• Školská konferencia „Ukáž, čo vieš!“

    • Chain reaction (Reťazová reakcia) je trojročný projekt financovaný Európskou komisiou v rámci 7. rámcového programu, s cieľom rozvíjať bádateľsky orientované prírodovedné vzdelávanie v rámci dvanástich partnerských krajín.
     Jadrom projektu je riešenie problémov a bádateľsky orientované učenie sa, ktoré má za cieľ aktívne zapojiť žiakov do štúdia prírodných vied a umožniť im zažiť vzrušenie a výzvy experimentálnej vedy a výskumu. Do projektu sa ako jedna z piatich škôl v rámci Slovenska zapojilo aj Súkromné gymnázium Železiarne Podbrezová. Na projektových aktivitách sa zúčastňujú dvaja vyučujúci prírodovedných predmetov - Mgr. Juraj Čief, Mgr. Martina Stieranková a dve triedy Súkromného gymnázia ŽP, I. H a II. H trieda.
     Od novembra 2015 žiaci pracovali na výskumných projektoch z fyziky, biológie a chémie. Výsledky svojej práce prezentovalo dvanásť tímov na školskej konferencii, ktorá sa uskutočnila 18. marca 2016. Najlepšie dva tímy postupujú na národnú konferenciu, ktorá sa uskutoční 7. a 8. apríla 2016 v Kongresovom centre Academia Slovenskej akadémie vied v Starej Lesnej. V prípade úspešnosti na národnej konferencii jeden tím môže postúpiť na Medzinárodnú konferenciu UKÁŽ ČO VIEŠ!, ktorá sa uskutoční v máji, v bulharskom meste Plovdiv.
     Za metodickú aj materiálnu pomoc ďakujeme učiteľom aj žiakom Katedry fyziky Fakulty prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

     Mgr. Martina Stieranková
     Podbrezovan 7/2016