• Pravidlá a podmienky dištančného vzdelávania v prípade uloženia opatrenia na predchádzanie ochoreniam nariadeného Regionálnym úradom verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici alebo rozhodnutím Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu v školskom roku 2021/2022

     • Ak nariadením regionálneho úradu verejného zdravotníctva alebo rozhodnutím Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu dôjde k zákazu vykonávania výchovno-vzdelávacieho procesu prezenčnou formou v triede alebo celej škole, prechádzajú žiaci na dištančné vzdelávanie. Dištančné vzdelávanie prebieha podľa platného rozvrhu, ktorý je zverejnený na stránke školy a v aplikácii EduPage. Vyučujúci jednotlivých predmetov vyučujú vybrané hodiny online prostredníctvom aplikácie MS Teams. Hodiny, ktoré budú vyučované online označí vyučujúci v rozvrhu hodín piktogramom s kamerou aspoň dva dni pred konaním online hodiny. Žiaci počas online vyučovania môžu byť kedykoľvek vyzvaní na zapnutie si mikrofónu alebo web kamery (prezentácia, preskúšanie, test,...).

      Na ostatné vyučovacie hodiny, ktoré sa nebudú vyučovať online, vyučujúci zadá pokyny a úlohy na samostatnú prácu. Minimálny počet online hodín z daného predmetu závisí od jeho týždennej hodinovej dotácie nasledovne:

      • v predmetoch s časovou dotáciou 1 – 2 hodiny/ týždeň sa online hodina bude konať minimálne 1x za 2 týždne s povinnou účasťou;
      • v predmetoch s časovou dotáciou 3 – 5 hodín/ týždeň sa online hodina bude konať minimálne 1x týždenne s povinnou účasťou.

       

      Pri cudzích jazykoch budú online hodiny nasledovné:

      • pri cudzom jazyku s časovou dotáciou 3 hodiny/týždenne bude 1 hodina online /týždenne povinná,
      • pri cudzom jazyku s dotáciou 4 – 5 hodín/týždenne budú 2 online hodiny /týždenne povinné,
      • pri konverzáciách z cudzieho jazyka bude povinná 1 hodina online /týždenne.

      Žiaci budú na cudzích jazykoch v prípade väčšieho počtu v skupine rozdelení vyučujúcim na menšie skupinky.

      Etická výchova/ náboženská výchova budú prebiehať dištančne bez nutnosti online hodín.

      Hodnotenie a klasifikácia jednotlivých predmetov sa riadi aj v čase dištančného vzdelávania podľa platného školského poriadku.

      Žiak, ktorý sa nemôže zúčastniť online vyučovania, jeho povinnosťou je v zmysle školského poriadku ospravedlniť sa triednemu učiteľovi najneskôr pred začatím vyučovania v danom dni. Žiakom budú poznámky, úlohy a zadania zasielané len v čase, kedy majú daný predmet v rozvrhu hodín, v primeranom množstve a rozsahu. Pri zadaných úlohách je potrebné sledovať aj termín a čas určený na ich odovzdanie. Ak učiteľ nestanoví konkrétny dátum a čas odovzdania, vypracujú žiaci zadané úlohy najneskôr do ďalšej vyučovacej hodiny daného predmetu. Pri vyučovaní jednotlivých predmetov žiadame o dodržiavanie pokynov jednotlivých vyučujúcich. V prípade akýchkoľvek otázok žiak, resp. rodič kontaktuje v prvom rade konkrétneho vyučujúceho, poprípade triedneho učiteľa.

       

       

      Vedenie SSŠ ŽP, 30. 11. 2021

       

     • Športový deň

     • 23.9.2020  sa uskutočnil športový deň, plný nielen športových súťaží. Po absolvovaní športových aj vedomostných aktivít sa na stupni víťazov umiestnili triedy IV.H (prvé miesto), III.H (druhé miesto) a II.G (tretie miesto). 

     • Poplatky za ubytovanie a stravu

     • Milí rodičia a žiaci,


      nakoľko mimoriadna situácia a prerušenie vyučovania na školách pretrváva až do odvolania, žiadame vás, aby ste poplatky za ubytovanie a stravu neuhrádzali.

      Vzhľadom na to, že školský internát aj jedáleň budú pravdepodobne uzatvorené až do konca školského roka, budú vám už zrealizované platby po uzávierke účtovných dokladov k 30. 6. 2020 vrátené v priebehu júla 2020 nasledovne:

      1. internetbankingom na účet, z ktorého bola platba uhradená, alebo
      2. poštovým poukazom Slovenskej pošty na adresu zákonného zástupcu.

      Rodičov, ktorí uhrádzali poplatky v hotovosti v pokladni školy a ktorí budú mať záujem o vrátenie poplatku bezhotovostným stykom žiadame, aby najneskôr do 30. 6. 2020 oznámili číslo účtu (v IBAN FORMÁTE) na emailovú adresu: jakockova@ssosh.sk

      Prosíme do mailu uviesť meno žiaka.

     • Informácia k podávaniu prihlášok na strednú školu

     • Minister školstva určil termín podávania prihlášok na štúdium na stredných školách zákonným zástupcom žiaka riaditeľovi základnej školy do 15. mája 2020. K prihláške nie je potrebné dokladať potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti.

     • Milí žiaci,

     • nasledujúce dva týždne Vám budú prostredníctvom portáluEdupage zasielané od vyučujúcich  zadania, pokyny a úlohy, ktoré budú následne hodnotené. Rešpektujte preto prosím zverejnené pokyny a dodržujte termíny plnenia úloh/testov. Zvlášť vyzývame maturantov, aby tento čas využili naozaj zodpovedne k príprave na maturitnú skúšku. Priebežne preto prosím sledujte komunikáciu  a oznamy na portály Edupage.

      !!!V prípade potvrdenia pozitívneho nálezu na koronavírusu COVID – 19 ste povinní túto skutočnosť ihneď nahlásiť Vášmu triednemu učiteľovi!!!

      DÔRAZNE ŽIADAMEVŠETKÝCH ŽIAKOV, aby sa počas prerušenia vyučovania zdržiavali čo najviac doma, aby obmedzili kontakty s inými osobami na nevyhnutné, nezúčastňovali sa skupinových aktivít, nestretávali sa v uzavretých priestoroch, nenavštevovali reštauračné zariadenia, nechodili na brigády a podobne. Zároveň je dôležité dôsledné dodržiavanie hygienických opatrení.Správajte sa zodpovedne!

      Verím, že sa situácia a aj vďaka nášmu zodpovednému prístupučoskoro upokojí a bez ďalších obmedzení úspešne ukončíme školský rok.

      Ing. Miriam Pindiaková , riaditeľka školy