• Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

   • Národný projekt Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva je zameraný na vytvorenie elektronického vzdelávacieho systému a uvedenie elektronických služieb do prevádzky. Jeho súčasťou je aj zriadenie a vybavenie digitálnych učební, vytváranie digitálneho vzdelávacieho obsahu a vyškolenie vybraných pracovníkov pre zabezpečenie ďalšieho vzdelávania pedagogických pracovníkov. Projekt je financovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti. Realizuje sa od 22. novembra 2013 do 30. septembra 2015.
    Súkromné gymnázium ŽP sa prihlásilo do projektu EVSRŠ, v rámci ktorého škola získala interaktívnu tabuľu s notebookom a zriadenie jednej triedy vybavenej 20 tabletmi.
    Podmienkou získania interaktívnych technológií bolo zapojenie sa do dvoch aktivít – Máme radi Slovensko a Videoexperimenty. Počas trvania projektu vyučujúci v spolupráci so žiakmi vytvorili interaktívne edukačné materiály k uvedeným aktivitám, do tvorby ktorých zapojili používanie získaných technológií a digitálneho vzdelávacieho obsahu, materiál bude určený ostatným učiteľom na inšpiráciu a praktické použitie v edukačnom procese.
    V rámci projektu Súkromné gymnázium získalo aj Samsung School – riešenie manažmentu tabletovej učebne, a následne boli zrealizované dve vzdelávania pre pedagógov, na ktorých zúčastnení pracovali s technikou, pozreli si možnosti využitia na jednotlivých predmetoch a žiaci II.H triedy absolvovali vzorové vyučovacie hodiny, slovenského jazyka a literatúry pod vedením Š. Fedora, hodinu nemeckého jazyka s K. Tajbošovou a hodinu biológie s M. Stierankovou.
    Tešíme sa, že digitálne technológie prispievajú k inovatívnym spôsobom výučby.