• Publicita projektu

    • Aplikovanie inovatívnych metód do vyučovania

     (Podbrezovan 13/2014)


     „Aplikovanie inovatívnych metód do vyučovania prírodovedných predmetov s cieľom prípravy žiakov pre potreby vedomostnej spoločnosti“ je celý názov projektu, na ktorý Súkromné gymnázium Železiarne Podbrezová získalo financie z európskych štrukturálnych fondov v rámci Operačného programu Vzdelávanie.
     Hlavným cieľom projektu, ktorého realizácia bude trvať 18 mesiacov, je rozšíriť kompetencie učiteľov v oblasti moderných metód výučby, vytvoriť inovatívne učebné materiály pre prírodovedné predmety, zriadiť počítačom podporované laboratóriá pre výučbu fyziky, chémie a biológie, vybaviť ich najnovšími pomôckami a technológiami podporujúcimi priamu experimentálnu činnosť žiakov.
     Zriaďovateľ školy Železiarne Podbrezová a.s. zabezpečil prípravu miestností pre obidve laboratóriá (urobili sa nové rozvody vody a kanalizácie, elektrické rozvody, keramické obklady, dlažby, podhľady a svietidlá, vzduchotechnika, vymurovala sa miestnosť pre chemikálie, miestnosti sa vymaľovali). V súčasnosti prebiehajú verejné obstarávania podľa Harmonogramu obstarania tovarov a služieb v projekte a súčasne odborní experti realizujú jednotlivé aktivity projektu so zámerom profilovať absolventa súkromného gymnázia tak, aby absolvovanie všeobecnovzdelávacej školy nebolo preň hendikepom pri vstupe na trh práce, aby jeho flexibilnosť a schopnosť učiť sa, riešiť problémy v tíme a získaná prírodovedná a digitálna gramotnosť zvýšili jeho šance prijatia na vysokú školu, či zamestnať sa.
     Pojem metóda je odvodený z gréckeho slova „meta hodos“, čo znamená cesta smerujúca k cieľu. Cesta, na ktorú nastúpilo Súkromné gymnázium Železiarne Podbrezová realizáciou projektu, je cesta k nášmu cieľu - držať trend s požiadavkami súčasnej doby a udržať si konkurencieschopnosť v náročných spoločenských podmienkach.

     K. Zingorová

      

     Premena tradičnej školy na modernú a multimédiá

     (Podbrezovan 22/2014)


     V dňoch 20. – 24. októbra 2014 sa v Bratislave zúčastnili štyria pedagógovia Súkromného gymnázia ŽP školenia „Multimédiá vo vzdelávaní“. Školenie bolo súčasťou aktivít v projekte s názvom
     „Aplikovanie inovatívnych metód do vyučovania prírodovedných predmetov s cieľom prípravy žiakov pre potreby vedomostnej spoločnosti“, ktorý je v rámci prioritnej osi Reforma systému vzdelávania a opatrenia Premena tradičnej školy na modernú, spolufinancovaný zo zdrojov Európskej únie.
     Odbornú úroveň školenia zastrešovala spoločnosť GOPAS SR, a.s., ktorá zabezpečila kvalitného a kvalifikovaného lektora a moderný vzdelávací priestor. Realizované bolo v dvoch fázach, v prvej absolvovali naši pedagógovia základný kurz v práci s videom a programom na jeho spracovanie Adobe Premiere Pro. V druhej fáze nasledovalo rozšírenie vedomostí a zručností v práci s týmto programom o pokročilé funkcie a spoluprácu s pridruženým softvérom – Adobe Audition, Adobe Media Encoder, Adobe Encore, Adobe Prelude.
     Hlavným dôvodom, prečo sa takýto druh školenia v rámci projektu realizoval bolo, že štyria pedagógovia – Ing. I. Štubňa, Mgr. J. Čief, Mgr. A. Jirmer a Mgr. Š. Fedor, majú v projekte v predmetoch chémia, fyzika a biológia za úlohu vytvárať multimediálne výstupy, ktorých zhrnutím majú byť multimediálne DVD vhodné na modernú a inovatívnu výučbu v daných predmetoch.
     Školenie zaujímavou a príťažlivou, aj keď náročnou formou prehĺbilo schopnosti a zručnosti pedagógov v práci s multimédiami, ich tvorbou, úpravou a finálnym spracovaním. Nadobudnuté vedomosti a zručnosti sa premietnu do výstupov v projekte, ktorý škola od februára aktívne realizuje.
     Zdroje financovania, ktoré škola získala zo štrukturálnych fondov Európskej únie sa takto stávajú dôležitým momentom aplikovania inovatívnych metód vo vyučovaní, s cieľom prípravy žiakov pre potreby vedomostnej spoločnosti.

