• 2017/2018
     • e-Školy pre budúcnosť 2017/2018

      projekt ZDIEĽAJME INTERNET BEZPEČNE A ZODPOVEDNE realizuje spolu so žiakmi Mgr. Štefan Fedor. Vďaka Nadácii Orange, n.o., získalo SG ŽP 900 EUR na nákup wi-fi zariadení, ktoré sa žiaci postupne naučia bezpečne a zodpovedne nastavovať. Získajú tak schopnosti vytvoriť bezpečnú domácu wi-fi sieť.

       

      Mládežnícka futbalová akadémia

    • 2016/2017
     •  Riaditeľka školy:

      PaedDr. Katarína Zingorová

       

      Elektronická triedna kniha:

      elektronizácia vnútorných procesov školy.

       

      2016 - súčasnosť: ERASMUS: KA1 + KA2

    • 2015/2016
     • Veľká rekonštrukcia priestorov školskej knižnice

       

      CHAIN REACTION:

      projekt financovaný Európskou komisiou v rámci 7. rámcového programu. Jeho cieľom bolo rozvíjať bádateľsky orientované prírodovedné vzdelávanie v rámci dvanástich partnerských krajín. Jadrom projektu je riešenie problémov a bádateľsky orientované učenie sa, ktoré má za cieľ aktívne zapojiť žiakov do štúdia prírodných vied a umožniť im zažiť vzrušenie a výzvy experimentálnej vedy a výskumu. Súkromné gymnázium Železiarne Podbrezová sa zapojilo do projektu, na aktivitách projektu participovali dvaja vyučujúci prírodovedných predmetov - Mgr. Čief a Mgr. Stieranková a dve triedy Súkromného gymnázia ŽP.

       

      november 2015: 2. miesto v celoslovenskom kole Školských majstrovstiev Slovenska v cezpoľnom behu

    • 2014/2015
     • Projekt ESF

      „Aplikovanie inovatívnych metód do vyučovania prírodovedných predmetov s cieľom prípravy žiakov pre potreby vedomostnej spoločnosti“. Bližšie informácie tu: http://www.sgzp.sk/Projekt_ESF_2014_15

       

      2014/2015: DESIATE VÝROČIE prijatia prvých prvákov do stavu gymnaziálneho.

       

      celoslovenská súťaž Mladý Európan

      3. miesto (Evelína Kunštárová, Lívia Aschebrierová, Nikola Grísniková).

       

       

      19. máj 2015: 1. miesto v súťaži Inovatívny čin roka 2014:

      Súťaž organizuje Ministerstvo hospodárstva SR a Slovenská inovačná a energetická agentúra. Súkromné gymnázium pod gesciou Mgr. Štefana Fedora tu predstavilo e-learningový systém vzdelávania na našej škole. Na druhom a treťom mieste sme zanechali také inštitúcie ako VUJE, a. s., ktorá organizuje Školenia a výcvik pracovníkov úseku elektro atómovej elektrárne Bohunice na simulátore SWING EBO a Slovenskú poštu, a. s. s jej Integrovanými obslužnými miestami/službami - IOM

    • 2013/2014
     • Internetová žiacka knižka

      - spustenie

       

      Školy pre budúcnosť 2013/2014

      Pprojekt s názvom BEZPEČNE A SPISOVNE realizoval spolu so žiakmi Mgr. Štefan Fedor. Vďaka Nadácii Oranges, n.o., získalo SG ŽP 1000EUR na nákup vecných cien pre študentov, odbornej literatúry a beletrie. Cieľom projektu bola tvorba textov, cvičení a úloh na čítanie s porozumením s problematikou bezpečnosti a nebezpečia na internete.

       

      2013: projekt Vaša Európa, váš hlas

       

      apríl 2013: ALMA MATER 2013:

      Rady mládeže mesta Brezna ocenila školský časopis Lopejík za: „najlepšie školské periodikum vychádzajúce v okrese Brezno, za prezentáciu školského prostredia a vlastnej literárnej tvorby a za originálny spôsob monitorovania a spracovania študentského života.“

       

       

      2014: Projekt SCHOOLS AS GENERATORS OF DEMOCRATIVE SOCIETY

      Naše gymnázium sa v roku 2014 stalo partnerom medzinárodného projektu, ktorého predkladateľom je Medzinárodná asociácia interaktívnych otvorených škôl z Bosny a tútorskou organizáciou pre našu spoluprácu je Centrum dobrovoľníctva v Banskej Bystrici.

       

      Máj 2014: PIATE výročie maturitných skúšok

      a slávnostného vyradenia štvrtákov z radov gymnazistov.

    • 2012/2013
     • Vznik profilácie ANGLICKÝ JAZYK

      2012: SOČ – 1. miesto krajského kola – Desana Daxnerová

       

      2012 – súčasnosť: CISCO CCNA1

    • 2011/2012
     • Projekt Allianz

      Veľký nákup interaktívnych projektorov a interaktívnych tabúľ do každej triedy, učebne a vzdelávacieho priestoru.

       

      Školy pre budúcnosť 2011/2012

      Projekt s názvom POZNAJME SVOJ REGIÓN realizoval spolu so žiakmi Mgr. Štefan Fedor. Vďaka Nadácii Oranges, n.o., získalo SG ŽP 1000EUR na nákup vecných cien pre študentov odbornej literatúry a beletrie. Cieľom projektu bolo mapovanie diania v regióne, vyhľadávanie významných literárnych osobností regiónu a zostavenie publikácie o regionálnych autoroch a významných osobnostiach regiónu Horehronia.

    • 2009/2010
     • máj 2010: prvá maturitná skúška a slávnostné vyraďovanie maturantov SG ŽP

       

      2010 – 2014: Letný kemp informatikov

    • november 2009
     • Školské ihrisko

      Školské ihrisko

      ukončenie výstavby a sprístupnenie žiakom

    • 2009
     • Golfový trenažér

      Golfový trenažér

    • 2. september 2008
     • Vznik profilácie INFORMATIKA

      Vznik profilácie INFORMATIKA

    • 4. september 2006
     • Otvorenie školy

      Otvorenie školy

      Prvý deň nového školského roka 2006/2007 sa stal zároveň dňom otvorenia Súkromného gymnázia Železiarní Podbrezová so zameraním na telesnú výchovu. Za prítomnosti vedenia Železiarní Podbrezová, pedagogického zboru a žiakov školy slávnostne prestrihli pásku Ing. Kurčík, podpredseda Predstavenstva a Ing. Anna Pavlusová, riaditeľka SG ŽP.