delí na každej hodine v predmetoch prvý cudzí jazyk, druhý cudzí jazyk, informatika, etická výchova, náboženská výchova, náboženstvo, telesná a športová výchova a na  hodinách,  ktoré  majú  charakter  laboratórnych  cvičení,  praktických cvičení a projektov. Skupiny možno vytvárať aj spájaním žiakov rôznych tried toho istého ročníka s najvyšším počtom žiakov 23. V predmete informatika môže byť v skupine najviac 15 žiakov. Trieda sa na jednej hodine v týždni v jednom ročníku za celé štúdium delí na skupiny v predmetoch fyzika (v 1. ročníku), chémia (v 2. ročníku), biológia (v 2. ročníku), matematika (v 1. ročníku). Delenie na  skupiny  je  pri  minimálnom  počte  24 žiakov v triede.
     5. Vyučujú sa dva z jazykov: anglický, francúzsky, nemecký alebo ruský podľa rozhodnutia žiakov a ich zákonných zástupcov. Na vyučovanie jazykov utvárame skupiny žiakov z rôznych tried toho istého ročníka.
     6. V predmete tvorba a prezentácia projektu je 1 hodina použitá z disponibilných hodín. Tento predmet si škola zvolila sama a pripravila jeho obsah na dotvorenie ŠkVP.
     7. V predmete matematika sa zvyšuje časová dotácia o 1 hodinu na rozšírenie a prehĺbenie obsahu predmetu.
     8. V predmete finančná matematika je 1 hodina použitá z disponibilných hodín. Tento predmet si škola zvolila sama a pripravila jeho obsah na dotvorenie ŠkVP.
     9. V predmete aplikovaná matematika sú 2 hodiny použité z disponibilných hodín. Tento predmet si škola zvolila sama a pripravila jeho obsah na dotvorenie ŠkVP.
     10. V predmete informatika sa zvyšuje časová dotácia o 3 hodiny na rozšírenie a prehĺbenie obsahu predmetu. Trieda sa delí na každej hodine podľa príslušných predpisov.
     11. V predmete aplikovaná informatika je 6 hodín použitých z disponibilných hodín. Tento predmet si škola zvolila sama a pripravila jeho obsah na dotvorenie ŠkVP.
     12. V predmete geografia sa zvyšuje časová dotácia o 1 hodinu na rozšírenie a prehĺbenie obsahu predmetu.
     13. Na vyučovanie povinne voliteľného predmetu etická výchova alebo náboženská výchova možno spájať žiakov rôznych tried toho istého ročníka a vytvárať skupiny s najvyšším počtom žiakov 20. Ak počet žiakov v skupine na vyučovanie etickej výchovy alebo náboženskej výchovy klesne pod 12, možno do skupín spájať aj žiakov z rôznych ročníkov. Tieto predmety sa klasifikujú.
     14. Na vyučovanie ostatných povinne voliteľných predmetov (okrem etickej výchovy a náboženskej výchovy) spájame žiakov rôznych tried toho istého ročníka a vytvárame skupiny najmenej s 10 žiakmi. Vyučovanie voliteľného predmetu je záväzné na celý školský rok. Voliteľný predmet sa hodnotí známkou a počíta sa do priemeru. V treťom ročníku si žiak povinne volí dva voliteľné predmety. V štvrtom ročníku si žiak povinne volí 4 voliteľné predmety. Štvorhodinové voliteľné predmety sa vyučujú ako bloky v trvaní 90 minút.
     15. Kurzové formy výučby sa realizujú v zmysle platnej legislatívy.
       
     Ročník
     prvý
     druhý
     tretí

      spolu

     Účelové cvičenia
     2x6 hodín
     2x6 hodín
     24 hodín
     Kurz ochrany života a zdravia
     3x6 hodín
     18 hodín
     Kurz pohybových aktivít v prírode
     5x6 hodín
     5x6 hodín
     60 hodín

      

     Súčasťou vyučovania je kurz pohybových aktivít v prírode v prvom a druhom ročníku. Koná sa v rozsahu piatich vyučovacích dní, najmenej však v rozsahu 15 vyučovacích hodín. Organizuje sa vo forme lyžiarskeho, snoubordingového, plaveckého, turistického kurzu alebo kurzu iných športov v prírode.