     Mgr. Štefan Fedor

      

     Rozvoj kompetencií v oblasti práce s počítačom podporovanými experimentmi

     (Podbrezovan 23/2014)


     Vzdelávanie pedagogických zamestnancov v rámci projektu „Aplikovanie inovatívnych metód do vyučovania prírodovedných predmetov s cieľom prípravy žiakov pre potreby vedomostnej spoločnosti“ prebiehalo aj v prvých novembrových dňoch. Tentokrát traja učitelia Ing. I. Bruončová, Mgr. J. Čief a Mgr. M. Stieranková absolvovali trojdňové inovačné vzdelávanie „Počítačom podporované prírodovedné laboratórium vo vyučovaní prírodovedných predmetov“. Vzdelávacia aktivita bola realizovaná na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave, pod vedením lektora doc. Dr. Petra Demkanina, PhD.
     Ťažiskom školenia bola tvorba aktivít v fyziky, chémie a biológie v meracom systéme CoachLab a následné získavanie dát z rôznych fyzikálnych a chemicko-biologických experimentov, napríklad „nahrávanie“ EKG alebo sledovanie produkcie CO2 kvasinkami. Dáta boli snímané prostredníctvom rôznych senzorov, ktoré boli ihneď transformované v meracom interfejse (prevodníku) na signál spracovateľný počítačom, následne zobrazené na monitore počítača a ďalej spracované funkciami, ktoré poskytuje merací softvér. Okrem získavania a spracovania dát z reálnych experimentov boli prezentované možnosti merania fyzikálnych veličín z videoklipu a tvorby modelov prírodných javov.
     Počas celého školenia sa frekventantom ochotne venovali študenti a doktorandi z oddelenia didaktiky fyziky, s ktorými diskutovali o skúsenostiach a ďalších možnostiach aplikácie počítačom podporovaných experimentoch v školskej praxe, ale aj o všeobecných problémoch vo vyučovaní prírodovedných predmetov.
     Veríme, že získané kompetencie na prácu so zariadeniami počítačom podporovaného prírodovedného laboratória budú využité pri plnení cieľov aktivít projektu a skvalitnení vyučovacieho procesu prírodovedných predmetov na našej škole.

     J. Čief

      

     Multimédiá vo vzdelávaní

     (Podbrezovan 3/2015)


     Štyria pedagógovia Súkromného gymnázia ŽP sa zúčastnili školenia „Multimédiá vo vzdelávaní“, ktoré bolo súčasťou aktivít v projekte s názvom „Aplikovanie inovatívnych metód do vyučovania prírodovedných predmetov s cieľom príprava žiakov pre potreby vedomostnej spoločnosti“, v rámci prioritnej osi Reforma systému vzdelávania a opatrenia Premena tradičnej školy na modernú, spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.
     Odbornú úroveň školenia s kvalifikovaným lektorom a modernými podmienkami vzdelávania zabezpečila spoločnosť GOPAS SR, a.s. Školenie bolo realizované dvojfázovo. V prvej časti absolvovali naši pedagógovia základný kurz v práci s programom Adobe Flash, v druhej fáze nasledovalo rozšírenie vedomostí a zručností v práci s týmto programom o pokročilé funkcie a pokročilú tvorbu animácií v tomto programe.Hlavným dôvodom, prečo sa takýto druh školenia v rámci projektu realizoval, bola skutočnosť, že štyria pedagógovia – Ing. I. Štubňa, Mgr. J. Čief, Mgr. A. Jirmer a Mgr. Š. Fedor, vytvárajú v projekte v predmetoch chémia, fyzika a biológia multimediálne výstupy, ktorých zhrnutím majú byť multimediálne DVD vhodné na modernú a inovatívnu výučbu v daných predmetoch. Zaujímavou a príťažlivou, aj keď náročnou formou školenie prehĺbilo schopnosti a zručnosti pedagógov v práci s multimédiami. Nadobudnuté vedomosti a zručnosti sa premietnu do výstupov v projekte, ktorý škola od februára aktívne realizuje.
     Zdroje financovania sa takto stávajú dôležitou podmienkou aplikovania inovatívnych metód vo vyučovaní s cieľom prípravy žiakov pre potreby vedomostnej spoločnosti.

     Mgr. Štefan Fedor


      

     Inovatívne metódy výučby prírodovedných predmetov

     (Podbrezovan 6/2015)


     Zmeny súvisiace s aktuálnymi vzdelávacími trendmi modernej spoločnosti si vyžadujú aj zmenu prístupu pedagógov k príprave a realizácii edukácie žiakov. „Klasické“ vyučovacie hodiny je treba dopĺňať, resp. nahradzovať vyučovaním s implementovanými inovatívnymi postupmi, ktorých úlohou je zvýšiť záujem žiakov o edukačný proces, podporiť ich chuť učiť sa a v nemalej miere prispieť k pochopeniu preberaného učiva i jeho praktickej aplikácie.
     Práve preto sa piati pedagógovia Súkromného gymnázia ŽP zúčastnili školení: „Inovatívne metódy výučby biológie, chémie, matematiky, fyziky a rozvoj kľúčových kompetencií žiakov“, ktoré boli súčasťou aktivít v projekte s názvom „Aplikovanie inovatívnych metód do vyučovania prírodovedných predmetov s cieľom prípravy žiakov pre potreby vedomostnej spoločnosti“, v rámci prioritnej osi Reforma systému vzdelávania a opatrenia Premena tradičnej školy na modernú, spolufinancovaný zo zdrojov Európskej únie.
     Vzdelávanie prebiehalo v Prírodovedeckej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach od januára do marca 2015, kedy pedagógovia vypracovali a pred skúšobnou komisiou obhájili záverečnú prezentáciu.
     Nadobudnuté vedomosti a zručnosti pedagógov sa premietnu do vytvorených inovatívnych učebných materiálov (učebné texty, testy, edukačné multimediálne DVD, prezentácie) pre prírodovedné predmety a matematiku. Ich implementácia do vyučovania bude viesť k zvýšeniu motivácie žiakov k vysokoškolskému vzdelávaniu v prírodovedných a technických odboroch.

