• Kritériá prijatia žiakov na štúdium do 1. ročníka pre školský rok 2020/2021

  V súlade so zákonom NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov po prerokovaní v pedagogickej rade a rade školy určuje riaditeľka školy kritériá pre prijatie žiakov do 1. ročníka pre školský rok 2020/2021.

   

  Číselný kód školy: 66 10 23

  Odbor: 7902 J  gymnázium

  Počet prijímaných žiakov: 40

  Termín prijímacej skúšky: 11. máj 2020 alebo 14. máj 2020

  Profilácie: šport, informatika, anglický jazyk, STEAM (prírodné vedy a technika)

  Na prihláške v riadku názov študijného odboru vyznačte:

  • gymnázium / ŠPORT (druh športu)
  • gymnázium / INF
  • gymnázium / ANJ
  • gymnázium / STEAM

   

  Predpoklady prijatia na vzdelávanie:

        Do prvého ročníka môže byť prijatý uchádzač, ktorý získal nižšie stredné vzdelanie podľa § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 245/2008 Z.z. a splnil podmienky prijímacieho konania.

       

  Kritériá pre prijatie uchádzača:

  1. Uchádzači, ktorí v celoslovenskom testovaní žiakov deviateho ročníka ZŠ dosiahnu v každom predmete samostatne úspešnosť najmenej 90 %, budú prijatí prednostne (§ 65 ods. 5 školského zákona).

  2. Ostatní uchádzači budú prijatí na štúdium na základe výsledkov vedomostnej skúšky zo slovenského jazyka a matematiky,  dosiahnutých v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka ZŠ, preferenčných bodov za prospech na ZŠ a za umiestnenie v súťažiach súvisiacich s profiláciou, o ktorú sa uchádzajú.

  3. Vedomostná skúška pozostáva z  testu zo slovenského jazyka a matematiky.

  • Forma skúšky: interaktívny test pomocou výukového portálu MOODLE
  • Rozsah učiva: vzdelávacie štandardy ŠVP pre ZŠ
  • Maximálny počet bodov, ktoré môže uchádzač získať:

  slovenský jazyk – 30 bodov, matematika – 30 bodov

  • Uchádzač o prijatie úspešne absolvoval vedomostnú skúšku, ak v každej časti vedomostnej skúšky  získal minimálne 10 bodov. Úspešné vykonanie vedomostnej skúšky nezaručuje prijatie na štúdium.

  4. Za výsledky dosiahnuté v Testovaní 9 - 2019 môže žiak získať max. 20 bodov, pričom počet bodov z testovania sa rovná jednej desatine dosiahnutých percent.

  5. Preferenčné body, ktoré môže žiak získať za prospech na ZŠ, sú uvedené v tabuľke (priemerný prospech v druhom polroku 8. ročníka a v prvom polroku 9. ročníka – max. po 30 bodov):

  Priemer 1,00 do 1,25 do 1,50 do 1,75 do 2,00 nad 2,00
  Počet bodov 30 25 20 15 10 0

  6. Body za umiestnenie v súťažiach v školských rokoch 2018/19, 2019/20, ktorých vyhlasovateľom je MŠVVaŠ SR a súvisia so zvolenou profiláciou:

  Kolo 1. miesto 2. miesto 3. miesto
  okresné 10 bodov 8 bodov 6 bodov
  krajské 20 bodov 18 bodov 16 bodov
  celoslovenské 30 bodov 28 bodov 26 bodov

  Kópiu dokladu o umiestnení žiaka na súťaži odporúčame doručiť spolu s prihláškou (najneskôr v deň prijímacej skúšky) a musí obsahovať: meno a priezvisko, dátum udelenia diplomu, pečiatku a podpis organizátora, na rube musí byť opatrená pečiatkou ZŠ a podpisom riaditeľa. Žiak sa môže preukázať viacerými diplomami (z rôznych súťaží), pri účasti vo viacerých kolách tej istej súťaže berieme do úvahy iba doklad o umiestnení v najvyššom kole tejto súťaže.

  7. Celkové poradie uchádzačov sa určí po prijímacích skúškach na základe súčtu bodov za:

  • test zo slovenského jazyka a matematiky - maximálne 60 bodov,
  • výsledky testovania žiakov 9. ročníkov ZŠ – maximálne 20 bodov,
  • prospech na ZŠ – maximálne 60 bodov,
  • umiestnenie v súťažiach.

  8. Prijatí budú uchádzači s najvyšším dosiahnutým súčtom bodov do obsadenia všetkých voľných miest.

  9. V prípade rovnosti bodov získaných pri prijímacom konaní bude prijatý uchádzač, ktorý:

  • má zníženú pracovnú schopnosť (§ 63 ods. 4 a § 67 ods. 3 školského zákona),
  • získal väčší počet bodov za prospech na ZŠ,
  • získal väčší počet bodov z vedomostnej skúšky.

   

  Záverečné ustanovenia:

  1. Riaditeľka školy pozve uchádzačov na prijímacie skúšky najneskôr päť dní pred termínom ich konania.
  2. Uchádzačovi, ktorý sa zo závažných dôvodov nemôže zúčastniť vedomostnej skúšky v riadnom termíne, určí riaditeľka školy náhradný termín najneskôr v poslednom týždni augusta.
  3. Riaditeľka školy zverejní zoznam uchádzačov na výveske školy a na www stránke podľa výsledkov prijímacieho konania do troch pracovných dní odo dňa termínu konania skúšky. Zoznam obsahuje poradie uchádzačov s vopred prideleným číselným kódom zoradených podľa celkového počtu bodov získaných pri prijímacom konaní a informáciu, či uchádzač vykonal prijímaciu skúšku úspešne alebo neúspešne.
  4. Uchádzačovi, ktorý bol prijatý na štúdium, oznámi škola termín, miesto a spôsob zápisu na štúdium spolu s doručením rozhodnutia o prijatí. Škola vykoná zápis prijatých uchádzačov, ktorým bolo doručené rozhodnutie o prijatí na štúdium, na základe zápisného lístka, ktorý vydá príslušná základná škola.
  5.  Ak sa prijatý uchádzač v stanovenej lehote nezapíše, zruší sa rozhodnutie o prijatí a voľné miesto sa ponúkne ďalšiemu uchádzačovi v poradí.
  6. Proti rozhodnutiu o neprijatí môže uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača podať žiadosť o preskúmanie rozhodnutia do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.
  7. Výsledky prijímacieho konania do 1. ročníka platia len pre školský rok 2020/2021.

   

  V Podbrezovej 29.01.2020                                                            Ing. Miriam Pindiaková

                                                                                                      riaditeľka SSŠ ŽP