• Slávnostné ukončenie školského roka 2018/2019

    Vážení hostia, kolegovia, milí žiaci!

    Zdá sa mi to ako by to bolo len pár dní, keď sme pred desiatimi mesiacmi nasadli do vlaku s názvom školský rok 2018/19 a dnes už stojíme na jeho konečnej stanici. Mal všetky prívlastky, ktoré školský rok má mať – úspešný, pestrý, náročný...

    Desať mesiacov ste si plnili svoje školské povinnosti, väčšina na výbornú, no našli sa aj takí, ktorých taktické manévre, ako sa vyhnúť testom a skúšaniu, sa stali známymi v celom učiteľskom zbore. Prváci už tiež prenikli nielen do tajov experimentálnej prírodovedy, či aplikovanej informatiky, ale aj umenia nazývaného „Ako zvýšiť učiteľom tlak“. Dnes nastal čas bilancovania a z rúk triednych učiteľov si o chvíľu prevezmete koncoročné vysvedčenie za celoročné úsilie. Pre niektorých bude potešením a motiváciou do ďalšieho štúdia, pre iných zasa výkričníkom, že treba pridať.

    Z celkového počtu 177 žiakov 33 prospelo s vyznamenaním a 61 prospelo veľmi dobre. Za výborné študijné výsledky, teda za priemer do 1,5, bolo vyplatené za 1. polrok 50 žiakom prospechové štipendium, za 2. polrok dostane štipendium 35 žiakov. S čistými jednotkami ukončili tento školský rok Ema Kapustová, Timotej Piliarkin a Eliška Smarkoňová (I.G), Lea Daxnerová a Viktória Krakovská (II.H) a Timea Libičová (III.G). Myslím, že títo žiaci si zaslúžia potlesk.

    Škola nie je len vzdelávanie, učebné osnovy a plány. Školu robia dobrou školou predovšetkým učitelia. Vymýšľajú a organizujú rôzne akcie, zapájajú žiakov do súťaží a projektov. Hlavne vďaka nim sa nám tento rok mimoriadne darilo. Na medzinárodnej úrovni reprezentovali nielen našu školu, ale aj celé Slovensko naši futbalisti, ktorí získali na Školských majstrovstvách sveta v Belehrade 2. miesto. Vynikajúce výsledky dosiahli aj žiaci nášho SG v športových kluboch, spomeniem len našich biatlonistov na Majstrovstvách sveta juniorov v Osrblí, či kolkára Filipa Bánika, ktorý na Majstrovstvách sveta dorastencov v Rokycanoch dopomohol kolkárskemu klubu získať 3. miesto.

    Úspešní sme boli aj v celoslovenských súťažiach – na Školských majstrovstvách SR sme získali 1. miesto vo futsale a naše biatlonistky skončili na 3. mieste v cezpoľnom behu.

    Medzinárodné projekty Erasmus už berieme ako bežnú súčasť života školy. V decembri boli naši žiaci na Cypre, v apríli v Litve a v Poľsku na medzinárodných stretnutiach. Vďaka projektu Tatranskí rytieri a zásluhou žiakov III.H sa v areáli školy vybudoval náučný chodník.

    Mohla by som takto pokračovať ďalej, ale nie je možné na tomto mieste vymenovať a oceniť všetky súťaže, projekty a aktivity, ktoré sme v tomto školskom roku realizovali. Moje poďakovanie preto patrí všetkým žiakom a učiteľom, ktorí urobili čosi naviac a venovali tomu svoj voľný čas a energiu. Veľké ďakujem patrí aj trénerom, vychovávateľkám, prevádzkovým zamestnancom a predovšetkým nášmu zriaďovateľovi ŽP za všetku podporu a pomoc.

    Život je neustála zmena, je to nielen čas stretnutí, ale aj čas rozchodov.  A tak mi na záver dovoľte poďakovať sa našej kolegyni Ľudke Kroupovej, ktorá končí svoje profesionálne pôsobenie na našej škole.

    Vážení kolegovia, milí žiaci! Dnešným dňom sa končí školský rok 2018/19, začínajú dva mesiace prázdnin. Želám všetkým, aby ste si v zdraví užili vytúžený čas oddychu, načerpali novú energiu a inšpiráciu pre prípravu toho budúceho. Prajem vám krásne leto a pohodové prázdniny!

    PaedDr. Katarína Zingorová, riaditeľka školy

   • Envirodeň na ZŠ v Podbrezovej

    Seneca povedal: „Keď ľudia vyučujú, sami sa učia.“  

    Takúto možnosť učiť sa rovesníckym vzdelávaním dostali naši študenti z profilácie STEAM, ktorí sa zúčastnili 30.4. Envirodňa na Základnej škole Kláry Jarunkovej v Podbrezovej. Ich úlohou bolo sprístupniť žiakom IV.A triedy environmentálnu problematiku Vody. Pripravenou prezentáciou sa snažili viesť žiakov k  pochopeniu  vzájomných vzťahov medzi organizmami a vzťahom človeka k vode ako životnému prostrediu. Pre žiakov si pripravili aj experimenty zamerané na dôkaz znečisťujúcich látok vo vode. Mladším žiakom pomáhali získané vedomosti prejaviť pri tvorbe plagátov. Spoločne sa starší aj mladší žiaci sa vybrali k prameňu a k potôčiku v Podbrezovej, kde dievčatá a chlapci zo IV.A sami chemickými experimentami zisťovali mieru znečistenia vody, zisťovali pH, dokazovali prítomnosť dusičnanov, dusitanov, fosforečnanov aj amónnych katiónov.

    Efektívnosť takéhoto rovesníckeho vzdelávania sa ukázala na strane mladších žiakov, ktorí prijímali poznatky s väčšou zanietenosťou, otvorenosťou a všetky aktivity počas dňa sa im páčili a tiež na strane starších žiakov - žiackych lektorov, ktorí sa museli pripraviť po odbornej stránke, natrénovať mnohé zručnosti a svoje aktivity realizovať pútavým spôsobom.

    Ďakujeme žiakom IV.A triedy, ktorí s nami ochotne a aktívne spolupracovali, učiteľom a vedeniu základnej školy, ktorí našim žiakom: Lucii Bacúšanovej, Matejovi Hubertovi, Tomášovi Kováčikovi, Rastislavovi Medveďovi, Kristíne Oceľovej a Viktórii Pohančaníkovej umožnili vyskúšať si aké je to učiť sa učením.

    >> FOTOGALÉRIA

   • Deň Zeme

    Deň Zeme si pripomíname od roku 1970. Vznikol ako reakcia na rozsiahle poškodzovanie životného prostredia a jeho cieľom je pripomenutie si našej závislosti na cenných daroch, ktoré nám Zem poskytuje. Zemské zdroje nie sú nevyčerpateľné a je potrebné venovať sa otázkam životného prostredia a prostredníctvom spoločného celosvetového úsilia chrániť jej poklady pre budúce generácie ľudí a ostatných tvorov žijúcich na Zemi.

    Keďže tento rok Deň Zeme pripadol na prázdniny, pripomenuli sme si ho v piatok 26. apríla.

    Žiaci 2. a 3. ročníka sa zúčastnili fascinujúcich prednášok spojených s experimentom – Ako získať zlato zo smartfónu, na ktorých sme všetci zúčastnení pochopili, že to, čo nazývame odpad, je druhotnou surovinou na výrobu mnohých látok, ako aj napríklad zlata.

    Zároveň sa žiaci zúčastnili upratovania okolia školy.

    Veríme, že si o niečo viac budú vážiť svoje životné prostredie.                                   >>FOTOGALÉRIA

   • Vianočná akadémia

    Posledný školský deň v kalendárnom roku 2018 nám už tradične naši učitelia a žiaci navodili vianočnú náladu akadémiou.

    V jej úvode boli odovzdané ceny zástupcom tried s najkrajšou vianočnou výzdobou, odzneli príhovory riaditeliek oboch škôl a videli sme krásny a bohatý kultúrny program. Ďakujeme všetkým účinkujúcim a prajeme vám krásne, pokojné a šťastné Vianoce.

    >>FOTOGALÉRIA

    • Príhovor riaditeľky školy

     Vážení kolegovia, milí žiaci!

            Rok sa s rokom stretol a opäť nám klopú na dvere vianočné sviatky, čas radosti, zázrakov, prianí a neopakovateľnej atmosféry, ku ktorej už neodmysliteľne patrí aj naša VIANOČNÁ AKADÉMIA.

           Dnes už nikto neverí, že ak vydržíme celý deň bez jedla, uvidíme zlaté prasiatko, či keď budeme tíško sedieť, začujeme cingot zvončekov. Ale jedno zostáva stále - to tajomné čaro v našich dušiach a chuť robiť radosť ostatným. A práve úžasný program, ktorý nám každoročne pripravia naši žiaci a kolegovia pred Vianocami, je tým čarovným gombíkom, ktorý nás vtiahne do tej správnej vianočnej nálady. Vychutnajme si ju so všetkým, čo k nej patrí. Zabudnime na všetky starosti a prežime tieto sviatky v láske, šťastí a svornosti.

          V mene vedenia školy, ale aj ja osobne, Vám želám do nasledujúcich krásnych vianočných dní pohodu v kruhu svojich najbližších a do nového roka pevné zdravie a splnenie všetkých Vašich túžob, snov a prianí.

                                                                                                                                                       Katarína Zingorová