• Učebný plán profilácie STEAM

    •  

     Učebné plány vychádzajú zo záväzných rámcových učebných plánov ŠVP pre gymnáziá v Slovenskej republike s vyučovacím jazykom slovenským (štvorročný vzdelávací program) – ISCED 3A schválených MŠVVaŠ SR dňa 20. marca 2015 pod číslom 2015-7846/10840:1-10B0 s platnosťou od 1. septembra 2015 začínajúc 1. ročníkom.

      

     Vzdelávacia oblasť, predmet / ročník

     prvý

     druhý

     tretí

     štvrtý

     spolu

     Jazyk a komunikácia

     9

     9

     10

     10

     38

     slovenský jazyk a literatúra

     3

     3

     3

     3

     12

     prvý cudzí jazyk (e)

     3

     3

     4

     4

     14

     druhý cudzí jazyk (e)

     3

     3

     3

     3

     12

     tvorba a prezentácia projektu (f)

      

      

     1

      

     +1

     Matematika a práca s informáciami

     6

     7

     7

     3

     15+8

     matematika (g)

     5

     4

     4

      

     12+1

     finančná matematika (h)

      

      

      

     1

     +1

     aplikovaná matematika (i)

      

      

      

     2

     +2

     informatika

     1

     1

     1

      

     3

     technika (j)

      

     2

     2

      

     +4

     Človek a príroda

     9

     9

     3

     0

     16+5

     fyzika

     2

     2

     1

      

     5

     chémia

     2

     2

     1

      

     5

     biológia

     2

     3

     1

      

     6

     experimentálna prírodoveda (k)

     3

     2

      

      

     +5

     Človek a spoločnosť

     4

     4

     5

     1

     13+1

     dejepis

     2

     2

     2

      

     6

     geografia (l)

     2

     2

     1

      

     4+1

     občianska náuka

      

      

     2

     1

     3

     Umenie a kultúra

     1

     1

     0

     0

     2

     umenie a kultúra

     1

     1

      

      

     2

     Človek a hodnoty

     1

     1

     0

     0

     2

     etická/náboženská výchova (m)

     1

     1

      

      

     2

     Zdravie a pohyb

     2

     2

     2

     2

     8

     telesná a športová výchova

     2

     2

     2

     2

     8

     Voliteľné predmety (n)

     0

     0

     4

     11

     15

     1. voliteľný predmet

      

      

     2

     1

     3

     2. voliteľný predmet

      

      

     2

     2

     4

     3. voliteľný predmet

      

      

      

     4

     4

     4. voliteľný predmet

      

      

      

     4

     4

     Spolu 

     32

     33

     32

     27

     124

      

      

     Poznámky:

