• Profil absolventa profilácie anglický jazyk

    • Absolvent:

     • má vedomosti, zručnosti a spôsobilosti, ktoré výrazne prevyšujú požiadavky ŠVP najmä v oblasti študijnej profilácie na anglický jazyk a v oblastiach, ktoré si zvolí formou voliteľných predmetov počas štúdia a ktoré sú potrebné pre jeho ďalšiu profesionálnu orientáciu,
     • dokáže svoje nadobudnuté vedomosti a zručnosti z anglického jazyka uplatniť a ďalej rozvíjať tak, aby bol úspešný v praxi a v ďalšom štúdiu na vysokých školách najmä s jazykovedným zameraním,
     • má dobré praktické a im zodpovedajúce teoretické vedomosti z anglického jazyka, má schopnosť porozumieť autentickým hovoreným prejavom a písaným textom v anglickom jazyku,
     • má hlbšie vedomosti o zemepisných údajoch a informácie o politickom, hospodárskom a spoločenskom živote, o histórii krajiny príslušnej jazykovej oblasti,
     • má schopnosť prirodzene reagovať na hovorené podnety v anglickom jazyku a schopnosť rozprávať o vlastnom čítaní cudzojazyčnej literatúry,
     • má predpoklady uplatniť sa ako tlmočník,
     • dosiahne v anglickom jazyku úroveň B2 až C1 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky.