• Milí žiaci,

     • nasledujúce dva týždne Vám budú prostredníctvom portáluEdupage zasielané od vyučujúcich  zadania, pokyny a úlohy, ktoré budú následne hodnotené. Rešpektujte preto prosím zverejnené pokyny a dodržujte termíny plnenia úloh/testov. Zvlášť vyzývame maturantov, aby tento čas využili naozaj zodpovedne k príprave na maturitnú skúšku. Priebežne preto prosím sledujte komunikáciu  a oznamy na portály Edupage.

      !!!V prípade potvrdenia pozitívneho nálezu na koronavírusu COVID – 19 ste povinní túto skutočnosť ihneď nahlásiť Vášmu triednemu učiteľovi!!!

      DÔRAZNE ŽIADAMEVŠETKÝCH ŽIAKOV, aby sa počas prerušenia vyučovania zdržiavali čo najviac doma, aby obmedzili kontakty s inými osobami na nevyhnutné, nezúčastňovali sa skupinových aktivít, nestretávali sa v uzavretých priestoroch, nenavštevovali reštauračné zariadenia, nechodili na brigády a podobne. Zároveň je dôležité dôsledné dodržiavanie hygienických opatrení.Správajte sa zodpovedne!

      Verím, že sa situácia a aj vďaka nášmu zodpovednému prístupučoskoro upokojí a bez ďalších obmedzení úspešne ukončíme školský rok.

      Ing. Miriam Pindiaková , riaditeľka školy 

       

       

       

     • Dôležité upozornenie!!!

     • Vážení rodičia, žiaci, pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci.

      V prípade, že ste boli počas jarných prázdnin mimo SR v štátoch, alebo na územiach postihnutých koronavírusom Covid-19, žiadame Vás aby ste kvôli bezpečnosti žiakov a zamestnancov školy postupovali podľa Usmernenia hlavného hygienika SR v súvislosti s koronavírusom. Upozorňujeme na najpodstatnejšiu časť z hľadiska prevencie a to, že karanténne obdobie je približne 14 dní a po túto dobu by ste seba, prípadne zainteresovaných členov rodiny mali držať v izolácii a nevyhľadávať žiadnu spoločnosť. Vedomé, či nevedomé šírenie závažnej choroby má trestnoprávne dôsledky. Toto oznámenie je v plnom rozsahu záväzné aj pre všetkých zamestnancov SSŠ ŽP.

     • Nácvik prvej pomoci

     • 21. 2. 2020

      V piatok naši aktívni študenti získavali zručnosti v poskytovaní prvej pomoci, pripravovali sa na súťaž družstiev.  Po odbornej stránke im cenné rady poskytol a celý nácvik viedol Denis Bagin, ktorému veľmi pekne ďakujeme. Veríme, že  si ešte na nás nájde niekedy čas.

     • Regionálna súťaž v hre na keyboarde

     • Vo februári sa náš žiak Partik Antol zúčastnil regionálnej súťaže v hre na keyboarde, kde vo svojej kategórii získal prvé miesto a zároveň získal titul Absolútny víťaz. K nádhernému oceneniu mu gratulujeme!