     1. Maximálny počet vyučovacích hodín v týždni nesmie byť vyšší ako 36, čo predstavuje maximálnu hodinovú dotáciu spolu s nepovinnými predmetmi za celé štúdium 144 hodín.
     2. Rozdelenie hodín do ročníkov je v právomoci školy. Pri prestupe žiaka prijímajúca škola zistí, podľa akého školského vzdelávacieho programu sa žiak vzdelával na predchádzajúcej škole a zabezpečí zosúladenie jeho vedomostí, zručností a postojov so svojím vlastným vzdelávacím programom spravidla v priebehu jedného roka.
     3. Vyučovacia hodina má v tomto rozdelení učebného plánu 45 minút.
     4. Trieda sa delí na každej hodine v predmetoch prvý cudzí jazyk, druhý cudzí jazyk, informatika, etická výchova, náboženská výchova, náboženstvo, telesná a športová výchova a na  hodinách,  ktoré  majú  charakter  laboratórnych  cvičení,  praktických cvičení a projektov. Skupiny možno vytvárať aj spájaním žiakov rôznych tried toho istého ročníka s najvyšším počtom žiakov 23. V predmete informatika môže byť v skupine najviac 15 žiakov. Trieda sa na jednej hodine v týždni v jednom ročníku za celé štúdium delí na skupiny v predmetoch fyzika (v 1. ročníku), chémia (v 2. ročníku), biológia (v 2. ročníku), matematika (v 1. ročníku). Delenie na  skupiny  je  pri  minimálnom  počte  24 žiakov v triede.
     5. Vyučujú sa dva z jazykov: anglický, francúzsky, nemecký alebo ruský podľa  rozhodnutia žiakov a ich zákonných zástupcov. Na vyučovanie jazykov utvárame skupiny žiakov z rôznych tried toho istého ročníka.
     6. V predmete tvorba a prezentácia projektu je 1 hodina použitá z disponibilných hodín. Tento predmet si škola zvolila sama a pripravila jeho obsah na dotvorenie ŠkVP.
     7. V predmete matematika sa zvyšuje časová dotácia o 1 hodinu na rozšírenie a prehĺbenie obsahu predmetu.
     8. V predmete finančná matematika je 1 hodina použitá z disponibilných hodín. Tento predmet si škola zvolila sama a pripravila jeho obsah na dotvorenie ŠkVP.
     9. V predmete aplikovaná matematika sú 2 hodiny použité z disponibilných hodín. Tento predmet si škola zvolila sama a pripravila jeho obsah na dotvorenie ŠkVP.
     10. V predmete technika sú 4 hodiny použité z disponibilných hodín. Tento predmet si škola zvolila sama a pripravila jeho obsah na dotvorenie ŠkVP. Predmet sa vyučuje v dvojhodinových blokoch. V druhom ročníku je zameraný na aplikovanú geometriu, v treťom ročníku na praktickú informatiku.
     11. V predmete experimentálna prírodoveda je 5 hodín použitých z disponibilných hodín. Tento predmet si škola zvolila sama a pripravila jeho obsah na dotvorenie ŠkVP. Predmet sa vyučuje v trojhodinových, resp. dvojhodinových blokoch.
     12. V predmete geografia sa zvyšuje časová dotácia o 1 hodinu na rozšírenie a prehĺbenie obsahu predmetu.
     13. Na  vyučovanie  povinne  voliteľného  predmetu  etická  výchova  alebo  náboženská výchova možno spájať žiakov rôznych tried toho istého ročníka a vytvárať skupiny s najvyšším počtom žiakov 20. Ak počet žiakov v skupine na vyučovanie etickej výchovy alebo náboženskej výchovy klesne pod 12, možno do skupín spájať aj žiakov z rôznych ročníkov. Tieto predmety sa klasifikujú.
     14. Na vyučovanie ostatných povinne voliteľných predmetov (okrem etickej výchovy a náboženskej výchovy) spájame žiakov rôznych tried toho istého ročníka a vytvárame skupiny najmenej s 10 žiakmi. Vyučovanie voliteľného predmetu je záväzné na celý školský rok. Voliteľný predmet sa hodnotí známkou a počíta sa do priemeru. V treťom ročníku si žiak povinne volí dva voliteľné predmety. V štvrtom ročníku si žiak povinne volí 4 voliteľné predmety. Štvorhodinové voliteľné predmety sa vyučujú ako bloky v trvaní 90 minút.
     15. Kurzové formy výučby sa realizujú v zmysle platnej legislatívy.

      

     Ročník
     prvý
     druhý
     tretí
     spolu
     Účelové cvičenia
     2 x 6 hodín
     2 x 6 hodín
     24 hodín
     Kurz ochrany života a zdravia
     3 x 6 hodín
     18 hodín
     Kurz pohybových aktivít v prírode
     5 x 6 hodín
     5 x 6 hodín
     60 hodín

      

     Súčasťou vyučovania je kurz pohybových aktivít v prírode v prvom a druhom ročníku. Koná sa v rozsahu piatich vyučovacích dní, najmenej však v rozsahu 15 vyučovacích hodín. Organizuje sa vo forme lyžiarskeho, snoubordingového, plaveckého, turistického kurzu alebo kurzu iných športov v prírode.