     M. Stieranková

      

     Nové učebne prírodovedných predmetov

     (Podbrezovan 9/2015)


     Modernizovať vyučovanie prírodovedných predmetov metódami smerujúcimi k aktívnemu objavovaniu poznatkov nie je možné bez vhodného materiálno-technického zabezpečenia. Preto bola do projektu „Aplikovanie inovatívnych metód do vyučovania prírodovedných predmetov s cieľom prípravy žiakov pre potreby vedomostnej spoločnosti“, prebiehajúcom na Súkromnom gymnáziu ŽP, zaradená aj aktivita zameraná na zariadenie a vybavenie odborných učební prírodovedných predmetov. Dve učebne, fyzikálna a chemicko-biologická boli z prostriedkov Európskej únie a zriaďovateľa školy zrekonštruované a vybavené novým laboratórnym nábytkom a didaktickými prostriedkami.
     V jarných mesiacoch minulého roka boli vykonané nevyhnutné stavebné úpravy oboch učební na základe požiadaviek dodávateľa nábytku. Súčasne boli vymenené stropné podhľady, vybudovaná nová elektroinštalácia a osvetlenie. V chemicko-biologickej učebni bola navyše položená nová dlažba a obklady. Takmer po roku bol do vynovených priestorov učební nainštalovaný nový laboratórny nábytok. Moderné odborné učebne sú vybavené demonštračným pracoviskom pre učiteľa a žiackymi pracoviskami s napojením na elektrickú energiu, v prípade chemicko-biologického laboratória aj na vodu. Súčasťou chemicko-biologického laboratória je aj digestor pre bezpečnú realizáciu experimentov z chémie.
     V rámci uvedenej aktivity sme zaobstarali aj didaktické prostriedky pre podporu výučby prírodovedných predmetov: učebné pomôcky, špeciálne prístroje a vybavenie na biológiu, chémiu a fyziku. Doplnený bol aj merací systém Coach, určený pre reálne počítačom podporované experimenty a simulované interaktívne experimenty z prírodovedných predmetov.
     Modernizáciou a kompletným zariadením odborných učební prírodovedných predmetov sme vytvorili optimálne a inšpiratívne prostredie vhodné pre napĺňanie cieľov projektu, jeho udržateľnosti a premeny tradičnej školy na modernú.

     Mgr. J. Čief

      

     Projekt končí – naša práca nie

     (Podbrezovan 21/2015)


     Dňa 16. októbra 2015 sa v klubovni Súkromného gymnázia Železiarne Podbrezová uskutočnila záverečná konferencia k projektu s názvom Aplikovanie inovatívnych metód do vyučovania prírodovedných predmetov s cieľom prípravy žiakov pre potreby vedomostnej spoločnosti, na ktorý SG ŽP získalo grant z európskych štrukturálnych fondov v rámci Operačného programu Vzdelávanie vo výške 190 tisíc eur.
     Úvodné slovo pri slávnostnom otvorení predniesla riaditeľka školy Ing. Anna Pavlusová. Manažérka projektu PaedDr. Katarína Zingorová predstavila projekt, zhodnotila realizované aktivity, dosiahnuté výstupy a splnenie naplánovaných cieľov. Vyzdvihla jeho prínos pre ďalšie efektívne smerovanie našej školy, ako modernej vzdelávacej inštitúcie.
     Za koordinátorov vystúpil Mgr. Juraj Čief, ktorý viedol kľúčovú aktivitu projektu - zriadenie fyzikálneho a chemicko-biologického laboratória. Prezentoval celý časový priebeh budovania učební, od stavebných úprav, ktoré zabezpečoval zriaďovateľ školy Železiarne Podbrezová a.s., až po konečný stav – zrekonštruované učebne, vybavené novým laboratórnym nábytkom a najmodernejšími didaktickými prostriedkami.
     V rámci prvého bloku konferencie predviedli učitelia ukážky vytvorených učebných materiálov z prírodovedných predmetov, určených k podpore experimentálnej činnosti žiakov. V druhom bloku mali hostia možnosť pozorovať využitie zariadenia a vybavenia priamo v zriadených laboratóriách.
     Projekt končí – naša práca nie. V ďalšom období sa zameriame na implementáciu inovatívnych metód do vzdelávania a aplikovania výsledkov projektu aj na iné predmety, čo takisto prispeje k skvalitneniu vzdelávania v škole a následne k lepšie uplatnenie absolventov na trhu práce.

     KZ

      
     Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť
     Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
     www.esf.gov.sk, www.vyskumnaagentura.sk