• O profilácii anglický jazyk

        • Školský vzdelávací program s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka vznikol na základe neustále sa zvyšujúcej požiadavke spoločnosti dokonale ovládať anglický jazyk. Záujemcom o štúdium ponúka študijný plán prostredníctvom ktorého majú žiaci možnosť absolvovať až 7 až 9 hodín anglického jazyka týždenne a tak získať jazykové spôsobilosti potrebné pre životné a pracovné uplatnenie a pre komunikáciu v cudzojazyčnom prostredí. Pred koncom štúdia má študent možnosť vykonať štátnu jazykovú skúšku a získať certifikát City&Guilds.