• Matematika

    • Počas skúšky je možné používať kalkulačku.

     1. Číselné obory a počtové operácie v nich

     • sčitovanie, odčítavanie, násobenie a delenie prirodzených, celých a desatinných čísel
     • usporiadanie a porovnávanie daných čísel
     • kritéria deliteľnosti prirodzených čísel
     • prvočíslo a zložené číslo, prvočíselný rozklad, najväčší spoločný deliteľ, najmenší spoločný násobok prirodzených čísel
     • slovné úlohy


     2. Zlomky

     • krátenie a rozširovanie zlomkov, základný tvar zlomku
     • sčitovanie, odčítavanie, násobenie a delenie zlomkov
     • zmiešané číslo, prevod desatinného čísla na zlomok a naopak
     • porovnanie a usporiadanie zlomkov


     3. Percentá

     • vzťah medzi zlomkami, desatinnými číslami a percentami
     • výpočet 1% zo základu; výpočet základu, počtu percent, časti prislúchajúcej k počtu percent
     • slovné úlohy


     4. Premenná, výraz, lineárna rovnica a nerovnica

     • sčitovanie a odčítavanie výrazov s premennou
     • násobenie a delenie výrazov s premennou nenulovým číslom, vynímanie pred zátvorku, úprava na súčin pomocou vzorcov
     • určenie hodnoty výrazu pre danú hodnotu premennej
     • lineárna rovnica a nerovnica a ich riešenie
     • vyjadrenie neznámej zo vzorca
     • slovné úlohy, trojčlenka
     • priama a nepriama úmernosť


     5. Mocniny a odmocniny, zápis veľkých a malých čísel

     • druhá a tretia mocnina a odmocnina
     • mocniny s prirodzeným mocniteľom
     • zápis veľkých a malých čísel v tvare   (pre ) a počítanie s takýmito číslami


     6. Planimetria

     • uhol a jeho veľkosť; vlastnosti uhlov; rozdelenie uhlov podľa veľkosti a polohy
     • premena jednotiek dĺžky a obsahu
     • uhly v trojuholníku; rozdelenie trojuholníkov podľa veľkosti uhlov a dĺžok strán
     • trojuholník a jeho vlastnosti; priečky v trojuholníku (výška, ťažnica, stredná priečka)
     • Pytagorova veta
     • štvorec, obdĺžnik, rovnobežník, lichobežník a ich vlastnosti
     • kružnica a kruh a ich vlastnosti
     • výpočet obvodov a obsahov rovinných útvarov
     • slovné úlohy


     7. Stereometria

     • premena jednotiek objemu a povrchu
     • sieť kocky a kvádra
     • telesá – kocka, kváder, hranol, ihlan, valec, kužeľ, guľa
     • výpočet povrchov a objemov telies
     • slovné úlohy


     8. Kombinatorika a štatistika

     • riešenie kombinatorických úloh rôznymi metódami – systematické vypisovanie možnosti, stromový diagram, tabuľka
     • čítanie z grafov a tabuliek; rôzne typy diagramov