• Oslobodenie od cvičenia na hodinách telesnej a športovej výchovy (ďalej len TSV)

    IV. ZDRAVOTNÁ SKUPINA - úplné oslobodenie od cvičenia na hodinách TSV

    Žiaci s vážnymi zdravotnými problémami budú uvoľnení od cvičenia na hodinách telesnej a športovej výchovy na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu žiaka a lekárskeho potvrdenia dokazujúceho oprávnenosť tohto uvoľnenia.  

    Podľa § 4 Vyhlášky č. 65/2015 Z. z. o stredných školách môže riaditeľ školy uvoľniť žiaka z vyučovania povinného predmetu alebo od telesných úkonov spojených s vyučovaním niektorých predmetov na základe vyjadrenia príslušného lekára, a ak ide o žiaka so zmenenou pracovnou schopnosťou, na základe vyjadrenia posudkového lekára sociálneho zabezpečenia.

     

    III. ZDRAVOTNÁ SKUPINA - čiastočné oslobodenie od cvičenia na hodinách TSV

    Žiaci s menšími zdravotnými problémami  budú na základe lekárskeho potvrdenia čiastočne oslobodení od TSV. Pri čiastočnom oslobodení lekár na potvrdenie uvedie čo žiak nesmie konkrétne na hodinách TSV robiť.

     

    V prípade, že sa žiak nemôže zúčastniť pochodov a pobytu v prírode počas ÚC a KOŽAZ, tiež to doloží potvrdením od lekára na začiatku školského roka.

     Tlačivo na uvoľnenie od cvičenia na hodinách TSV a aj tlačivo na čiastočné uvoľnenie od cvičenia na hodinách TSV potvrdí odborný lekár (podľa oslabenia) alebo praktický lekár ku ktorému žiak patrí. Tlačivo nech lekár vystaví na celý školský rok. Potvrdené tlačivo kompletne vyplnené s vyjadrením lekára a podpísané zákonným zástupcom  +  žiadosť zákonného zástupcu odovzdať  každoročne do  15. 09. (alebo 31. 01. ak ide o oslobodenie na 2. polrok šk. roka) triednemu učiteľovi. Toto rozhodnutie sa nedotýka zmien zdravotného stavu počas školského roka.

     

    Žiadosti sú vytvorené ako formulár vo formáte PDF. Po stiahnutí môže v žiadosti priamo vypĺňať modré polia a následne vytlačiť, prípadne prázdnu žiadosť vytlačiť a ručne dopísať na vyznačené linky.