• Nešportové triedy

    • Kritériá prijatia žiakov na štúdium

      do 1. ročníka pre školský rok 2018/2019

      

     V súlade so zákonom NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov po prerokovaní v pedagogickej rade a rade školy určuje riaditeľka školy kritériá pre prijatie žiakov do 1. ročníka pre školský rok 2018/2019.

     Číselný kód školy: 66 10 23

     Odbor: 7902 J  gymnázium  

     Počet prijímaných žiakov v jednotlivých profiláciách:

     informatika - 15 žiakov, STEAM (prírodné vedy a technika) - 15 žiakov, anglický jazyk - 10 žiakov

      

     Predpoklady prijatia na vzdelávanie:

     Do prvého ročníka môže byť prijatý uchádzač, ktorý získal nižšie stredné vzdelanie podľa § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 245/2008 Z.z. a splnil podmienky prijímacieho konania.

          

     Kritériá pre prijatie uchádzača:

     1. Uchádzači, ktorí v celoslovenskom testovaní žiakov deviateho ročníka ZŠ dosiahnu v každom predmete samostatne úspešnosť najmenej 90 %, budú prijatí prednostne (§ 65 ods. 5 školského zákona).
     2. Ostatní uchádzači budú prijatí na štúdium na základe výsledkov vedomostnej skúšky zo slovenského jazyka a matematiky, výsledkov dosiahnutých v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka ZŠ a preferenčných bodov za prospech na ZŠ.
     3. Vedomostná skúška pozostáva z  testu zo slovenského jazyka a matematiky.
     • Forma skúšky: interaktívny test pomocou výukového portálu MOODLE
     • Rozsah učiva: vzdelávacie štandardy ŠVP pre ZŠ
     • Maximálny počet bodov, ktoré môže uchádzač získať: slovenský jazyk – 30 bodov, matematika – 30 bodov
     • Uchádzač o prijatie úspešne absolvoval vedomostnú skúšku, ak v každej časti vedomostnej skúšky  získal minimálne 10 bodov. Úspešné vykonanie vedomostnej skúšky nezaručuje prijatie na štúdium.
     1. Za výsledky dosiahnuté v testovaní žiakov 9. ročníkov môže žiak získať max. 40 bodov, pričom počet bodov z testovania sa rovná dvojnásobku jednej desatiny dosiahnutých percent.
     2. Preferenčné body, ktoré môže žiak získať za prospech na ZŠ, sú uvedené v tabuľke (priemerný prospech v druhom polroku 8. ročníka a v prvom polroku 9. ročníka – max. po 30 bodov):

      

     Priemer

     1,00

     do 1,25

     do 1,50

     do 1,75

     do 2,00

     nad 2,00

     Počet bodov

     30

     25

     20

     15

     10

     0

      

     1. K bodovému zisku podľa bodov 3) až 5) môžu uchádzači získať bodový bonus:
     •  úspešní riešitelia slovenských kôl vedomostných súťaží (8. a 9. ročník) – 20 bodov,
     •  úspešní riešitelia krajských kôl vedomostných súťaží (8. a 9. ročník) – 15 bodov,
     •  úspešní riešitelia okresných kôl vedomostných súťaží (8. a 9. ročník) – 10 bodov.

     Úspešní riešitelia priložia k prihláške školou overený doklad o umiestnení (diplom alebo výsledkovú listinu).       Za 1. miesto MAX bodov, za každé ďalšie o 1 bod menej.

     1. Uchádzači budú zoradení podľa celkového dosiahnutého súčtu bodov za:
     • vedomostné skúšky zo slovenského jazyka a matematiky - maximálne 60 bodov,
     • výsledky testovania žiakov 9. ročníkov ZŠ – maximálne 40 bodov,
     • prospech na ZŠ – maximálne 60 bodov,
     • bodový bonus – maximálne 20 bodov.
     1. Maximálny počet bodov, ktoré môže uchádzač získať, je 180. Prijatí budú uchádzači s najvyšším dosiahnutým súčtom bodov do obsadenia všetkých voľných miest.
     2. V prípade rovnosti bodov získaných pri prijímacom konaní bude prijatý uchádzač, ktorý:
     • má zníženú pracovnú schopnosť,
     • získal väčší počet bodov z vedomostnej skúšky,
     • získal väčší počet bodov v testovaní žiakov 9. ročníkov,
     • získal väčší počet bodov za prospech na ZŠ.

      

     Záverečné ustanovenia

     1. Riaditeľka školy pozve uchádzačov na prijímacie skúšky najneskôr päť dní pred termínom ich konania.
     2. Uchádzačovi, ktorý sa zo závažných dôvodov nemôže zúčastniť vedomostnej skúšky v riadnom termíne, určí riaditeľka školy náhradný termín najneskôr v poslednom týždni augusta.
     3. Riaditeľka školy zverejní zoznam uchádzačov na výveske školy a na www stránke podľa výsledkov prijímacieho konania do troch pracovných dní odo dňa termínu konania skúšky. Zoznam obsahuje poradie uchádzačov s vopred prideleným číselným kódom zoradených podľa celkového počtu bodov získaných pri prijímacom konaní a informáciu, či uchádzač vykonal prijímaciu skúšku úspešne alebo neúspešne.
     4. Uchádzačovi, ktorý bol prijatý na štúdium, oznámi škola termín, miesto a spôsob zápisu na štúdium spolu s doručením rozhodnutia o prijatí. Škola vykoná zápis prijatých uchádzačov, ktorým bolo doručené rozhodnutie o prijatí na štúdium, na základe zápisného lístka, ktorý vydá príslušná základná škola.
     5. Ak sa prijatý uchádzač v stanovenej lehote nezapíše, zruší sa rozhodnutie o prijatí a voľné miesto sa ponúkne ďalšiemu uchádzačovi v poradí.
     6. Proti rozhodnutiu o neprijatí môže uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača podať žiadosť o preskúmanie rozhodnutia do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.
     7. Výsledky prijímacieho konania do 1. ročníka platia len pre školský rok 2018/2019.

      

     V Podbrezovej 25.01.2018                                                            PaedDr. Katarína Zingorová,

                                                                                                                            riaditeľka SG ŽP